Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Součinitel znečištění , ηc

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Součinitel znečištění, ηc, zohledňuje vliv znečištění maziva pevnými částicemi na vypočtenou únavovou trvanlivost ložiska. Částice způsobují vtisky na stykovém povrchu ložiska a tyto vtisky zvyšují místní stykové napětí, což zkracuje očekávanou únavovou trvanlivost (obr. 1).
  • ηcc = 1 znamená dokonale čisté podmínky bez jakýchkoli vtisků.
  • ηcc → 0 znamená podmínky vážného znečištění způsobující výrazné vtisky.
V modelu trvanlivosti podle SKF součinitel znečištění zesiluje vliv napětí tím, že snižuje mezní únavové zatížení ložiska Pu (jeho hodnota je vynásobena součinitelem znečištění ηc).

Při porovnávání sníženého mezního únavového zatížení se skutečným zatížením ložiska hodnota únavové odolnosti (ηc x Pu/P) zohledňuje jak relativní zatížení ložiska, tak místní napětí (diagram 1).

  • Čisté podmínky (velký součinitel znečištění ηc) a zatížení ložiska pod mezním únavovým zatížením mají za následek vysokou odolnost proti únavě.
  • V podmínkách znečištění a při zatížení ložiska, které je vyšší než mezní únavové zatížení, je odolnost proti únavě nižší.
Vliv zvyšování napětí v důsledku znečištění na únavu ložiska závisí na několika parametrech, jako je velikost ložiska, relativní stav maziva, velikost a rozložení pevných částic nečistot a typy nečistot (měkké, tvrdé atd.). Proto nemá smysl udávat přesné hodnoty součinitele znečištění ηc , které by měly obecnou platnost. Směrné hodnoty podle normy ISO 281 jsou však uvedeny v tabulce 1.
Pro zjednodušení výpočtu součinitele znečištění ηcpoužijte kalkulačku ložisek (SKF Bearing Calculator).
Podrobnější postup odhadu součinitele znečištění ηc je popsán v samostatném dokumentu → Postup odhadu součinitele znečištění ηc na základě čistoty maziva [PDF]
SKF logo