Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kluzná ložiska ocel/ocel SKF Explorer, prakticky nevyžadující domazávání

Základní trvanlivost kluzných ložisek ocel/ocel SKF Explorer lze vypočítat podle vztahu

Gh = b1 b2 b3 b5 [5 / (p0,6 v1,6)]


kde
Gh=základní trvanlivost, provozní hodiny [h]
b1=součinitel směru zatížení
  • for constant direction load b1 = 1
  • for alternating direction load b1 = 2
b2=teplotní součinitel (diagram 1)
b3=součinitel kluzných povrchů (diagram 2)
b5=součinitel úhlu oscilace (diagram 3)
p=měrné zatížení ložiska [N/mm2] (pro hodnoty p < 10 N/mm2 použijte p = 10 N/mm2)
v=střední kluzná rychlost [m/s]

Poznámka

Při působení velmi malého zatížení a/nebo při nízkých kluzných rychlostech vycházejí z rovnic poměrně dlouhé provozní trvanlivosti. Vlivy prostředí, jako je znečištění, vlhkost, voda a koroze, však nabývají na významu čím delší je trvanlivost, a proto se skutečná trvanlivost může lišit od vypočítané.
SKF logo