Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Metody mazání olejem

Olejová lázeň
Nejjednodušší způsob mazání olejem představuje olejová lázeň. Olej nabíraný otáčejícími se díly ložiska je rozváděn v ložisku a následně stéká zpět do jímky v tělese. Hladina oleje by v klidovém stavu ložiska měla běžně sahat téměř ke středu nejnižšího valivého tělesa. Mazání olejovou lázní je zvláště vhodné pro nízké rychlosti otáčení. Při vysokých rychlostech je však do ložisek dodáváno příliš mnoho oleje, čímž se zvyšuje tření a provozní teplota.
Mazání oběhem oleje

Obecně platí, že provoz s vysokými otáčkami zvyšuje třecí teplo, způsobuje nárůst provozních teplot a urychluje stárnutí oleje. Aby došlo ke snížení provozní teploty a předešlo se časté výměně oleje, tak obecně se upřednostňuje metoda mazání nuceným oběhem oleje (obr. 1). Nucený oběh oleje je obvykle zajištěn čerpadlem. Jakmile olej projde ložiskem, vrátí se do nádrže, v níž je přefiltrován a ochlazen, než je opět čerpán do ložiska. Správné filtrování snižuje úroveň znečištění a prodlužuje provozní trvanlivost ložiska. Ve větších systémech s ložisky různých velikostí lze hlavní objemový průtok z čerpadla rozdělit do několika menších toků. Rychlost průtoku v každém dílčím okruhu systému lze kontrolovat zařízeními pro řízení průtoku SKF.

Směrné hodnoty průtoku oleje jsou uvedeny v tabulce 1. Potřebujete-li přesnější analýzu, obraťte se na technickou konzultační službu SKF.

Informace o systému SKF CircOil a zařízení monitorování průtoku SKF jsou uvedeny v části Řešení mazání.

Vstřikování oleje
Metoda mazání vstřikovaným olejem (obr. 2) představuje rozšíření systémů mazání s nuceným oběhem oleje. Na stranu ložiska míří proud oleje pod vysokým tlakem. Rychlost proudu oleje by měla být dostatečně vysoká (≥ 15 m/s), aby překonala turbulence kolem rotujícího ložiska. Mazání vstřikovaným olejem se používá pro velmi vysoké otáčky, kdy musí být do ložiska přiváděno dostatečné, avšak nikoli nadměrné množství oleje, které zajistí správné mazání bez zbytečného zvýšení provozní teploty.
Mazání kapajícím olejem
Při mázání kapajícím olejem je do ložiska dopravováno ve stanovených intervalech přesně odměřené množství oleje. Dodávané množství může být poměrně malé, a tím udržuje třecí ztráty při vysokých otáčkách na nízké úrovni. Je však ale obtížné zjistit, zda olej pří vysokých otáčkách je schopen proniknout do ložiska, a proto je vždy doporučeno provést individuální zkoušku. Kde je to možné, měla by se před mazání kapajícím olejem dát přednost použití mazání olej-vzduch.
Olejová mlha
SKF nabízí specifické systémy mazání olejovou mlhou pro moderní aplikace, které ve spojení s vhodnými netoxickými a nekarcinogenními oleji vytvořenými pro minimální rozptýlené olejové emise a vhodné systémy utěsnění řeší i ekologické a zdravotní problémy. Tyto systémy při správné údržbě představují ekonomický a ekologicky čistý způsob nepřetržité a účinné atomizace oleje a umožňují dodávat do ložisek naměřená minimální požadovaná množství oleje. Moderní systémy mazání olejovou mlhou rozptylují kapky oleje o velikosti 1 až 5 μm do suchého vzduchu přístroje. Poměr oleje a vzduchu, který obvykle činí 1:200 000, vytváří velmi úspornou a zároveň účinnou směs dodávanou pod tlakem 0,005 MPa.
Mazání systémem olej-vzduch

Systémy mazání olej-vzduch jsou vhodné pro vysoce přesné aplikace s velmi vysokými provozními otáčkami a požadovanými nízkými provozními teplotami. Informace o systémech mazání olej-vzduch SKF najdete v kapitole Řešení mazání.

Metoda mazání olej-vzduch (obr. 3) využívá stlačený vzduch k dopravě malých, přesně odměřených množství oleje ve formě malých kapek uvnitř přívodních vedení do vstřikovací trysky, odkud je olej dodáván do ložiska (obr. 4). Tato metoda mazání minimálním množstvím oleje umožňuje provoz ložisek při velmi vysokých otáčkách s poměrně nízkou provozní teplotou. Stlačený vzduch současně chladí ložisko a také vytváří v tělese ložiska přetlak, který zabraňuje pronikání nečistot. Protože vzduch se používá jen k dopravě oleje a není s ním míchán, olej se udržuje uvnitř tělesa. Systémy olej-vzduch jsou za předpokladu, že se zbytkový použitý olej správně zlikviduje, považovány za ekologicky bezpečné.

Pokud jsou ložiska namontována v sadách, tak každé ložisko by mělo být mazáno samostatnou vstřikovací tryskou. Většina konstrukcí počítá se speciálními rozpěrnými kroužky zahrnujícími olejové trysky.

Směrné hodnoty množství oleje, které má být dodáváno do kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem při vysokých otáčkách, lze stanovit ze vztahu

Q = 1,3 dm

Směrné hodnoty množství oleje, které má být dodáváno do válečkového ložiska nebo obousměrného axiálního kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem, lze stanovit ze vztahu


kde
Q=průtok oleje [mm3/h]
B=šířka ložiska [mm]
d=průměr díry ložiska [mm]
dm=střední průměr ložiska [mm]
= 0,5 (d + D)
q=součinitel
= 1 až 2 pro válečková ložiska
= 2 až 5 pro obousměrná axiální kuličková ložiska


V každém případě se vždy doporučuje provést individuální zkoušky, které umožní optimalizovat podmínky mazání.

Různé konstrukce ložisek mají různou citlivost vůči změnám množství oleje. Například, válečková ložiska jsou velmi citlivá, zatímco v případě kuličkových ložisek se může množství výrazně změnit bez významného zvýšení teploty ložiska.

Činitel, který ovlivňuje zvýšení teploty a spolehlivost mazání olej-vzduch, je mazací interval, tzn. doba mezi dvěmi odměřenými dávkami mazacího zařízení olej-vzduch. V zásadě závisí mazací interval na průtoku oleje, který je určen každým vstřikovačem dávkovacího zařízení, a množstvím oleje dodávaným za hodinu. Interval se může pohybovat od jedné minuty do jedné hodiny, přičemž nejčastěji to bývá 15 až 20 minut.

Přívodní vedení připojené k mazacímu zařízení by mělo být dlouhé 1 až 5 m v závislosti na mazacím intervalu. Součástí systému by měl být filtr zabraňující průniku částic > 5 μm do ložisek. Tlak vzduchu by měl činit 0,2–0,3 MPa, avšak pro delší vedení by měl být nastaven na vyšší hodnotu vzhledem k tlakové ztrátě, k níž po délce vedení dochází.

Za účelem udržení nejnižší možné provozní teploty musí být odpadní kanálky schopné odvést přebytečný olej z ložiska. U vodorovných hřídelí je poměrně snadné zajistit odvodní potrubí na obou stranách ložisek. V uloženích se svislými hřídelemi je třeba zajistit, aby olej protékající horním ložiskem nestékal k dolnímu ložisku, které by jinak bylo v takovém případě nadměrně mazáno. Pod každé ložisko je proto nutné zabudovat odvodní prvek opatřený těsnicím zařízením. Je třeba také zajistit účinné utěsnění pracovní strany vřetena, aby nedošlo ke znečištění obrobku mazivem.

Olejové trysky by měly být umístěny tak, aby olej pronikl do stykové oblasti mezi valivá tělesa a oběžné dráhy a současně aby nedocházelo ke kolizi s klecí. Průměr (měřený na ložisku), kde by mělo dojít ke vstřiku oleje, najdete v tabulkové části. Pokud jsou ložiska opatřena jinými klecemi, které zde nejsou uvedeny, obraťte se na technicko-konzultační služby SKF.

Dosažitelné otáčky uvedené v tabulkové části pro mazání olejem platí výhradně pro systém mazání olej-vzduch.

Přímé mazání olej-vzduch
Pro vysoce přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem pracující při velmi vysokých otáčkách je vhodné použití vstřikování malého množství směsi oleje-vzduchu přímo přes vnější kroužek. Touto metodou se zabraňuje rozptýlení/disperze maziva, protože mazivo je dodáváno přímo a bezpečně na stykové oblasti kuliček/oběžných drah. Výsledkem je minimalizovaná spotřeba maziva a zlepšená výkonnost ložiska. Různé varianty (obr. 5) přímého mazání olej-vzduch poskytují různé výhody:
  • Ložiska s obvodovou drážkou a O-kroužky ve vnějším kroužku (přídavné označení L nebo L1) zabraňují úniku maziva mezi ložiskem a jeho úložnou plochou v tělese. U ložisek bez těchto doplnění (přídavné označení H nebo H1) SKF doporučuje při obrábění díry tělesa začlenit O-kroužky pro zajištění ložiska.
  • Ložiska s mazacími otvory na straně tlustšího čela kroužku ložiska (přídavné označení H1 nebo L1) umožňují dodávání maziva velmi blízko ke stykové oblasti kuliček/oběžných drah. Umístění těchto mazacích otvorů umožňuje ložiskům dosahovat maximálních otáček.
Přímé mazání minimálním množstvím maziva a s minimální spotřebou vzduchu

Použití nepřetržitého proudění vzduchu v systému mazání olej-vzduch zahrnuje určité nevýhody související se systémem, např. vysoké náklady na stlačený vzduch, vysokou hlučnost a složité procesy dávkování a regulace. Systém SKF Microdosage (obr. 6) tyto nevýhody prakticky eliminuje a nabízí lepší regulaci a nižší náklady na vlastnictví.

Je určen pro vysokootáčková vřetena, kde je otáčkové číslo A ≥ 2 000 000 mm/min, a dodává přesně odměřená množství oleje do každého ložiska na základě programu CAM obráběcího stroje. Systém SKF Microdosage také zajišťuje automatické překalibrování při změně podmínek, např. teploty nebo viskozity oleje. Díky této technologii lze spotřebu oleje běžně snížit na 0,5 až 5 mm3/min s minimálním množstvím stlačeného vzduchu.

Informace o systému SKF Microdosage najdete na stránce Mazání.

SKF logo