Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Omezení otáček

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Otáčky, při nichž může být ložisko provozováno, jsou za běžných podmínek dány jeho provozní teplotou. U některých typů ložisek a uložení však mohou mít významný vliv mechanická omezení dílů ložiska.

V tabulkové části jsou obvykle uvedeny dvě hodnoty přípustných otáček: 

 • referenční otáčky, které vycházejí z tepelných podmínek 
 • mezní otáčky, které vycházejí z mechanických omezení 
Obě tyto hodnoty přípustných otáček představují spíše informativní než ryze restriktivní meze. Pokud se k nim však aplikace přibližuje, signalizuje to nutnost podrobnější analýzy provozních podmínek.
U ložisek s kontaktními těsněními nejsou v tabulkové části referenční otáčky uvedeny. Mezní otáčky jsou u těchto ložisek obvykle i maximálními otáčkami.

Přibližné mezní otáčky podle teploty za standardních podmínek ISO

Referenční otáčky uvedené v tabulkové části vycházejí z modelu tření SKF a jsou odvozeny z tepelné rovnováhy za standardních provozních podmínek a chlazení podle normy ISO 15312. Jejich hlavním účelem je rychlé posouzení možných otáček ložiska. Můžete je rovněž použít k odhadu mezních otáček podle teploty.

Referenční otáčky podle ISO platí pouze pro nezakrytá ložiska za následujících provozních podmínek:

 • předem definovaný referenční odvod tepla
 • malá zatížení
  • radiální zatížení P = 0,05 C0 pro radiální ložiska
  • axiální zatížení P = 0,02 C0 pro axiální ložiska
 • jmenovitý nárůst teploty o 50 °C (90 °F) nad okolní referenční teplotu 20 °C (70 °F)
 • mazání minerálním olejem bez přísad EP
  • ISO VG32 pro radiální ložiska
  • ISO VG68 pro axiální ložiska
 • čisté podmínky
 • dostatečná provozní vůle (→ Volba počáteční vnitřní vůle)
 • vodorovný hřídel, rotující vnitřní kroužek a nepohyblivý vnější kroužek
Norma ISO neuvádí referenční podmínky pro ložiska s těsněním.
Norma ISO zavedená pro mazání olejem platí rovněž pro mazání plastickým mazivem, a to v případě použití plastického maziva s lithným mýdlem a minerální olejovou základní složkou s viskozitou od 100 do 200 mm²/s. U ložisek mazaných plastickým mazivem se však při počátečním uvedení do chodu může vyskytnout teplotní špička. Tato ložiska proto před dosažením ustálené provozní teploty vyžadují určitou dobu záběhu.

Upravené referenční otáčky

Referenční otáčky ISO platí pro standardizované provozní podmínky včetně standardizovaného odvodu tepla. SKF proto doporučuje výpočet upravených referenčních otáček s ohledem na skutečné zatížení a viskozitu maziva v aplikaci. K tomu můžete použít kalkulačku ložisek (SKF Bearing Calculator). Tyto upravené referenční otáčky však nezohledňují údaje o skutečném odvodu tepla v aplikaci. Výsledek je proto vhodné používat konzervativně. Pro zahrnutí vlivů odvodu tepla je nutná podrobná tepelná analýza.

Mechanické mezní otáčky

Mezní otáčky uvedené v tabulkové části představují maximální otáčky platné pro standardní provedení ložiska, které nesmí být překročeny, pokud konstrukce ložiska a aplikace nejsou přizpůsobeny vyšším otáčkám.

Mezní otáčky jsou dány následujícími faktory:

 • tvarová stabilita a pevnost klece
 • mazání vodicích povrchů klece
 • odstředivé a oběžné síly působící na valivá tělesa
 • jiné faktory omezující otáčky, jako jsou těsnění a mazivo v případě ložisek s těsněním

POZNÁMKA

Některá nezakrytá kuličková ložiska mají velmi nízké tření a uváděné referenční otáčky mohou být vyšší než jejich mezní otáčky. Nepoužívejte pouze mechanické mezní otáčky, ale vypočtěte rovněž upravené referenční otáčky. Skutečné mezní otáčky jsou dány menší z těchto dvou hodnot.

Otáčky nad referenčními nebo mezními hodnotami

Ložisko lze provozovat při otáčkách, které jsou vyšší než referenční, upravené referenční nebo i mezní otáčky. Nejprve je však třeba provést podrobnou tepelnou analýzu a přijmout případná další požadovaná opatření, například použít speciální provedení klece nebo zvážit použití vysoce přesných ložisek. Při zohledňování vlivů zvýšených otáček zvažte následující možnosti:
 • Zajistěte dodatečné chlazení, které vyrovná výsledný nárůst teploty ložiska.
 • Kompenzujte případné snížení vůle ložiska v důsledku jeho zvýšené provozní teploty.
 • Přehodnoťte volbu tolerance uložení v tělese, aby zvýšená teplota nenarušila možnost axiálního posouvání vnějších kroužků axiálně volných ložisek.
 • Přehodnoťte třídu přesnosti ložiska spolu s geometrickou přesností úložných ploch na hřídeli a v tělese, aby bylo zajištěno, že nebudou vznikat nadměrné vibrace.
 • Zvažte použití alternativního provedení klece vhodnějšího pro vysoké otáčky, a to zejména při otáčkách blížících se mezním otáčkám nebo překračujících tyto otáčky.
 • Zkontrolujte, zda použité mazivo a způsob mazání jsou vhodné pro vyšší provozní teplotu a provedení klece.
 • Zkontrolujte přijatelnost domazávacího intervalu, zejména u ložisek mazaných plastickým mazivem. Někdy může být nutné mazání olejem.
SKF logo