Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém základního označení ložiska

Označení většiny valivých ložisek SKF odpovídají systému označení. Úplné označení ložiska se může skládat ze základního označení a případných dalších přídavných označením před ním či za ním (diagram 1). Základní označení udává:

 • typ ložiska
 • základní provedení
 • hlavní rozměry

Přídavná označení označují vlastnosti nebo díly ložiska.

Základní označení

Základní označení obvykle obsahuje tři až pět číslic. Systém základního označení je uveden v tabulce 1. Kombinace číslic a písmen má následující význam:

 • První číslice nebo písmeno nebo kombinace písmen určuje typ ložiska a případně základní variantu.
 • Následující dvě číslice udávají rozměrovou řadu ISO. První číslice určuje šířkovou nebo výškovou řadu (rozměr B, T nebo H). Druhá číslice určuje průměrovou řadu (rozměr D).
 • Poslední dvě číslice základního označení udávají kód velikosti díry ložiska. Kód velikosti vynásobený 5 dává průměr díry (d) v mm.

Nejdůležitější výjimky ze systému základního označení ložisek jsou následující:

 1. V několika málo případech je vynechána číslice označující typ ložiska nebo první číslice označení rozměrové řady. Tyto číslice jsou uvedeny v tabulce 1 v závorkách.
 2. Ložiska s průměrem díry 10, 12, 15 nebo 17 mm jsou označena následujícími dvojčíslími:
  00 = 10 mm
  01 = 12 mm
  02 = 15 mm
  03 = 17 mm
 3. U ložisek s průměrem díry < 10 mm nebo ≥ 500 mm je průměr díry všeobecně uveden v milimetrech (nekódovaně). Označení velikosti je odděleno od zbývající části označení ložiska lomítkem, např. 618/8 (d = 8 mm) nebo 511/530 (d = 530 mm). To rovněž platí pro standardní ložiska podle ISO 15:2011, která mají průměr díry 22, 28 nebo 32 mm, například 62/22 (d = 22 mm).
 4. U některých menších ložisek s průměrem díry < 10 mm, jako například kuličkových ložisek, naklápěcích kuličkových ložisek a kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem, je průměr díry také přímo uveden v milimetrech (nekódovaně), avšak není oddělen od označení řady lomítkem, například 629 nebo 129 (d = 9 mm).
 5. Průměry díry, které se liší od standardních průměrů díry ložiska, jsou udávány nekódovaně přímo v milimetrech až na tři desetinná místa. Toto označení průměru díry je součástí základního označení a je odděleno od základního označení lomítkem, například 6202/15.875 (d = 15,875 mm = 5/8 in).

Ložiskové řady
Označení řad ložisek se skládají z označení typu ložiska a rozměrové řady. Nejběžnější označení řad jsou uvedena v tabulce 1. Číslice v závorkách patří do systému, ale v praxi se v označení řady vynechány.

Přídavné označení před a za základním označením

Označení většiny valivých ložisek SKF dodržují systém, který se skládá ze základního označení a volitelných přídavných označením před ním či za ním, jak ukazuje následující tabulka a příklady.

Přídavná označení poskytují další informace o ložisku.

Přídavná označení před základním označením se používají zejména pro označení dílů ložiska. Mohou také určovat varianty ložiska.

Přídavná označení za základním označením označují provedení nebo varianty, které se určitým způsobem liší od původního provedení nebo od současného základního provedení ložiska. Přídavná označení jsou rozdělena do skupin. Pokud je třeba identifikovat více speciálních vlastností, jsou přídavná označení uváděna v pořadí podle následující tabulky.

Podrobné informace o významu jednotlivých přídavných označení jsou uvedeny v částech týkajících se příslušného výrobku.

Systém označení

Basic bearing designation system


Přídavná označení před základním označením

Základní označení

Přídavné označení – Vnitřní provedení

Přídavné označení – Vnější provedení (těsnění, drážka pro pojistný kroužek atd.)

Přídavné označení – Provedení klece

Přídavné označení – Materiály, tepelné zpracování

Přídavné označení – Tolerance, vůle, předpětí, tichý chod

Přídavné označení – Sady ložisek, spárovaná ložiska

Přídavné označení – Stabilizace

Přídavné označení – Mazání

Přídavné označení – Další varianty


Označení ložisek nezahrnutých do základního systému

Ložiska Y (vkládací ložiska)
Označení ložisek Y se poněkud liší od označení popsaných v systému základního označení a jsou uvedena v příslušné části týkající se tohoto výrobku.

Jehlová ložiska
Označení jehlových ložisek neodpovídají plně systému základního označení a jsou uvedena v příslušné části týkající se tohoto výrobku.

Kuželíková ložiska
Označení metrických kuželíkových ložisek odpovídají buď systému základního označení, nebo systému označení zavedenému organizací ISO v roce1977, který je popsán v normě ISO 3551).
Kuželíková ložiska palcových rozměrů jsou označena podle příslušné normy ANSI/ABMA. Systém označení kuželíkových ložisek je vysvětlen v příslušné části týkající se tohoto výrobku.

Zakázková ložiska
Ložiska zkonstruovaná tak, aby splňovala konkrétní požadavky zákazníků, se obvykle označují číslem výkresu. Číslo výkresu neposkytuje žádné informace o ložisku.

Další valivá ložiska
Valivá ložiska nepopsaná v částech Kuličková ložiska a Ložiska s čárovým stykem, jako například vysoce přesná ložiska, ložiska s nízkým průřezem, otočová ložiska nebo lineární ložiska, používají systémy označení, které se mohou značně lišit od základního systému.


 1. 1)Podrobné informace o možnostech získání příslušné dokumentace jsou uvedeny v části ISO – International Organisation for Standardization.
SKF logo