Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Výpočet radiálního zatížení působícího na párovaná ložiska

Když jsou párovaná kuželíková ložiska v uspořádání čely k sobě (do „X“) nebo zády k sobě (do „O“) namontována spolu se třetím ložiskem, uložení ložisek je staticky neurčité. V takovém případě je třeba nejprve vypočítat radiální zatížení Fr působící na párovaná ložiska.

Párovaná ložiska uspořádána čely k sobě (do „X“)

V případě, že jsou dvě párovaná ložiska uspořádána čely k sobě (do „X“) (obr. 1), lze předpokládat, že radiální zatížení působí v geometrickém středu dvojice ložisek, protože vzdálenost mezi silovými středy dvou ložisek je malá ve srovnání se vzdáleností mezi geometrickým středem dvojice a dalším ložiskem. V tomto případě lze předpokládat, že uložení je staticky určité.

Párovaná ložiska uspořádána zády k sobě (do „O“)

Vzdálenost a mezi silovými středy dvou párovaných ložisek uspořádaných zády k sobě (do „O“) je značná v porovnání se vzdáleností L mezi geometrickým středem párovaných ložisek a dalším ložiskem (obr. 2). Z toho důvodu je nutné vypočítat velikost zatížení, které působí na párová ložiska, a také vzdálenost a1 , ve které působí zatížení. Velikost radiálního zatížení lze vypočítat pomocí:
kde
Frradiální zatížení působící na párovaná ložiska [kN]
Kr
radiální síla působící na hřídel [kN]
L
vzdálenost mezi geometrickými středy dvou ložiskových osazení [mm]
L1vzdálenost mezi středem ložiska v poloze I a působištěm síly Kr [mm]
a
vzdálenost mezi silovými středy párovaných ložisek [mm] (→ tabulková část)
a1
vzdálenost mezi geometrickým středem párovaných ložisek a působištěm radiálního zatížení Fr [mm]
(→ diagram 1, výpočtový součinitel Y2 → tabulková část)
Vzdálenost a1 lze zjistit z diagramu 1 pomocí počátečního předpokladu Fr a několika dalších iterativních výpočtů podle potřeby.
SKF logo