Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Volba vhodného plastického maziva

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing specificationBearing executionSealing, mounting and dismounting

Volba vhodného plastického maziva SKF

Sortiment plastických maziv SKF pro valivá ložiska umožňuje vhodnou volbu pro požadavky většiny aplikací. Tato plastická maziva byla vyvinuta podle nejnovějších znalostí mazání valivých ložisek a jejich kvalita je trvale sledována.
Použití nástroje LubeSelect a pravidla pro volbu
SKF LubeSelect je online nástroj, který uvádí plastická maziva SKF splňující požadavky zadaných provozních podmínek. Analýza nástroje vychází z obecných pravidel volby pečlivě vyvinutých odborníky SKF na mazání.

Stejná pravidla volby využívá tabulka volby plastických maziv SKF [PDF], ve které se jako primární provozní parametry při volbě vhodného plastického maziva používají rozsahy otáček, teplot a zatížení.

Rozsahy teplot, otáček a zatížení pro volbu plastického maziva

Termíny používané ke stanovení rozsahů teplot, otáček a zatížení u ložisek mazaných plastickým mazivem jsou definovány v tabulce 1, tabulce 2 a tabulce 3.

Konzistence, NLGI

Konzistence je mírou tuhosti plastického maziva. Klasifikace plastických maziv podle konzistence využívá stupnici NLGI (National Lubricating Grease Institute) podle normy ISO 2137. Pro valivá ložiska se obvykle používají plastická maziva zahušťovaná kovovým mýdlem s třídou konzistence NLGI 1, 2 nebo 3 (v pořadí vzrůstající tuhosti). Nejpoužívanější plastická maziva mají třídu konzistence 2.

Mechanická stabilita

Při otáčení ložiska je plastické mazivo mechanicky zatěžováno, což může vést ke změně jeho konzistence. Tato vlastnost je známa jako mechanická stabilita plastického maziva a měří se standardizovanými testy – ASTM D217 a ASTM D1831. Plastická maziva se sklonem k měknutí mohou unikat z dutiny ložiska. Tuhnoucí maziva mohou brzdit otáčení ložiska nebo vykazovat nedostatečnou separaci oleje. Mechanická stabilita plastického maziva by se při provozu ve stanoveném rozsahu teplot neměla výrazně měnit. 

Ochrana proti korozi

V aplikacích, kde se vyskytuje voda nebo kondenzovaná vlhkost, jsou velmi důležité protikorozní vlastnosti plastického maziva. Schopnost bránit proti korozi je dána vlastnostmi obsaženého inhibitoru koroze a typem zahušťovadla. Účinnost se měří pomocí testu EMCOR podle normy ISO 11007. Pro aplikace s přítomností vody nebo kondenzované vlhkosti by klasifikace měla být 0-0.

Nejdůležitější technické údaje plastických maziv jsou uvedeny v části Technické údaje plastických maziv SKF [PDF].

Koncepce dopravního semaforu SKF pro teplotní charakteristiku plastických maziv
Teplotní rozsah možného použití plastického maziva závisí především na typu základní olejové složky, zahušťovadle a přísadách. Příslušné mezní teploty jsou schematicky uvedeny v diagramu 1 v podobě „dvojitého semaforu“. Další podrobnosti obsahuje diagram 2.
  • Dolní mezní teplota (LTL) je určena testem třecího momentu při nízkých teplotách podle ASTM D1478 nebo IP 186. Hodnota LTL odpovídá teplotě, při které rozběhový moment činí 1 000 Nmm a provozní moment 100 Nmm.

  • Horní mezní teplota (HTL) je teplota, při které plastické mazivo ztrácí svou konzistenci a stává se kapalinou. Určuje se pomocí bodu skápnutí (ISO 2176).
Dolní a horní mezní teploty pro spolehlivý provoz, odpovídající zelené oblasti v diagramu 1, jsou určeny následovně:
  • dolní mezní provozní teplota (LTPL), definovaná jako teplota, při které plastické mazivo přestává vykazovat dostatečnou separaci oleje podle DIN 51817. Diagram 2 udává hodnoty LTPL pro ložiska s čárovým stykem. Hodnoty LTPL pro kuličková ložiska jsou přibližně o 20 °C (35 °F) nižší.

  • horní mezní provozní teplota (HTPL), stanovená testem životnosti plastického maziva SKF R0F
Mezi těmito dvěma mezními hodnotami plastické mazivo spolehlivě plní svou funkci a délky domazávacích intervalů a životnosti plastického maziva jsou předvídatelné. Definice mezních teplot nejsou mezinárodně standardizovány – při interpretaci údajů od jiných dodavatelů plastických maziv než SKF je proto třeba postupovat obezřetně.

Při teplotách nad horní mezní provozní teplotou (HTPL) plastické mazivo degraduje se vzrůstající rychlostí. Z toho důvodu jsou teploty ve žlutém pásmu mezi horní mezní provozní teplotou (HTPL) a horní mezní teplotou (HTL) přípustné jen po velmi krátká období.

Žluté pásmo existuje také pro nízké teploty mezi dolní mezní teplotou (LTL) a dolní mezní provozní teplotou (LTPL). V tomto pásmu jsou teploty příliš nízké pro dostatečnou separaci oleje. Šířka žlutého pásma závisí na typu plastického maziva a na typu ložiska. Při trvalém provozu ložisek pod teplotou LTPL může dojít k jejich vážnému poškození. Krátkodobý chod v tomto pásmu, například při studenému startu, obecně není škodlivý, protože teplo vyvolané třením posune teplotu ložiska do zeleného pásma.

Další faktory a kritéria při volbě plastického maziva

Ověření podmínek mazání, zvážení přísad EP/AW

Mazací podmínky κ se vyhodnocují s použitím viskozity základní olejové složky, jak je uvedeno v části Podmínky mazání – viskózní poměr κ. V oblasti mazacích podmínek definovaných hodnotou κ menší než 1 se doporučuje použití přísad EP/AW.

Přísady EP/AW s obsahem síry a fosforu, které se v současné době nejběžněji používají, mohou mít rovněž nepříznivý vliv na únavovou trvanlivost ložisek. Je tomu tak proto, že za přítomnosti vlhkosti, kterou nelze nikdy zcela vyloučit, dochází ke vzniku kyselin síry a fosforu, které agresivně chemicky působí v místě valivého styku. Toto působení roste s teplotou a při teplotách nad 80 °C (175 °F) je možno mazivo s přísadami EP/AW používat pouze po pečlivém testování. Plastická maziva SKF byla testována a lze je používat při teplotách nad 80 °C (175 °F) až do dosažení hodnoty HTPL.

Nízké otáčky

Ložiska pracující při velmi nízkých a nízkých otáčkách (tabulka 2) a s vysokým zatížením musí být mazána plastickými mazivy, která obsahují základní olejovou složku s vysokou viskozitou a přísady EP. Zahušťovadlo musí přispívat k oddělení povrchů. Pro zajištění následného zalití stopy za provozu je nutná dostatečná separace oleje.
Pevné přísady, jako je grafit nebo sirník molybdenu (MoS2), je vhodné zvážit při otáčkovém čísle ndm < 20 000 mm/min. Plastické mazivo SKF LGEV2 lze úspěšně používat až do hodnoty ndm = 80 000.

Vysoké a velmi vysoké zatížení ložiska

U ložisek s poměrem zatížení C/P < 4 může být vypočtený domazávací interval natolik krátký, že je nutné používat nepřetržité domazávání nebo mazání olejem.

Mísitelnost s jinými plastickými mazivy

Pokud je nezbytné přejít z jednoho typu plastického maziva na jiný, zvažte mísitelnost plastických maziv a možnost jejich kombinace bez nepříznivých účinků (tabulka 4 a tabulka 5). Pokud jsou smíchána nekompatibilní plastická maziva, může se konzistence výsledné směsi natolik změnit, že hrozí poškození ložiska v důsledku nadměrného úniku maziva. Mějte na paměti, že plastická maziva zahuštěná polytetrafluoroethylenem (PTFE) nejsou kompatibilní s jinými typy maziv.

Mísitelnost s konzervačními oleji

Konzervační oleje, které se používají k ošetření ložisek SKF, jsou kompatibilní s většinou plastických maziv kromě maziv na bázi syntetického fluorizovaného oleje se zahušťovadlem PTFE, jako je například plastické mazivo SKF LGET 2. U plastických maziv se zahušťovadlem PTFE je třeba ložisko před nanesením maziva vyčistit od konzervačních prostředků. Doporučeným rozpouštědlem je lakový líh. Vyčkejte, až se všechny zbytky rozpouštědla odpaří, a poté ihned naneste plastické mazivo.

Posuzování vhodnosti plastických maziv jiných výrobců

Plastická maziva od jiných dodavatelů než SKF musí být schválena dodavatelem. Při posuzování přípustných teplot a odhadování životnosti plastického maziva použijte diagram 3. Pokud je to možné, zohledněte kritéria uvedená pro plastická maziva SKF.

Mazací systémy

Pro nepřetržité mazání jsou vhodné jednobodové nebo vícebodové automatické maznice, např. SKF SYSTEM 24 nebo MultiPoint Lubricator.
Centrální mazací systémy, jako jsou SKF Monoflex, SKF ProFlex, SKF Duoflex, SKF Multiflex (tabulka 6) a Lincoln Centro Matic Quicklub a Dual Line, spolehlivě zajišťují přívod plastického maziva v širokém rozsahu množství.
Další informace o mazacích systémech SKF → Řešení mazání.
SKF logo