Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Únosnosti

Ke stanovení únosnosti kloubových ložisek a kloubových hlavic neexistuje žádná standardizovaná metoda a ani žádná standardizovaná definice. Vzhledem k tomu, že různí výrobci definují únosnost rozdílným způsobem, není možné porovnávat únosnosti ložisek jednoho výrobce s hodnotami udávanými jiným výrobcem.

Základní dynamická únosnost

Základní dynamická únosnost C se spolu s dalšími působícími faktory používá ke stanovení základní trvanlivosti kloubových ložisek a kloubových hlavic. Platí pravidlo, že představuje maximální zatížení, které kloubové ložisko nebo kloubová hlavice může přenášet při pokojové teplotě, když jsou kluzné stykové povrchy ve vzájemném pohybu (obr. 1). Maximální zatížení v jakékoli aplikaci by mělo být vždy posuzováno ve vztahu k požadované trvanlivosti. Hodnoty základních dynamických únosností uvedené v tabulkové části jsou založeny na součiniteli měrného zatížení K tabulka 1 a účinném průmětu kluzné plochy.

Základní statická únosnost

Základní statická únosnost C0 představuje maximální přípustné zatížení, které může přenášet kloubové ložisko nebo kloubová hlavice, když není vzájemný pohyb mezi kluznými stykovými povrchy (obr. 2).
V případě kloubových ložisek představuje základní statická únosnost maximální zatížení, které ložisko může přenášet při pokojové teplotě bez nepřípustných deformací, lomů nebo poškození kluzných stykových povrchů.

Statické únosnosti uvedené pro kloubová ložiska SKF jsou založeny na součiniteli měrného statického zatížení K0 (tabulka 1) a účinném průmětu kluzné plochy. Předpokládá se, že ložisko je náležitě podepřeno. Pokud má být statická únosnost kloubového ložiska plně využita, je obecně nutné použít hřídele a tělesa vyrobená z vysokopevnostních materiálů. Základní statickou únosnost je třeba rovněž zvažovat v případech, kdy jsou ložiska dynamicky zatížena a vystavena velkým přídavným rázovým zatížením. V takových přípdach celkové zatížení nesmí překročit základní statickou únosnost ložiska.

U kloubových hlavic je určujícím faktorem pevnost tělesa za pokojové teploty při konstantním zatížení působícím ve směru osy dříku. Za výše uvedených podmínek základní statická únosnost představuje součinitel bezpečnosti o hodnotě nejméně 1,2 vzhledem k mezi kluzu materiálu tělesa kloubové hlavice.
SKF logo