Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Volba uložení

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Při volbě uložení lze použít doporučení pro tolerance průměrů úložných ploch ložisek (→ Uložení pro standardní podmínky). Tato doporučení zajistí vhodná řešení pro většinu aplikací. Nezohledňují však všechny podrobnosti konkrétních aplikací, a proto může být někdy nutné provést úpravy. Při volbě uložení je třeba zvážit následující faktory.

Způsob otáčení

Pojem způsob otáčení označuje pohyb kroužku ložiska vzhledem k zatížení, které na něj působí (tabulka 1). Existují tři různé základní možnosti:

  • obvodové zatížení
  • bodové zatížení
  • neurčitý směr zatížení
Obvodová zatížení vznikají, pokud je kroužek ložiska v klidu a působící zatížení se otáčí, případně naopak. Kroužek ložiska uložený s vůlí pod vlivem obvodového zatížení prokluzuje na úložné ploše, což může vést ke stykové korozi a případnému opotřebení. Aby k tomu nedocházelo, musí být použito odpovídající uložení s přesahem mezi kroužkem vystaveným obvodovému zatížení a jeho úložnou plochou.
Oscilující zatížení (například zatížení působící na ložiska ojnic) jsou při volbě uložení rovněž považována za obvodová.

Bodová zatížení vznikají, pokud je kroužek ložiska i působící zatížení v klidu, případně pokud kroužek i zatížení rotují stejnou rychlostí. Za těchto podmínek kroužek ložiska obvykle neprokluzuje a riziko stykové koroze či opotřebení nehrozí. Kroužek proto nemusí být uložen s přesahem.

Neurčitý směr zatížení se vyskytuje v případě proměnlivých nebo střídavých vnějších zatížení, náhlých špičkových zatížení, vibrujících nebo nevyvážených zatížení ve vysokootáčkových aplikacích. V těchto situacích vznikají změny směru zatížení, které nelze přesně popsat. Při neurčitém směru zatížení a zvláště při působení velkých zatížení hrozí riziko stykové koroze a opotřebení. Oba kroužky by měly být uloženy s přesahem. Obvykle je vhodné použít stejné uložení jako u obvodového zatížení.
Pokud je nutné zajistit axiální pohyblivost vnějšího kroužku v tělese, je třeba použít uložení s vůlí. Uložení s vůlí však může způsobit opotřebení tělesa. Pokud toto nelze tolerovat, je třeba zajistit ochranu povrchu úložné plochy pro ložisko nebo zvolit ložisko, které vyrovnává axiální posunutí uvnitř konstrukce (válečkové či jehlové ložisko nebo toroidní ložisko CARB). U těchto ložisek lze použít uložení s přesahem pro oba kroužky.

Velikost zatížení
Kroužek ložiska se deformuje úměrně se zatížením. U obvodových zatížení vnitřního kroužku může v důsledku této deformace dojít k uvolnění přesahu mezi vnitřním kroužkem a hřídelem a následnému prokluzování kroužku na úložné ploše hřídele. Čím větší je zatížení, tím těsnější uložení s přesahem je třeba použít. Požadovaný přesah lze odhadnout pomocí vztahu:kde
Δpožadovaný přesah [µm]
dprůměr díry ložiska [mm]
Bšířka ložiska [mm]
Frradiální zatížení [kN]

Při výskytu náhlých špičkových zatížení nebo vibrací může být nutné těsnější uložení.

Teplotní rozdíly
  • Za provozu se kroužky ložiska obvykle zahřejí na teplotu, která je vyšší než teplota souvisejících dílů. Uložení na hřídeli se tak může uvolnit a roztažení vnějšího kroužku v tělese může zabránit axiální posuvnosti v tělese.
  • Při rychlém rozběhu může rovněž dojít k uvolnění uložení vnitřního kroužku v důsledku nedostatečného odvodu třecího tepla vytvářeného ložiskem. V některých případech může tření těsnění vytvářet teplo, které stačí k uvolnění uložení vnitřního kroužku.
  • Účinnost uložení může rovněž ovlivňovat vnější teplo a směr vedení tepla. Je třeba zvážit jak ustálený stav, tak přechodné podmínky. Další informace o teplotních rozdílech jsou uvedeny v části Volba vnitřní vůle nebo předpětí.
Požadavky na přesnost
Pro minimalizaci průhybů a vibrací v přesných a vysokootáčkových aplikacích se doporučují uložení s přesahem nebo přechodná uložení.

Konstrukce a materiály hřídele a tělesa
  • Je třeba se vyhnout deformacím ložiskových kroužků způsobeným konstrukcí hřídele nebo tělesa, například nerovnostmi úložné plochy nebo nerovnoměrnou tloušťkou stěny.
  • U dělených těles SKF obecně doporučuje uložení s vůlí. Čím těsnější je uložení v děleném tělese (čím menší je vůle), tím vyšší jsou požadavky na geometrické tolerance úložné plochy. Dělená tělesa obrobená s úzkými tolerancemi, jako jsou stojatá ložisková tělesa SKF, lze použít pro přechodná uložení až do třídy K7.
  • Ložiska montovaná v tenkostěnných tělesech nebo na dutých hřídelích vyžadují těsnější uložení s přesahem, než jaká jsou doporučena pro robustní litinová tělesa nebo plné hřídele (→ Tolerance úložných ploch na dutých hřídelích).
  • Hřídele nebo tělesa z jiných materiálů než z oceli nebo litiny mohou vyžadovat jiná uložení v závislosti na pevnosti a tepelných vlastnostech materiálu.
Snadnost montáže a demontáže
Uložení s vůlí jsou výhodná díky snadné montáži a demontáži. U aplikací vyžadujících uložení s přesahem na hřídeli i v tělese je třeba zvážit použití rozebíratelných ložisek nebo ložisek s kuželovou dírou. Ložiska s kuželovou dírou lze montovat na kuželová upínací pouzdra (obr. 1) nebo na kuželovou úložnou plochu hřídele (obr. 2).

Axiální posunutí ložiska v axiálně volné poloze
Pokud je třeba, aby se axiálně volné ložisko axiálně posouvalo po úložné ploše, kroužek vystavený bodovému zatížení by měl být uložen s vůlí. Další informace o ložiscích v axiálně volné poloze jsou uvedeny v části Uspořádání a typy ložisek.

SKF logo