Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Součinitel trvanlivosti podle SKF, aSKF

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Součinitel trvanlivosti aSKF rozšiřuje rozsah modelu základní trvanlivosti L10, který závisí čistě na zatížení a velikosti, zohledněním následujících důležitých provozních faktorů:
 • mezního únavového zatížení v souvislosti s působícím ekvivalentním zatížením ložiska (Pu/P)
 • vlivu úrovně znečištění v ložisku (ηc)
 • podmínek mazání (viskózní poměr κ)
Výsledná trvanlivost podle SKF L10m je tak relevantnější než hodnota L10 při ověřování velikosti ložiska:

SKF rating life
Diagram 1 ukazuje graf pro odhad hodnoty aSKF. Vodorovná osa představuje kombinovaný vliv zatížení a znečištění na únavu. Viskózní poměr κ zastupuje podmínky mazání a jejich vliv na únavu.

Diagram 1 lze použít k získání představy o tom, jak provozní podmínky ovlivňují základní trvanlivost ložiska:

 • Oblast A je charakterizována velmi vysokým zatížením nebo výraznými vtisky.
  Podmínky mazání v této oblasti mohou jen nepatrně prodloužit očekávanou únavovou trvanlivost. Potenciální zlepšení proto závisí na tom, co převládá ve vztahu mezi úrovní znečištění a úrovní zatížení Pu/P. Pro získání delší trvanlivosti podle SKF je třeba snížit zatížení nebo zvýšit čistotu (případně obojí).

 • Oblast B se vyznačuje vysokými součiniteli trvanlivosti podle SKF, což je výhodné proto, že velká hodnota součinitele trvanlivosti podle SKF stačí k převedení nízké základní trvanlivosti na vysokou hodnotu trvanlivosti podle SKF.
  V této části grafu mají malé změny očekávané úrovně zatížení, součinitele čistoty a podmínek mazání velký vliv na součinitele trvanlivosti podle SKF. Malé změny v podmínkách mazání, mírně vyšší zatížení a výraznější vtisky (například v důsledku poškození při montáži nebo přepravě) mohou způsobit změnu hodnoty aSKF z 50 na 5. To by mělo za následek zkrácení trvanlivosti podle SKF o 90 %. V případech, kdy je trvanlivost podle SKF tvořena vysokým součinitelem trvanlivosti aSKF a nízkou základní trvanlivostí L10je třeba vliv změn provozních podmínek posoudit v analýze citlivosti.

 • Oblast C se vyznačuje tím, že součinitel trvanlivosti podle SKF je méně citlivý na změny.
  Odchylky od odhadované úrovně zatížení, součinitele čistoty a podmínek mazání (například vlivem nejistot ohledně teploty) nemají významný vliv na hodnotu aSKF, což znamená, že výsledná trvanlivost podle SKF je robustnější.
  V doméně zatížení má oblast C následující rozsahy:
  • Pu ≤ P ≤ 0,5C pro kuličková ložiska
  • Pu ≤ P ≤ 0,33C pro ložiska s čárovým stykem

Schematický graf aSKF můžete použít k posouzení vlivu změn provozních podmínek na hodnotu součinitele trvanlivosti. To vám může pomoci zjistit, zda potenciální přínos stojí za vynaložené úsilí. Můžete například zjistit, jak:

 • vyšší čistota (lepší těsnění, filtrace a podmínky při montáži) zvyšuje součinitel znečištění ηc
 • chlazení nebo použití maziva s vyšší viskozitou zvyšuje viskózní poměr κ
 • volba větší velikosti ložiska zvyšuje poměr Pu/P (a základní trvanlivost L10
 • použití ložisek SKF Explorer umožňuje získat výhodnější měřítko na vodorovné ose pro kombinovaný účinek hodnoty ηc krát Pu/P

Následující grafy ukazují závislost součinitel trvanlivosti podle SKF aSKF pro čtyři typy ložisek jako funkci hodnoty ηc(Pu/P) pro ložiska SKF Explorer a ložiska SKF základního provedení a pro různé hodnoty viskózního poměru κ:

POZNÁMKA

Grafy jsou zpracovány pro hodnoty a součinitele bezpečnosti typicky používané v souvislosti s mezním únavovým zatížením jiných strojních součástí. Vzhledem k tomu, že rovnice trvanlivosti podle SKF obsahuje určitá zjednodušení, není vhodné ani při přesně známých provozních podmínkách používat hodnoty aSKF větší než 50.
SKF logo