Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Výpočet axiálního zatížení působícího na jednotlivá ložiska nebo ložiska montovaná ve dvojicích do tandemu

Když na jednořadé kuželíkové ložisko působí radiální zatížení, je přenášeno z jedné oběžné dráhy na druhou pod určitým úhlem k ose ložiska a v ložisku vyvolává vnitřní axiální zatížení. To je třeba zvážit při výpočtu ekvivalentního zatížení v aplikacích využívajících dvě samostatná ložiska nebo dvojice ložisek uspořádaných do tandemu.

Tabulka 1 obsahuje potřebné rovnice pro různé aplikace ložisek a případy zatížení. Rovnice platí za následujících podmínek:

  • ložiska jsou nastavena proti sobě tak, aby vůle byla téměř nulová, ale současně bez jakéhokoli předpětí
  • ložisko A je vystaveno radiálnímu zatížení FrA a ložisko B radiálnímu zatížení FrB
  • obě síly FrA a FrB jsou vždy považovány za kladné, i když působí v opačném směru, než je zakresleno na obrázcích
  • radiální zatížení působí v silových středech ložisek (→ vzdálenost a vtabulkové části)

Ka je vnější axiální síla působící na hřídel nebo na těleso. Případy zatížení 1c a 2c platí rovněž pro Ka = 0.
Hodnoty výpočtového součinitele jsou uvedeny v tabulkové části.

SKF logo