Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Odhad provozní teploty ložiska

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Pokud lze odhadnout množství tepla odváděného z ložiska Ws, můžete použít vzorec uvedený v modelu tření ložiska SKF pro výpočet ztrátového třecího výkonu ložiska Ploss, pro odhad provozní teploty Tbear, u ložiska v tepelné rovnováze za ustálených podmínek pomocí vztahu

Tbear = (Ploss / Ws) + Tamb

kde
Tbearodhadovaná průměrná provozní teplota ložiska [°C]
Plossztrátový třecí výkon ložiska [W]
Wscelkový odvod tepla na jeden stupeň nad teplotou okolí [W/°C]
Tambteplota okolí [°C]

V situacích, kdy odhadovaná provozní teplota ložiska vychází s ohledem na požadavky aplikace příliš vysoká – pokud by například měla za následek příliš nízkou hodnotu κ nebo příliš krátký domazávací interval –, možným řešením může být snížení provozní teploty pomocí mazacího systému s oběhem oleje.

Odhad odvodu tepla ze stojatých ložiskových těles SKF

U stojatých ložiskových těles SKF můžete k odhadu hodnot odvodu tepla použít model založený na velikosti ložiska.
Pomocí diagramu 1 můžete odhadnout odvod tepla na jeden stupeň nad teplotou okolí, Wspro ložisko se středním průměrem dm ve stojatém ložiskovém tělese s hřídelem vystaveným okolnímu vzduchu.
Odhad je platný pro stojatá ložisková tělesa SKF při mazání plastickým mazivem nebo olejovou lázní, a to pouze tehdy, pokud neexistuje žádný významný tepelný příspěvek z vnějších zdrojů, například od hřídelů vyhřívaných párou nebo sálajících horkých povrchů.

Chlazení oběhem oleje

Obíhající olej je možné chladit, a tím odebírat teplo z uložení.
Zakřivená čára v diagramu 2 udává ztrátový třecí výkon v ložisku, Ploss, a šikmá čára odvod tepla, Ws.
Se zohledněním tepla odvedeného oběhem oleje platí ve stavu tepelné rovnováhy ložiska (diagram 2) za ustálených podmínek:

Ploss = Ws (Tbear – Tamb) + Poil 

kde
Plossztrátový třecí výkon ložiska [W]
Wscelkový odvod tepla na jeden stupeň nad teplotou okolí [W/°C]
Tbearodhadovaná požadovaná provozní teplota ložiska [°C]
Tambteplota okolí [°C]
Poilodhadovaný výkon odváděný chladičem oleje [W]

Se zohledněním tepla odvedeného oběhem oleje můžete provozní teplotu ložiska odhadnout pomocí vztahu

Tbear = ((Ploss – Poil) / Ws) + Tamb
Výkon, který je třeba odvést chlazením oleje, lze pro danou teplotu ložiska odhadnout pomocí vztahu

Poil = Ploss - Ws (Tbear – Tamb)
Požadovaný průtok oleje pro daný výkon, který je třeba odvést chlazením oleje (Poil), lze odhadnout pomocí vztahu

Q = Poil / (27 (Tout – Tin))

kde
požadovaný průtok oleje [l/min]
Poilvýkon odváděný chladičem oleje [W]
Toutteplota oleje na výstupu z ložiskového tělesa [°C]
Tin teplota oleje na vstupu do ložiskového tělesa [°C]

Pokud neznáte hodnoty Tout nebo Tin, můžete předpokládat rozdíl teplot 5 až 10 °C (10 až 20 °F).
Maximální možné chlazení oběhem oleje je dáno úrovní přenosu tepla, které lze u příslušného ložiska dosáhnout. Obecně platí, že maximální průtok oleje, nad kterým již nelze dosáhnout významného snížení teploty, je určen vztahem

Qmax = (D B) / 12 500

kde
Qmaxmaximální průtok oleje [l/min]
Dvnější průměr ložiska [mm]
Bšířka ložiska [mm]

Další kontroly související s teplotou

Po odhadnutí provozní teploty zkontrolujte:

  • správnost předpokládané teploty pro výpočet trvanlivosti ložiska (provozní viskozity)
  • volbu maziva a jeho mezní teploty
  • interval výměny plastického maziva nebo oleje
  • mezní teploty klece a materiálu těsnění
SKF logo