Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kontrola a monitorování

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Tato část popisuje různá hlediska kontroly a monitorování ložisek v provozu za účelem předcházení problémům. Obsahuje též úvod do řešení problémů a odkazy na podrobnější postupy, které se při něm používají.

Kontrola během provozu
Včasné zjištění známek poškození ložisek umožňuje jejich výměnu v rámci pravidelné plánované údržby. To zabraňuje nákladným neplánovaným prostojům v případě selhání ložiska. Mezi důležité parametry při monitorování stavu strojů patří hluk, teplota a vibrace.

Opotřebená nebo poškozená ložiska obvykle vykazují zjistitelné příznaky (→ Řešení problémů níže). Možných příčin může být více. Tato část vám pomůže identifikovat některé z nich.

Z praktických důvodů nelze všechny stroje či jejich funkce monitorovat pomocí pokročilých systémů. V takových případech lze problém se strojem zjistit pohledem nebo poslechem. Pokud však jsou příznaky zjistitelné lidskými smysly, poškození již může být rozsáhlé. Pomocí objektivních technologií, jako je například pokročilá analýza vibrací, lze poškození zjistit dříve, než způsobí větší problémy (diagram 1). Použitím nástrojů bezdemontážní diagnostiky a technologie monitorování obálky zrychlení SKF lze maximalizovat dobu varování před vznikem problému.

Obr. 1 ukazuje příklad možného vývoje poškození a diagram 1 jeho koncepční znázornění. Scénář poškození může mít následující posloupnost:
 1. Ložisko začne vykazovat abrazivní opotřebení.
 2. Prvotní odlupování zjištěné technologií obálky zrychlení SKF.
 3. Odlupování dospělo do fáze, kdy lze poškození zjistit standardním monitorováním vibrací.
 4. Rozsáhlé odlupování způsobuje vysoké úrovně vibrací a hluku a nárůst provozní teploty.
 5. Vzniká vážné poškození: únavový lom vnitřního kroužku ložiska.
 6. Dochází k rozsáhlému selhání spojenému s druhotným poškozením dalších dílů.

Monitorování hluku a vibrací

Při snaze o zjištění degradace či poškození ložiska se často používá jeho poslech. Ložiska v dobrém stavu vydávají jemný bzučivý zvuk. Drhnutí, skřípání a jiné nepravidelné zvuky obvykle nasvědčují tomu, že ložiska jsou ve špatném stavu nebo že něco není v pořádku. Monitorování zvuku však má jen omezené použití. SKF doporučuje používat monitorování vibrací. Tento postup je důkladnější a umožňuje lepší sledování stavu ložisek a rotačních strojů.

Monitorování vibrací vychází ze tří základních skutečností:
 • Všechny stroje vibrují.
 • Vznik mechanického problému je obvykle doprovázen zvýšením úrovně vibrací.
 • Analýzou charakteristiky vibrací lze zjistit povahu problému.

Monitorování teplot

Monitorování provozní teploty uložení ložisek je důležité. Pokud nedošlo ke změně provozních podmínek, náhlý nárust teploty je často příznakem poškození ložiska a možnou předzvěstí jeho selhání. Mějte však na paměti, že po prvním uvedení stroje do chodu a po každém domazávání plastickým mazivem dochází k přirozenému zvýšení teploty, které může trvat až jeden či dva dny.

Monitorování podmínek mazání

Ložiska mohou dosahovat maximální výkonnosti pouze při správném mazání. Podmínky mazání ložiska je proto třeba pozorně sledovat. Rovněž je třeba pravidelně vyhodnocovat stav použitého maziva, a to nejlépe odběrem vzorků a jejich analýzou.

SKF doporučuje dodržovat při kontrolách mazání následující obecné pokyny:
 • Kontrolujte únik maziva v okolí ložiskových uzlů.
 • Ochranné kroužky a labyrintová těsnění udržujte naplněná plastickým mazivem. Zajistíte tím maximální ochranu ložisek.
 • Kontrolujte správnou funkci automatických mazacích systémů a přívod správného množství maziva do ložisek.
 • Kontrolujte hladinu maziva v jímkách a zásobnících a podle potřeby je doplňujte.
 • V případě ručního mazání plastickým mazivem domazávejte v souladu s mazacím plánem.
 • V případě mazání olejem vyměňujte olej podle plánu.
 • Vždy zkontrolujte, zda se používá stanovené mazivo.
Kontrola při odstavení stroje
Odstavení stroje z provozu je příležitostí ke kontrole stavu ložisek, těsnění, těsnicích ploch, ložiskových těles a maziva. Běžnou kontrolu lze často provést po demontáži víka nebo horní části ložiskového tělesa. Pokud ložisko jeví známky poškození, demontujte jej a podrobně zkontrolujte.

Při odstavení stroje je vhodné zkontrolovat ustavení hřídelů a řemenů, stejně jako základovou desku a vnější části stroje.

Jakýkoli nedostatek, například chybějící vyrovnávací podložka nebo zhoršený stav základu, může mít nepříznivý vliv na výkonnost stroje. Čím dříve se problém zjistí, tím dříve lze zahájit nápravné opatření. Je mnohem levnější vyměnit ložiska a související díly při pravidelné plánované odstávce než při neplánovaném prostoji, který má za následek neočekávané vyřazení stroje z provozu.

Kontrola ložisek

Ložiska nejsou vždy snadno přístupná. Pokud jsou však částečně nebo zcela viditelná, je možná jejich vizuální kontrola. Nejvhodnější příležitostí ke kontrole ložisek je plánovaná údržba.

Při kontrole namontovaného ložiska SKF doporučuje dodržovat následující obecné pokyny:
 • Příprava
  • Očistěte vnější povrch stroje.
  • Odstraněním víka nebo horní části ložiskového tělesa zpřístupněte ložisko.
  • Odeberte vzorky maziva pro analýzu. V případě mazání olejem odeberte vzorky z jímky nebo zásobníku. V případě nezakrytých ložisek odeberte vzorky z různých míst v ložisku a jeho okolí. Zkontrolujte stav maziva. Nečistoty lze často zjistit rozetřením tenké vrstvy maziva na list papíru a prohlédnutím proti světlu.
  • Očistěte odkryté vnější povrchy ložiska látkou bez vlasu.

 • Kontrola
  • Zkontrolujte odkryté vnější povrchy ložiska, zda na nich není koroze. Zkontrolujte kroužky ložiska, zda nevykazují žádné abnormality.
  • V případě ložisek s těsněním zkontrolujte těsnění, zda nejsou opotřebovaná nebo poškozená.
  • Je-li to možné, otáčejte velmi pomalu hřídelem a sledujte, zda ložisko neklade nerovnoměrný odpor. Nepoškozená ložiska se otáčejí plynule.

 • Podrobná kontrola ložisek mazaných plastickým mazivem
  Nezakrytá ložiska mazaná plastickým mazivem v dělených stojatých ložiskových tělesech lze na místě zkontrolovat podrobněji:
  • Odstraňte veškeré plastické mazivo kolem ložiska.
  • Pomocí nekovové škrabky odstraňte co možná nejvíce plastického maziva z ložiska.
  • Nastříkejte do ložiska rozpouštědlo na bázi ropných produktů a vyčistěte jej. Při čištění velmi pomalu otáčejte hřídelem a pokračujte ve stříkání rozpouštědla, dokud nepřestane vyplavovat nečistoty a plastické mazivo. Velká ložiska s nánosem silně oxidovaného maziva vyčistěte silným alkalickým roztokem s obsahem 10 % hydroxidu sodného a 1 % detergentu.
  • Vysušte ložisko a okolní díly látkou bez vlasu nebo čistým stlačeným vzduchem bez obsahu vlhkosti (ložiskem přitom neotáčejte).
  • Zkontrolujte oběžné dráhy, klec (klece) a valivá tělesa ložiska, zda neobsahují trhliny, stopy, vrypy, rýhy, barevné skvrny či zrcadlové plochy. Je-li to možné, změřte radiální vnitřní vůli ložiska (změna může být příznakem opotřebení) a zkontrolujte, zda leží v předpokládaném rozsahu.
  • Je-li stav ložiska uspokojivý, naneste do ložiska a tělesa odpovídající plastické mazivo a těleso neprodleně uzavřete. Je-li ložisko zjevně poškozené, demontujte je a zajistěte jeho ochranu proti korozi. Poté proveďte úplnou analýzu.

 • Obecná doporučení
  • V průběhu kontroly pořiďte fotografie, které vám pomohou zdokumentovat stav ložiska, maziva a stroje jako celku.
  • Zkontrolujte stav plastického maziva v různých místech a porovnejte je s čerstvým mazivem (obr. 2). Reprezentativní vzorek plastického maziva uchovejte pro další analýzu.
  • U některých velkých a středně velkých ložisek je možná renovace. Další informace obsahuje Příručka SKF pro údržbu ložisek a publikace Renovační služby SKF.

Kontrola stykových ploch těsnění

Aby byl těsnicí břit účinný, musí přiléhat ke hladké stykové ploše. Opotřebovaná nebo poškozená styková plocha brání správné funkci těsnicího břitu.

Při kontrole stykových ploch těsnění rovněž zkontrolujte možné známky koroze, opotřebení hřídele, vrypy, zuby, opotřebení a trhliny břitu atd. Při výskytu mírné koroze ji očistěte jemným vlhkým či suchým brusným papírem a následně odstraňte všechny zbytky. Opotřebené stykové plochy hřídele lze opravit pomocí pouzdra SKF Speedi-Sleeve.

VAROVÁNÍ

Při manipulaci s rozpouštědly a alkalickými roztoky zabraňte jejich vdechnutí, požití či potřísnění. Tyto přípravky mohou způsobit poleptání pokožky a očí a poškození dýchacích cest a zažívacího traktu. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Řešení problémů
Nesprávně fungující ložiska obvykle vykazují zjistitelné příznaky. Nejlepší cestou k jejich včasnému zjištění a přijetí nápravných opatření je zavedení programu bezdemontážní diagnostiky na úrovni celého závodu.

Pokud vybavení pro bezdemontážní diagnostiku není k dispozici nebo jeho použití není praktické, část Řešení problémů v Příručce SKF pro údržbu ložisek obsahuje některé užitečné tipy, jak zjistit nejběžnější příznaky a jejich příčiny, spolu s možnými praktickými řešeními. V závislosti na stupni poškození ložiska mohou být některé příznaky zavádějící a v mnoha případech může jít o důsledek druhotného poškození. Účinné řešení problémů s ložisky vyžaduje analýzu příznaků s ohledem na to, které z nich byly v aplikaci pozorovány jako první. Podrobnější informace jsou uvedeny v publikaci Analýza poškození a selhání ložisek.

SKF logo