Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Tření

Tření v kloubovém ložisku nebo v kloubové hlavici závisí především na kombinaci kluzných stykových povrchů, na zatížení a kluzné rychlosti. Vzhledem k velkému počtu vlivů, které nejsou vzájemně nezávislé, nelze uvést přesné hodnoty součinitele tření. V laboratorních podmínkách je však možné zaznamenat součinitel tření u různých kombinací kluzných povrchů. Tření v období záběhu ložiska je vyšší než hodnota zaznamenaná v následujícím zkušebním intervalu. Směrné hodnoty součinitele tření μ lze najít v tabulce 1. Byly stanoveny při laboratorních zkouškách.
Součinitel tření pro kombinaci kluzných povrchů ocel/tkanina PTFE a ocel/slinutý bronz s PTFE, které nevyžadují domazávání, klesá se vzrůstajícím měrným zatížením ložiska. Při konstantním měrném zatížení klesne tření na určenou minimální hodnotu, jakmile je dokončen přenos PTFE z kluzné vrstvy na protější ocelový povrch. Třecí moment kloubového ložiska nebo kloubové hlavice lze vypočítat podle vztahu

M = 0,5 μ P dm

kde
M=třecí moment [Nm]
μ=součinitel tření (table 1)
P=ekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
dm=střední průměr ložiska [mm]
  • pro radiální kloubová ložiska a kloubové hlavice je d= dk
  • pro kloubová ložiska s kosoúhlým stykem je dm = 0,9 dk
  • pro axiální kloubová ložiska je dm = 0,7 dk
dk=kulový průměr vnitřního kroužku [mm]

Po dlouhodobém provozu ložiska mohou negativní vlivy (znečištění, nedostatečné mazání) způsobit přiblížení k maximálním hodnotám součinitele tření uvedeným v tabulce, případně jejich překročení. Ložiska jsou k tomuto jevu náchylná i při malých zatíženích a zejména pak v náročných provozních podmínkách. V aplikacích, kde je tření zvláště důležité, SKF doporučuje stanovit hodnoty výkonu s použitím maximálních hodnot součinitele tření uvedených v tabulce 1. U ložisek provozovaných v podmínkách smíšeného nebo suchého tření mohou existovat drobné rozdíly mezi adhezivním a kluzným třením. Praxe prokázala, že nelze zcela odstranit jev trhavých pohybů (tzv. stick-slip), který nejčastěji nastane, když nosné opěrné prvky nejsou dostatečně tuhé. Ve většině aplikací však lze tento jev zanedbat.
SKF logo