Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Kombinace kluzných povrchů ocel/tkanina PTFE nevyžadující domazávání

Základní trvanlivost lze vypočítat podle vztahu

Gh = b1 b2 b4 [Kp / (pn v)]

nebo

G = 60 f Gh

kde

Gh=základní trvanlivost, provozní hodiny [h]
G=základní provozní trvanlivost, počet oscilací
b1=součinitel podmínek zatížení (table 1)
b2=teplotní součinitel (diagram 1)
b4=součinitel rychlosti (diagram 2)
Kp=konstanta měrného zatížení ložiska (table 2)
p=měrné zatížení ložiska [N/mm2]
(pro hodnoty p < 5 N/mm2 použijte p = 5 N/mm2)
n=exponent měrného zatížení ložiska (table 2)
v=střední kluzná rychlost [m/s]
f=frekvence oscilací [min–1]

POZNÁMKA:

Výpočty základní trvanlivosti zohledňují vliv zatížení a kluzné rychlosti. Při působení velmi malého zatížení a/nebo při nízkých kluzných rychlostech je výsledkem poměrně dlouhá trvanlivost. Čím delší je provozní trvanlivost, tím důležitější je vliv nečistot, vlhkosti a koroze. Provozní podmínky mohou znemožnit přesné výpočty trvanlivosti.
SKF logo