Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Volba velikosti na základě statického zatížení

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Pokud se vyskytují některé z následujících podmínek, velikost ložiska je třeba stanovit nebo ověřit na základě statického zatížení, které ložisko může přenášet, se zohledněním možných účinků trvalé deformace:
  • Ložisko se neotáčí a působí na ně trvalé velké zatížení nebo přerušovaná špičková zatížení.
  • Ložisko vykonává pomalé oscilační pohyby pod zatížením.
  • Ložisko se otáčí a kromě běžných provozních zatížení dimenzovaných s ohledem na únavovou trvanlivost musí vydržet velká špičková zatížení.
  • Ložisko se otáčí pod zatížením při velmi nízkých otáčkách (n < 10 ot/min) a je požadována pouze omezená trvanlivost. V takovém případě by z rovnic trvanlivosti pro dané ekvivalentní zatížení P vycházela natolik nízká požadovaná základní dynamická únosnost C, že ložisko zvolené na základě únavové trvanlivosti by při provozu bylo značně přetíženo.
Za takových podmínek by v důsledku deformace mohly vznikat zploštělá místa na valivých tělesech nebo vtisky na oběžných drahách. Vtisky mohou být na oběžné dráze rozloženy nepravidelně nebo i pravidelně v místech odpovídajících rozteči valivých těles. Stacionární nebo pomalu oscilující ložisko, které přenáší dostatečně velké zatížení pro vznik trvalé deformace, vytváří vysoké úrovně vibrací a tření, když je vystaveno souvislému otáčení. Může rovněž dojít ke zvětšení vnitřní vůle nebo ovlivnění vlastností uložení v tělese a na hřídeli.

Základní statická únosnost

Základní statická únosnost C0 je definována v normě ISO 76 jako zatížení způsobující určitou hodnotu stykového napětí ve středu nejvíce zatíženého místa styku valivého tělesa a oběžné dráhy. Hodnoty stykového napětí jsou následující: 

  • 4 600 MPa pro naklápěcí kuličková ložiska
  • 4 200 MPa pro všechna ostatní kuličková ložiska
  • 4 000 MPa pro všechna ložiska s čárovým stykem
Tyto hodnoty napětí vytvářejí trvalou deformaci valivého tělesa a oběžné dráhy, která činí přibližně 0,0001 průměru valivého tělesa. Zatížení jsou čistě radiální pro radiální ložiska a čistě axiální a osově působící pro axiální ložiska.

Ekvivalentní statické zatížení ložiska

Zatížení složená z radiálních a axiálních složek, která je třeba posoudit v souvislosti se statickým zatížením C0, musí být převedena na ekvivalentní statické zatížení ložiska. To je definováno jako hypotetické zatížení (radiální u radiálních ložisek a axiální u axiálních ložisek), které by způsobilo stejné maximální zatížení valivého tělesa v ložisku jako skutečné zatížení působící na ložisko. Vypočítá se z rovnice

Equivalent static bearing load

kde
P0ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
Frskutečné radiální zatížení ložiska (viz níže) [kN]
Faskutečné axiální zatížení ložiska (viz níže) [kN]
X0součinitel radiálního zatížení ložiska
Y0součinitel axiálního zatížení ložiska
Informace a údaje potřebné pro výpočet ekvivalentního statického zatížení ložiska P0 jsou uvedena v částech týkajících se příslušných výrobků.
V rovnici použijte hodnoty radiálních a axiálních složek (obr. 1) odpovídajících maximálnímu zatížení, jaké může nastat. Pokud se zatížení mění, uvažujte kombinaci, která dává největší hodnotu P0.

Směrné hodnoty součinitele statické bezpečnosti s0

Součinitel statické bezpečnosti s0 je dán vztahem

s0 = C0/P0

kde
s0=součinitel statické bezpečnosti
C0=základní statická únosnost [kN]
P0=ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]

Alternativně můžete vypočítat požadovanou základní statickou únosnost C0.
Směrné hodnoty součinitele statické bezpečnosti s0vycházející ze zkušeností jsou uvedeny v tabulce 1 pro ložiska s bodovým stykem a v tabulce 2 pro ložiska s čárovým stykem. Hodnoty s0 uvedené pro trvalý pohyb zohledňují vliv trvalé deformace na výkonnost ložiska – od zjevného špičkového tření, vibrací a snížené odolnosti proti únavě (nejnižší hodnoty s0 po nulový vliv na tření, vibrace a únavovou trvanlivost (nejvyšší hodnoty s0 ). Jistota úrovně zatížení vychází z toho, jak je skutečné zatížení ložiska známé a jak je lze předvídat.
SKF logo