Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Tření ložiska, ztrátový výkon a rozběhový moment

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Tření ložiska není konstantní a závisí na určitém tribologickém jevu, který vzniká v mazacím filmu mezi valivými tělesy, oběžnými drahami a klecemi.
Diagram 1 ukazuje změny tření jako funkci otáček v ložisku s daným mazivem. Rozlišujeme čtyři oblasti:
  • Oblast 1 – mezní podmínky mazání, ve které je zatížení přenášeno pouze vrcholky nerovností a tření mezi pohybujícími se povrchy je proto vysoké.
  • Oblast 2 – smíšené podmínky mazání, ve které část zatížení přenáší oddělující olejový film, dochází ke styku menšího počtu vrcholku nerovností a tření proto klesá.
  • Oblast 3 – podmínky mazání úplným filmem, ve které je zatížení přenášeno mazacím filmem, ale se zvýšenými viskozitními ztrátami, a tření proto roste.
  • Oblast 4 – mazání úplným filmem s tepelnými účinky a vlivy následného nezalití stopy, ve které součinitele redukce od vířivého ohřevu a kinematického zalití stopy částečně kompenzují viskozitní ztráty a tření se tak vyrovnává.

Model tření ložiska SKF

V modelu SKF pro výpočet tření ložiska je celkový třecí moment M odvozen ze čtyř zdrojů:

M = Mrr + Msl + Mseal + Mdrag

kde
Mrr moment valivého tření, zahrnuje účinky následného nezalití stopy a redukce od vířivého ohřevu [Nmm]
Mslmoment smykového tření, zahrnuje vliv kvality podmínek mazání [Nmm]
Msealtřecí moment od integrovaných těsnění [Nmm]
U ložisek vybavených kontaktními těsněními mohou být třecí ztráty způsobené těsněními větší než ztráty vzniklé v samotném ložisku.
Mdragtřecí moment způsobený odporem brodění, hnětením, rozstřikováním atd. v olejové lázni [Nmm]

Výpočet hodnot pro tyto čtyři zdroje tření je složitý. Doporučujeme proto použít kalkulačku ložisek (SKF Bearing Calculator).
Podrobné informace o výpočtech jsou uvedeny v části Model SKF pro výpočet třecího momentu [PDF].
Je-li znám celkový třecí moment ložiska M, můžete vypočítat ztrátový třecí výkon ložiska pomocí vztahu

Ploss = 1,05 x 10–4 M n

kde
Plossztrátový třecí výkon ložiska [W]
Mcelkový třecí moment [Nmm]
notáčky (rychlost otáčení) [1/min]

Rozběhový moment

Rozběhový moment valivého ložiska je definován jako třecí moment, který musí být překonán, aby se ložisko začalo otáčet, a to při teplotě okolí 20 až 30 °C (70 až 85 °F). Proto se bere v úvahu pouze moment smykového tření a třecí moment těsnění, pokud je použito.

Mstart = Msl + Mseal

kde
Mstartrozběhový třecí moment [Nmm]
Mslmoment smykového tření [Nmm]
Msealtřecí moment těsnění [Nmm]

Pro výpočet hodnot rozběhového momentu doporučujeme použít kalkulačku ložisek (SKF Bearing Calculator).
SKF logo