Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přenášený výkon

Točivý moment přenášený spojkou OKC je přímo úměrný tlaku na stykové ploše mezi vnitřním pouzdrem spojky a hřídelem, který vznikne po axiálním nasunutí vnějšího pouzdra. Potřebná velikost axiálního nasunutí, jehož je dosaženo při zvětšení průměru vnějšího pouzdra o rozměr ΔD u spojek OKC, OKCS a OKCX, resp. velikosti nasunutí uvedené v tabulkách u spojek OKF, zajistí tlak 120 N/mm2 u spojek OKC a OKCS, 70 N/mm2 u spojek OKCX a 100 N/mm2 u spojek OKF.
Tabulka uvádí maximální moment, který může být přenesen. Tento moment je vypočten podle rovnice:
Mtmax = π da2 B p μ / 2000

kde
Mtmax=maximální moment, který může být přenesen [Nm]
da=průměr hřídele [mm]
B=účinná délka působení tlaku (odpovídá hodnotě da) [mm]
p=minimální tlak na stykové ploše mezi hřídelem a vnitřním pouzdrem [N/mm2]
  • 120 N/mm2 pro spojky OKC a OKCS
  • 70 N/mm2 pro spojku OKCX
  • 100 N/mm2 pro spojku OKF
μ=
součinitel tření (0,14; pro spojky OKCX 0,3)
Pokud na spojku působí axiální síly, jejich vliv na velikost přenášeného výkonu je obecně zanedbatelný. Přenášený moment lze vypočítat z rovnice

Mt = √(Mtmax2 - ( Fa da / 2000)2)

kde
Mtmax=maximální moment, který může být přenesen [Nm]
Fa=axiální síla [N]
da=průměr hřídele [mm]
Přípustný moment lze určit podle vztahu:

M = Mtmax nebo Mt / f

kde
M=přípustný moment [Nm]
Mtmax=maximální moment, který může být přenesen [Nm]
f=součinitel bezpečnosti, který lze vybrat z tabulky
SKF logo