Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Kombinace kluzných povrchů ocel/ocel a ocel/bronz, vyžadující domazávání

Základní trvanlivost platnou pouze pro počáteční namazání lze vypočítat podle vztahu

Gh = b1 b2 b3 b4 b5 330 / p2,5 v

Základní trvanlivost pravidelně domazávaných ložisek lze vypočítat podle vztahu

GhN = Gh fβ fH

nebo

GN = 60 f GhN

Četnost domazávání lze vypočítat podle vztahu

H = Gh / N

kde
Gh=základní trvanlivost pouze s počátečním namazáním, provozní hodiny [h]
GhN=základní trvanlivost s pravidelným domazáváním, provozní hodiny [h]
GN=základní trvanlivost s pravidelným domazáváním, počet oscilací
H=četnost domazávání (diagram 1)
b1=součinitel směru zatížení
  • for constant direction load b1 = 1
  • for alternating direction load b1 = 2
b2=teplotní součinitel (table 1)
b3=součinitel kluzu (diagram 2)
b4=součinitel rychlosti (diagram 3)
b5=součinitel úhlu oscilace (diagram 4), viz Poznámka
p=měrné zatížení ložiska [N/mm2] (pro hodnoty p < 10 N/mm2 použijte p = 10 N/mm2)
v=střední kluzná rychlost [m/s]
fβ=součinitel závislý na úhlu oscilace (diagram 5), viz Poznámka
fH=součinitel závislý na četnosti domazávání (diagram 6)
f=frekvence oscilací [min–1]
N=domazávací interval [h]

Poznámka

SKF vyrábí kloubová ložiska pro velká zatížení s více drážkami ve vnějším kroužku (→ Ložiska a kloubové hlavice vyžadující domazávání). Velmi velký zásobník plastického maziva v těchto ložiscích prodlužuje jejich domazávací intervaly a provozní trvanlivost, zvláště v aplikacích se zatížením konstantního směru (obr. 1).


Tyto přednosti jsou zahrnuty do výpočtu základní trvanlivosti barevnými poli v diagramech součinitele úhlu oscilace b5 (diagram 4) a diagramech součinitele fβ (diagram 5). Hodnoty těchto dvou součinitelů v horní hranici barevného pole lze použít pro ložiska s vícedrážkovým systémem.
Není-li splněn požadavek základní trvanlivosti, je třeba zkrátit domazávací interval N nebo zvolit větší ložisko či kloubovou hlavici.
SKF logo