Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Volba mezi plastickým mazivem a olejem

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing specificationBearing executionSealing, mounting and dismounting

Prvním krokem procesu rozhodování o mazání je rozhodnutí mezi plastickým mazivem a olejem. U nezakrytých ložisek je ve většině případů vhodnou volbou plastické mazivo.

Vývojový diagram a kritéria volby mazání
Diagram 1 představuje vývojový diagram, který lze použít jako pomůcku při volbě správného způsobu mazání.

Hlavní důvody pro volbu plastického maziva jsou následující:
 • nákladová efektivita
 • jednoduchost – plastické mazivo se snadněji udržuje v ložisku,systém těsnění je proto oproti mazání olejem jednodušší
Volba plastického maziva není vhodná v aplikacích, kde:
 • provozní podmínky vyžadují domazávání plastickým mazivem v intervalu, který je nepřijatelně krátký
 • použití mazacího oleje je nutné z jiných důvodů (například v převodovkách)
 • je požadován odvod tepla oběhem oleje
 • čištění a odstraňování použitého plastického maziva je obtížné nebo nákladné
Odhad domazávacího intervalu pro plastické mazivo
Plastické mazivo pozvolna degraduje a má tedy omezenou životnost. Životnost plastického maziva závisí na provozních podmínkách ložiska a na typu maziva. Valivá ložiska je tedy třeba domazávat, pokud:
 • životnost plastického maziva je kratší než stanovená trvanlivost ložiska
 • dochází ke znečištění plastického maziva
Výpočet intervalu domazávání plastickým mazivem je důležitý. Pokud vychází nepřijatelně krátký a nelze použít automatické (centralizované) mazání plastickým mazivem (→ Volba vhodného plastického maziva, Mazací systémy), je třeba použít mazání olejem.

Domazávání by mělo být natolik časté, aby degradace plastického maziva neměla negativní vliv na trvanlivost ložiska. Proto je domazávací interval SKF tfdefinován jako časové období, na jehož konci je pouze 1% pravděpodobnost, že ložisko selže v důsledku degradace plastického maziva. To představuje životnost plastického maziva1 . L10 Životnost plastického maziva L10 odpovídá 10% pravděpodobnosti, že ložisko selže v důsledku degradace plastického maziva. Životnost plastického maziva závisí především na následujících faktorech:
 • typ a velikost ložiska
 • otáčky
 • poměr zatížení C/P
 • provozní teplota
 • typ plastického maziva
Podle obecného pravidla mají standardní plastická maziva praktickou horní mezní teplotu nejvíce zahřívaného kroužku 100 °C (210 °F). Nad touto teplotou je třeba použít speciální plastická maziva nebo automatické (centralizované) mazací systémy – jinak by životnost plastického maziva byla příliš krátká.

Domazávací intervaly

Diagram 2 umožňuje odhad domazávacích intervalů tf. Diagram platí pro ložiska s rotujícím vnitřním kroužkem na vodorovných hřídelích za normálních a čistých provozních podmínek s použitím následujících údajů:
 • součinitel ndm vynásobený příslušným součinitelem ložiska bf kde
  • n = otáčky (rychlost otáčení) [1/min]
  • dm = střední průměr ložiska [mm] = 0,5 (d + D)
  • bf = součinitel ložiska, který závisí na typu ložiska a podmínkách zatížení (tabulka 1)
 • poměr zatížení C/P
Domazávací interval tf představuje odhadovaný počet provozních hodin, po které kvalitní plastické mazivo s lithným mýdlem a minerální základní olejovou složkou zajišťuje dostatečné mazání při provozní teplotě 70 °C (160 °F). U vysoce kvalitních plastických maziv mohou být domazávací intervaly a životnost plastického maziva delší.

Domazávací intervaly uvedené v diagramu 2 musí být upraveny podle tabulky 2.

Pokud otáčkové číslo ndm překročí 70 % doporučených mezních hodnot (tabulka 1), zkontrolujte vliv zvoleného maziva na provozní teplotu a otáčky

V praxi platí, že domazávací intervaly delší než 30 000 hodin nejsou spolehlivé, protože překračují předvídatelnou funkční životnost většiny plastických maziv (z důvodu stárnutí maziva).

Úpravy domazávacích intervalů

Tabulka 2 popisuje různé úpravy domazávacích intervalů za různých provozních podmínek. Pro výpočet domazávacích intervalů můžete také použít kalkulačku ložisek (SKF Bearing Calculator).

Stanovení množství plastického maziva pro počáteční náplň a domazávání
Volný prostor v ložiscích je obvykle zcela vyplněn plastickým mazivem při montáži a volný prostor ve stojatých ložiskových tělesech SKF je částečně vyplněn. SKF doporučuje, aby volný prostor na obou stranách ložiska v tělese navrženém zákazníkem odpovídal volnému prostoru ložiska. U ložisek s kovovou klecí je volný prostor v ložisku přibližněkde
volný prostor v ložisku [cm3] (u standardního plastického maziva je roven hmotnosti v gramech vynásobené 0,9; u fluorizovaného plastického maziva je roven hmotnosti v gramech vynásobené přibližně 2) 

šířka ložiska [mm]
vnější průměr [mm]
průměr díry [mm]
hmotnost ložiska [kg]


U ložisek s nekovovými klecemi je odhad podle tohoto vzorce mírně nadhodnocený.

V závislosti na předpokládaném způsobu domazávání SKF doporučuje:
 • domazávání z boku ložiska (obr. 1)
  • počáteční náplň: 40 % volného prostoru v tělese
  • množství pro doplnění: Gp = 0,005 D B
 • domazávání otvory ve středu vnitřního nebo vnějšího kroužku (obr. 2)
  • počáteční náplň: 20% volného prostoru v tělese
  • množství pro doplnění: Gp = 0,002 D B
kde
Gp množství plastického maziva, které je třeba doplnit [g]
vnější průměr ložiska [mm]

celková šířka ložiska [mm] (pro kuželíková ložiska použijte T, pro axiální ložiska použijte šířku H)


V době záběhu dojde k rozdělení nebo úniku nadbytečného maziva. Na konci záběhu poklesne provozní teplota, což ukazuje, že došlo k rovnoměrnému rozdělení plastického maziva.

V aplikacích s ložisky provozovanými při velmi nízkých otáčkách a požadavky na dobrou ochranu proti nečistotám a korozi SKF doporučuje SKF vyplnit těleso plastickým mazivem na 70 až 100 %.

Postupy domazávání
Zvolte postup domazávání, který je vhodný pro aplikaci a domazávací interval tf. SKF doporučuje použít jeden z následujících postupů:
 • Ruční domazávání je pohodlný postup. Umožňuje nepřerušovaný provoz a v porovnání s nepřetržitým domazáváním zaručuje nižší ustálenou teplotu.

 • Automatické (centralizované) domazávání zabraňuje výkonnostním problémům způsobeným nadbytečným nebo nedostatečným mazáním. Často se rovněž používá při velkém počtu mazacích bodů, obtížném přístupu k jednotlivým místům nebo u strojů obsluhovaných na dálku bez místních pracovníků údržby (diagram 3).

 • Nepřetržité domazávání se používá, pokud jsou předpokládané domazávací intervaly krátké kvůli nepříznivému vlivu velmi vysokého znečištění. Nepřetržité domazávání se doporučuje u aplikacích s typickými hodnotami ndm < 150 000 u kuličkových ložisek a < 75 000 u ložisek s čárovým stykem. V těchto případech může být počáteční náplň plastického maziva v ložiskovém tělese od 70 do 100 % (v závislosti na provozních podmínkách a těsnění tělesa) a množství pro domazávání za jednotku času je odvozeno z rovnic pro Gp (→ Stanovení množství plastického maziva pro počáteční náplň a domazávání) rozdělením požadovaného množství na dobu domazávacího intervalu.

Musí být zajištěna možnost odstraňování použitého plastického maziva z tělesa. Je-li třeba odstraňovat použité plastické mazivo z tělesa, kontaktní těsnění to musí umožňovat (zvažte typ a orientaci těsnění). Jinak musí být těleso vybaveno odpadním otvorem – potrubí není povoleno, protože by mohlo bránit úniku maziva. Při vysokotlakém čištění je třeba odpadní otvor uzavřít.

Pokud se v uložení používají ložiska různých typů, běžně se používá nejkratší předpokládaný domazávací interval pro všechna ložiska v uložení.

SKF logo