Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Radiální zajištění ložisek

Vnitřní a vnější kroužky kloubových ložisek musí být radiálně zajištěny na hřídeli a v tělese, aby kluzné pohyby probíhaly uvnitř ložiska a nedocházelo k prokluzování kroužku. K prokluzování kroužku dochází tehdy, když kroužek pod zatížením se obvodově protáčí na své úložné ploše. Zajištění ložiska v radiálním směru obvykle vyžaduje uložení s přesahem. Uložení s přesahem však nelze vždy použít, například pokud je nutno zajistit snadnou montáž a demontáž nebo pokud ložisko musí být axiálně volně posuvné. Vhodné uložení je vždy určeno provozními podmínkami.

1. Typ a velikost zatížení

Velikost přesahu musí odpovídat typu a velikosti zatížení: čím je zatížení větší a rázové zatížení silnější, tím větší je požadovaný přesah (obr. 1).

 • Kloubová ložiska se při velkých zatíženích pružně deformují, což může mít vliv na uložení s přesahem a způsobit prokluzování kroužku.
 • Související díly musí být dostatečně pevné, aby mohly přenášet zatížení a plně podpírat ložisko.
 • V případě deformace souvisejících dílů hrozí prasknutí prokalených kroužků ložiska.
 • Radiální kloubová ložiska ocel/ocel vyžadují uložení s větším přesahem než srovnatelná ložiska nevyžadující domazávání, která mají nižší součinitel tření.

2. Vnitřní vůle ložiska

Uložení s přesahem na hřídeli a v tělese způsobí pružné roztažení vnitřního kroužku a pružné stlačení vnějšího kroužku. Tím dojde před provozem ke zmenšení počáteční vnitřní vůle v ložisku. Provozní vůle (obr. 2) je dále ovlivněna zatížením a provozní teplotou.
Počáteční radiální vnitřní vůle se liší v závislosti na typu a velikosti ložiska. Vůle byla zvolena tak, aby při použití doporučených tolerancí úložných ploch hřídele a tělesa byla v ložisku za běžných provozních podmínek zachována vhodná provozní vůle (nebo předpětí).
Při použití uložení s větším přesahem u obou kroužků ložiska nebo za neobvyklých provozních teplot může být u ložisek ocel/ocel nezbytné použít větší počáteční vnitřní vůli než „Normální“.

3. Teplotní podmínky

Za provozu mají ložiskové kroužky běžně vyšší teplotu než jejich úložné plochy. To znamená, že

 • uložení vnitřního kroužku se uvolňuje (obr. 3)
 • uložení vnějšího kroužku se stává těsnějším a může omezovat požadované axiální posunutí v tělese.
Pokud existuje značný rozdíl mezi teplotami vnitřního a vnějšího kroužku, tak dojde ke změně provozní vůle. To jej třeba vzít v úvahu při volbě uložení, jinak by mohlo dojít k zadření ložiska a ztížení nebo znemožnění otáčení hřídele.

4. Provedení souvisejících dílů

Úložné plochy na hřídeli a v tělese nesmí způsobovat nerovnoměrné zdeformavání
kroužků ložiska (jejich úchylku od kruhovitosti) (obr. 4).
Z toho vyplývá že:

 • Dělená ložisková tělesa nejsou vhodná pro uložení s přesahem.
 • Tenkostěnná tělesa, tělesa z lehkých slitin a duté hřídele vyžadují uložení s větším přesahem než silnostěnná či litinová tělesa a plné hřídele a musí mít dostatečnou pevnost.
 • Velká zatížení a uložení s přesahem vyžadují jednodílná silnostěnná ocelová nebo litinová tělesa a plné ocelové hřídele.

5. Axiální posunutí axiálně volných ložisek

Axiálně volné ložisko poskytuje pouze radiální oporu a musí být vždy schopné se axiálně posunout (obr. 5). Toho se běžně dosahuje volným uložením jednoho z kroužků ložiska – v případě kloubového ložiska jde obvykle o vnitřní kroužek. Důvody jsou mimo jiné následující: 

 • Úložná plocha na hřídeli může být snadno a ekonomicky zakalena a vybroušena, aby umožňovala axiální posunutí. Tvrdost hřídele by měla činit alespoň 50 HRC.
 • Vnější kroužky většiny kloubových ložisek jsou axiálně rozlomeny v jednom či dvou místech nebo radiálně rozděleny. To může axiální posunutí ztížit nebo zcela znemožnit.
 • Díra tělesa by musela být chráněna proti opotřebení.

Kvalita povrchu úložných ploch


Doporučená drsnost povrchu
úložných ploch pro ložiska je v souladu s normou ISO 4288:1997

 • pro úložné plochy na hřídeli Rz ≤ 10 μm
 • pro úložné plochy v tělese Rz ≤ 16 μm

Doporučená uložení


Pro kloubová ložiska je vhodný jen omezený počet tolerančních tříd ISO. Obr. 6 schematicky ukazuje jejich relativní polohu vzhledem k tolerancím díry a vnějšího průměru ložisek. Doporučené tolerance pro

 • úložnou plochu hřídele jsou uvedeny v tabulce 1
 • díru tělesa jsou uvedeny v tabulce 2

Tato doporučení jsou založena na výše uvedených principech a osvědčila se v široké řadě aplikací ložisek. Mezní hodnoty tolerancí ISO jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Úchylky normalizovaných průměrů díry ložiska (Δdmp) a vnějších průměrů ložiska (ΔDmp) jsou pro usnadnění výpočtu minimálních a maximálních hodnot teoretického přesahu nebo vůle uvedeny v tabulkách 3 a 4.
SKF logo