Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem jsou běžně montována jako sady v uspořádání zády k sobě (do "O") (obr. 1, obr. 2) nebo čely k sobě (do "X") (obr. 3), které jsou normálně vystaveny axiálnímu předpětí. Předpětí je dosaženo axiálním posunutím jednoho ložiskového kroužku vůči druhému (obr. 1, obr. 3) o vzdálenost odpovídající požadované síle předpětí nebo pomocí pružin (obr. 2).
Přesazení kroužků spárovaných a univerzálně párovatelných ložisek je přesně broušeno tak, že když jsou smontovány dvě ložiska bezprostředně vedle sebe, je bez dalšího nastavování dosaženo daného předpětí. Mějte na paměti, že toto předpětí je také ovlivněno uložením s přesahem a provozními podmínkami. Další informace jsou uvedeny v části Předpětí v namontovaných sadách ložisek.
Jestliže je potřebné změnit předpětí, je možné mezi ložiskovými kroužky použít rozpěrné kroužky. Další informace jsou uvedeny v části Individuální nastavení předpětí.

Vliv vnějšího zatížení na předepnuté sady ložisek

Vliv vnějšího axiálního zatížení na předepnutou sadu ložisek ukazuje diagram 1. Křivky tuhosti představují pružinové charakteristiky dvou ložisek v uspořádání zády k sobě (do "O"). Modrá křivka představuje ložisko A, na které působí vnější axiální síla Ka. Červená křivka představuje ložisko B, které není zatíženo axiální sílou.
Dvě ložiska jsou každé předepnuté axiálním posunutím jednoho ložiskového kroužku vůči druhému o δ0, výsledkem čehož je předepínací síla F0 působící na obě ložiska. Jestliže na ložisko A působí vnější axiální síla Ka, zatížení v ložisku vzroste na FaA, zatímco zatížení v ložisku B se sníží na FaB. Axiální posunutí kroužků ložisek odpovídá pružinovým křivkám. δKa je posunutím ložiskové sady, zatímco δKb je zbývající předpětí [µm] v ložisku B.
Když axiální síly na vřeteno dosáhnou hodnoty vlastní odlehčující síly Ka1, ložisko B se stává zcela nezatížené. Když k tomu dojde, tak existuje značné riziko, že nezatížené kuličky se přestanou odvalovat a začnou prokluzovat, což má za následek předčasné selhání ložiska.
Odlehčovací síla se mění v závislosti na předpětí a uspořádání ložiska (tabulka 1). Je možné se vyvarovat fenoménu odlehčovací síly jedním ze dvou způsobů: buďto zvýšením předpětí, nebo použitím ložiskových sad s různými stykovými úhly. Pro další informace se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.

Předpětí pomocí pružin

Předpětí kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem se běžně dosahuje pomocí pružin, a to zvláště v případě vysokootáčkových brusných vřeten. Pružiny působí na vnější kroužek jednoho ze dvou ložisek. Tento vnější kroužek musí být schopen se axiálně posunuvat. Síla předpětí zůstává prakticky konstantní, i když dochází k axiálnímu posouvání ložiska vlivem tepelné roztažnosti hřídele. Doplňující informace o předpětí pomocí pružin a o hodnotách síly předpětí uvádí část Předpětí konstantní silou.
Předpětí pružinami však není vhodné pro uložení, u kterých je požadována vysoká tuhost, v nichž se mění směr působícího zatížení anebo na něž mohou působit neurčitá rázová zatížení.
SKF logo