Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Požadovaná velikost ložiska

Pro stanovení požadované velikosti kloubového ložiska nebo kloubové hlavice je třeba znát požadovanou provozní trvanlivost v aplikaci. Provozní trvanlivost závisí na typu stroje, provozních podmínkách a požadavcích na provozní spolehlivost. Při určování požadované velikosti ložiska lze použít následující postup:
 1. Pomocí směrných hodnot poměru zatížení C/P uvedených v tabulce 1 stanovte požadovanou základní dynamickou únosnost C. Tuto hodnotu porovnejte s hodnotami základní dynamické únosnosti ložisek uvedenými v tabulkové části.
 2. Pomocí pv diagramů zkontrolujte, zda lze kombinaci kluzných povrchů vybraného ložiska nebo kloubové hlavice použít pro skutečné hodnoty zatížení p a kluzné rychlosti v:
  • pro kombinace kluzných povrchů ocel/ocel (diagram 1)
  • pro ložiska ocel/ocel SKF Explorer (diagram 2)
  • pro kombinace kluzných povrchů ocel/bronz (diagram 3)
  • pro kombinace kluzných povrchů ocel/slinutý bronz s PTFE (diagram 4)
  • pro kombinace kluzných povrchů ocel/tkanina PTFE, metrická ložiska (diagram 5)
  • pro kombinace kluzných povrchů ocel/tkanina PTFE, palcová ložiska (diagram 6)
  • pro kombinace kluzných povrchů ocel/PTFE FRP, provedení FS a FBAS (diagram 7)
  • pro kombinace kluzných povrchů ocel/PTFE FRP, provedení F (diagram 8)
 3. Měrné zatížení ložiska p a kluzná rychlost v mohou být pro tuto kontrolu vypočteny postupem uvedeným v následujících odstavcích.
  • Pokud z pv diagramu vyplývá, že lze použít základní rovnici trvanlivosti, pokračujte krokem 4.
  • Jestliže pv diagram ukazuje překročení rozsahu pv, zvolte ložisko s vyšší základní únosností.
 4. Vypočtěte Základní trvanlivost a pokračujte následovně:
  • Je-li vypočtená trvanlivost kratší než požadovaná trvanlivost, je nutno vybrat větší ložisko nebo kloubovou hlavici a výpočet opakovat.
  • Když je vypočtená trvanlivost delší než požadovaná trvanlivost, ložisko nebo kloubovou hlavici lze pro aplikaci použít.
Velikost ložiska nebo kloubové hlavice je často určena rozměry souvisejících dílů. V takových případech použijte pv diagram a zkontrolujte, zda je výrobek vhodný.

Měrné zatížení ložiska

Velikost měrného zatížení ložiska lze vypočítat podle vztahu

p = K P/C

kde
p=měrné zatížení ložiska [N/mm2]
K=součinitel měrného zatížení závislý na provedení ložiska a kombinaci kluzných povrchů (tabulka 2) [N/mm2]
P=ekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
C=základní dynamická únosnost [kN]

Střední kluzná rychlost

Střední kluznou rychlost při konstantním pohybu lze vypočítat podle vztahu

v = 5,82 × 10-7 dm β f

kde
v=střední kluzná rychlost [m/s]
Je-li provoz přerušovaný (nesouvislý), střední kluznou rychlost je třeba vypočítat pro provozní cyklus.
dm=
střední průměr vnitřního kroužku [mm]
 • pro radiální kloubová ložiska a kloubové hlavice je dm = dk
 • pro kloubová ložiska s kosoúhlým stykem je dm = 0,9 dk
 • pro axiální kloubová ložiska je dm = 0,7 dk
 • dk = kulový průměr vnitřního kroužku [mm], viz příslušná tabulková část
β=poloviční úhel oscilace (obr. 1) [stupně, °], u otáčení je β = 90°
f=frekvence oscilace [min-1] nebo rychlost otáčení [1/min]
Při přerušovaném pohybu je úhel oscilace zpravidla uváděn za jednotku času. V takovém případě lze střední kluznou rychlost vypočítat podle vztahu

v = 8,73 × 10-6 dm 4β / t

kde
β=poloviční úhel oscilace (obr. 1) [stupně, °]
t=čas, za který ložisko dokončí jeden celý kmit [s]
SKF logo