Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání – viskózní poměr κ

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Jakmile ložisko dosáhne svých normálních otáček a provozní teploty, podmínky mazání ložiska jsou:kde
κ
podmínky mazání ložiska, tj. viskózní poměr 
νskutečná provozní viskozita oleje nebo základní olejové složky plastického maziva [mm2/s]
ν1viskozita, která ještě zajišťuje správné mazání, funkce středního průměru ložiska a otáček [mm2/s]

Skutečnou provozní viskozitu ν maziva lze zjistit z viskozitní třídy ISO oleje nebo základní olejové složky plastického maziva a provozní teploty ložiska (diagram 1).
Viskozitu, která ještě zajišťuje správné mazání, ν1, můžete zjistit z diagramu 2 s použitím středního průměru ložiska dm = 0,5 (d + D) [mm] a otáček ložiska n [1/min]. Můžete také použít kalkulačku ložisek (SKF Bearing Calculator).
Tabulka 1 uvádí viskozitní třídy podle normy ISO 3448 a ukazuje rozsah viskozity pro každou třídu při 40 °C (105 °F).
Čím vyšší je hodnota κ, tím lepší jsou podmínky mazání ložiska a jeho očekávaná jmenovitá trvanlivost. Při posuzování je třeba vzít v úvahu možné zvýšení tření způsobené vyšší viskozitou základní olejové složky. Většina ložiskových aplikací je proto navržena pro podmínky mazání odpovídající hodnotě κ od 1 do 4 (diagram 3). K výpočtu podmínek mazání můžete také použít kalkulačku ložisek (SKF Bearing Calculator).
  • Hodnota κ = 4 představuje režim, ve kterém je zatížení při valivém styku přenášeno mazacím filmem – tj. mazání úplným mazacím filmem.
  • Hodnoty κ > 4 (tj. lepší mazání než úplným mazacím filmem) dále neprodlužují trvanlivost ložiska. Hodnoty κ > 4 však mohou být užitečné v aplikacích, kde nárůst teploty v ložisku je malý a zvýšená spolehlivost mazacích podmínek je žádoucí. Příkladem mohou být ložiskové aplikace s častým rozběhem a zastavováním nebo s příležitostným kolísáním teploty.
  • Hodnota κ < 0,1 představuje režim, ve kterém je zatížení valivých těles přenášeno stykem nerovností povrchů valivého tělesa a oběžné dráhy – tj. mezní mazání. Používání únavové trvanlivosti ložiska pro podmínky mazání s hodnotou nižší než 0,1 není vhodné, protože překračuje meze použitelnosti modelu trvanlivosti. Je-li κ < 0,1 , zvolte velikost ložiska na základě kritérií statického zatížení s použitím součinitele statické bezpečnosti s0 (→ Volba velikosti na základě statického zatížení).

Hodnota κ menší než 1

Při podmínkách mazání s hodnotou 0,1 < κ < 1 je třeba vzít v úvahu následující:

  • Je-li hodnota κ nízká z důvodu velmi nízkých otáček, zvolte velikost ložiska na základě součinitele statické bezpečnosti s0 (→ Volba velikosti na základě statického zatížení).
  • Je-li hodnota κ nízká z důvodu nízké viskozity, řešením je volba oleje s vyšší viskozitou nebo dokonalejší chlazení. Za těchto podmínek mazání není vhodné počítat pouze základní trvanlivost L10 , protože nebere v úvahu nežádoucí účinky nedostatečného mazání ložiska. Místo toho použijte k odhadu únavové trvanlivosti z valivého styku metodu trvanlivosti podle SKF.
Jestliže κ < 1, doporučuje se použití přísad EP/AW → Přísady pro velmi vysoké tlaky (EP) a proti opotřebení (AW) (níže).

Otáčkové číslo ndm se používá k vyjádření podmínek rychlosti ložiska.

  • Je-li hodnota ndm ložiska menší než 10 000, aplikace pracuje za podmínek nízké rychlosti (diagram 2). Tento režim vyžaduje vysokou viskozitu základní olejové složky, aby byl zajištěn přenos zatížení valivých těles mazacím filmem.
  • Pro vysoké rychlosti jsou charakteristické hodnoty ndm > 500 000 pro hodnoty dm do 200 mm a > 400 000 pro větší hodnoty dm (diagram 2). Při velmi vysokých rychlostech klesá viskozita, která ještě zajišťuje správné mazání, na velmi nízké hodnoty. Podmínky mazání a hodnoty κ jsou obecně vysoké.

Přísady EP (pro velmi vysoké tlaky) a AW (proti opotřebení)

Přísady EP/AW do maziva se používají ke zlepšení mazacích podmínek ložisek v situacích, kde se vyskytují nízké hodnoty κ, např. pokud κ = 0,5. Přísady EP/AW se rovněž používají na ochranu proti oděru při styku málo zatížených valivých těles a oběžné dráhy, například když zvláště těžká valivá tělesa vstupují do zatížené oblasti sníženou rychlostí.
Při provozních teplotách nižších než 80 °C (175 °F) mohou přísady EP/AW v mazivu prodloužit provozní trvanlivost ložiska, pokud je hodnota κ menší než 1, součinitel znečištění ηcje větší než 0,2 a výsledný součinitel aSKF je menší než 3. Za těchto podmínek lze použít hodnotu κEP= 1 místo skutečné hodnoty κ ve výpočtu součinitele aSKF pro získání maximální výhody až do hodnoty aSKF = 3.
Přísady EP/AW s obsahem síry a fosforu mohou zkrátit trvanlivost ložiska. SKF obecně doporučuje testovat chemickou reaktivitu přísad EP/AW pro provozní teploty vyšší než 80 °C (175 °F).
SKF logo