Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Volba předpětí

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Některé aplikace mohou vyžadovat uložení ložiska s předpětím. Předpětí může být vhodné například tehdy, když je požadována vysoká tuhost nebo přesnost polohy. Obdobně situace, kdy na ložisko v provozu působí velmi malé nebo žádné zatížení, mohou vyžadovat předpětí pro zajištění minimálního zatížení.
Nastavení předpětí se obvykle provádí měřením síly či posunutí o určitou vzdálenost, případně měřením třecího momentu při montáži.
Empirické hodnoty předpětí lze určit na základě osvědčených konstrukcí a poté použít u podobných konstrukčních řešení. U nových konstrukcí společnost SKF doporučuje vypočítat vhodný rozsah předpětí pomocí programu SKF SimPro Quick nebo SKF SimPro Expert a následně jej zkontrolovat testováním aplikace. Soulad výpočtu se skutečností závisí na tom, jak přesně budou odhadnuté provozní teploty a pružné deformace souvisejících dílů – zejména tělesa – odpovídat skutečným provozním podmínkám. V tomto kontextu je třeba do testování zahrnout rozběh při nízké teplotě okolí.

Kritéria předpětí

Předpětí může být v závislosti na typu aplikace radiální nebo axiální. Vysoce přesná válečková ložiska mohou být z důvodů své konstrukce předepjata pouze radiálně, zatímco kuličková ložiska s kosoúhlým stykem nebo kuželíková ložiska lze předepnout pouze axiálně.
Jednotlivá kuželíková ložiska nebo kuličková ložiska s kosoúhlým stykem se obvykle montují společně s druhým ložiskem stejného typu a velikosti v uspořádání zády k sobě (do „O“) (spojnice stykových bodů se rozbíhají, obr. 1) nebo čely k sobě (do „X“) (spojnice stykových bodů se sbíhají, obr. 2). Totéž platí pro jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem.
Vzdálenost L mezi silovými středy je větší, pokud jsou ložiska uspořádána zády k sobě ( obr. 1), oproti ložiskům uspořádaným čely k sobě (obr. 2. Uspořádání zády k sobě dokáže přenášet větší klopné momenty.
Pokud má hřídel za provozu vyšší teplotu než těleso, předpětí nastavené během montáže při teplotě okolí se změní. Protože teplotní roztažnost hřídele působí v axiálním i radiálním směru, uspořádání zády k sobě (do „O“) jsou méně citlivá na vlivy teploty než uspořádání čely k sobě (do „X“).
Při nastavování předpětí v ložiskovém systému je důležité, aby stanovená hodnota předpětí byla dosažena s minimální odchylkou. Ke snížení odchylky při montáži kuželíkových ložisek je třeba několikrát protočit hřídel tak, aby byl zajištěn správný styk valivých těles s vodicí přírubou vnitřního kroužku.

Předpětí pomocí pružin

Předpětím ložisek lze snížit hlučnost, například u malých elektromotorů nebo podobných aplikací. V tomto příkladě jsou použita předepnutá jednořadá kuličková ložiska na obou koncích hřídele (obr. 3). Předpětí lze nejsnadněji dosáhnout pomocí pružinové podložky. Pružina působí na vnější kroužek jednoho ze dvou ložisek. Tento vnější kroužek musí umožňovat axiální posunutí.
Předpětí zůstává prakticky konstantní, i když dochází k axiálnímu posouvání ložiska vlivem tepelné roztažnosti.
Požadované předpětí lze odhadnout podle vztahu

F = k d

kde
předpětí [kN]

součinitel popsaný níže
průměr díry ložiska [mm]

U malých elektromotorů může součinitel k nabývat hodnot 0,005 až 0,01. Pokud má předpětí především zabránit poškození ložisek vnějšími vibracemi v klidovém stavu, je třeba nastavit vyšší předpětí, a proto se volí k = 0,02.
Předepínání pomocí pružin je také obvyklý způsob používaný u kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem v uloženích vysokootáčkových brusných vřeten. Tato metoda není vhodná pro aplikace s požadovanou vysokou tuhostí, měnícím se směrem axiálního zatížení nebo výskytem nedefinovaných špičkových zatížení.
Další informace jsou uvedeny v dokumentu Předpětí ložisek [PDF].
SKF logo