Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž ložisek s válcovou dírou

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Nerozebíratelná ložiska

U nerozebíratelných ložisek se zpravidla nejdříve montuje kroužek vyžadující větší přesah.

Rozebíratelná ložiska

U rozebíratelných ložisek mohou být oba kroužky montovány zvlášť, což podstatně usnadňuje montáž, a to především v případě, že oba kroužky jsou uloženy s přesahem. Při montáži hřídele s nalisovaným vnitřním kroužkem do tělesa s namontovaným vnějším kroužkem je třeba zajistit souosost obou montovaných částí, aby nedošlo k poškození oběžných drah a valivých těles. Při montáži válečkových a jehlových ložisek s vnitřním kroužkem bez přírub nebo s přírubou na jedné straně je třeba použít montážní pouzdro (obr. 1). Vnější průměr pouzdra musí být stejný jako průměr oběžné dráhy vnitřního kroužku a měl by být vyroben s třídou přesnosti d10Ⓔ pro válečková ložiska a s tolerancí 0/–0,025 mm pro jehlová ložiska.

Montáž za studena

Malá ložiska, která nejsou uložena příliš pevně, lze nasunout na místo lehkými údery kladiva na montážní narážecí nástroj (obr. 2). Nástroj zajišťuje soustředné působení montážní síly.
Jestliže je ložisko lisováno současně na hřídel i do tělesa, montážní síla musí působit rovnoměrně na oba kroužky, přičemž dotykové plochy montážního nástroje musí ležet v jedné rovině. Je-li to možné, použijte montážní narážecí nástroj SKF (obr. 2).
U naklápěcích ložisek montážní kroužek brání naklopení vnějšího kroužku při zavádění ložiska na hřídeli do díry tělesa (obr. 4). Kuličky u velkých naklápěcích kuličkových ložisek řady 12 a 13 vyčnívají po stranách ložiska. Montážní kroužek proto musí být opatřen zápichem.

Montáž za tepla

Větší ložiska není v zásadě možné montovat zastudena bez ohřevu ložiska nebo tělesa, protože montážní síla podstatně vzrůstá v závislosti na velikosti ložiska.
Potřebný rozdíl mezi teplotou ložiskového kroužku a hřídele nebo tělesa závisí na velikosti přesahu a na průměru hřídele nebo díry tělesa. Obecně platí, že nezakrytá ložiska se nesmí ohřívat na teplotu vyšší než 120 °C (250 °F). SKF nedoporučuje ohřívání zakrytých ložisek s těsněními nebo kryty na teploty vyšší než 80 °C (175 °F). Pokud je však použití vyšší teploty nezbytné, ujistěte se, že teplota nepřesáhne hodnotu povolené teploty pro těsnění nebo plastické mazivo. Volí se vždy ta hodnota, která je nižší.
Při ohřívání ložisek je nutno zabránit místnímu přehřátí. SKF doporučuje používat elektrické indukční ohřívací přístroje SKF (obr. 5), které zajistí rovnoměrné a spolehlivé ohřátí ložisek. Při použití ohřívacích ploten je třeba ložisko několikrát obrátit. Těsnění ložisek s těsněním nesmí nikdy přijít do přímého kontaktu s topnou deskou. Mezi desku a ložisko umístěte kroužek. Přečtěte si a dodržujte následující bezpečnostní opatření.
Další informace o těchto montážních postupech obsahuje Příručka SKF pro údržbu ložisek.

VAROVÁNÍ

Bezpečnostní opatření při manipulaci s fluorkaučukovou pryží a polytetrafluoretylenem


Fluorkaučuková pryž (FKM) a polytetrafluoretylen (PTFE) jsou velmi stabilní a neškodné za normálních provozních teplot až do 200 °C (390 °F). Pokud jsou ale vystaveny teplotám nad 300 °C (570 °F), například požáru nebo otevřenému plamenu řezacího hořáku, těsnění FKM a PTFE vydávají nebezpečné výpary. Tyto výpary mohou být při vdechnutí nebo vniknutí do očí škodlivé pro zdraví. Těsnění zahřáta na tyto teploty navíc zůstávají nebezpečná i po vychladnutí. Proto by nikdy neměla přijít do styku s pokožkou.

Při manipulaci s těsněními, která byla vystavena vysokým teplotám, např. při demontáži ložiska, je třeba dodržovat následující bezpečnostní zásady:
  • Vždy používejte ochranné brýle, rukavice a vhodný dýchací přístroj.
  • Uložte všechny zbytky těsnění do vzduchotěsné plastové nádoby označené symbolem leptavého materiálu.
  • Dodržujte bezpečnostní opatření podle odpovídajícího bezpečnostního listu (SDS).

Pokud dojde ke kontaktu s těsněním, umyjte si ruce mýdlem a dostatečným množstvím vody a v případě kontaktu s očima si oči vypláchněte dostatečným množstvím vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud došlo k vdechnutí výparů, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Uživatel odpovídá za správné použití výrobku během jeho provozní trvanlivosti a za jeho správnou likvidaci. SKF nepřejímá žádnou odpovědnost za nevhodné zacházení s těsněními FKM a PTFE ani za případná zranění z toho vyplývající.
SKF logo