Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přenášený výkon

Tabulka uvádí požadovaný minimální průměr náboje z různých materiálů (Dhub) když pouzdro SH je zcela kryté nábojem (obr. 1).

Příklad označení

Pouzdro s vnějšími díly se štěrbinou pro hřídel 20 mm = SHT 20.

Náboj má menší šířku než pouzdro

Jestliže šířka náboje je menší než L (obr. 2), tak průměr náboje musí být vynásoben součinitelem fk získaným z diagramu 1.

Příklad

Pouzdra SH typ SHT 40
Materiál náboje má mez kluzu Rp 0,2 = 200 N/mm2
Šířka náboje Lx = 31,5 mm
Požadovaný minimální průměr náboje je vypočítán následujícím způsobem:
Lx/L = 31,5/45 = 0,7
Z diagramu je fk = 1,18
Minimální průměr náboje = Dhub fk = 89 × 1,18 = 105 mm

Současně působící moment a axiální síla

Pokud na spoj bude současně působit moment a axiální síla, výsledný moment je vypočten z rovnice:

MvR = √(Mv2 + (Pax d/2 000)2)

kde

MvR=výsledný maximální moment [Nm]
Mv=moment působící na pouzdro [Nm]
Pax=axiální síla působící na pouzdro [N]
d=průměr hřídele mm

Příklad

Na pouzdro SHT 50 působí axiální síla 20 000 N a současně moment 500 Nm. Součinitel stroje fd je přibližně 1,5.
MvR = √(5002 + (20 000 × 50/2 000)2) = 707 Nm
Podle tabulky pro pouzdro SHT 50 je maximální moment 1 625 Nm. Přípustný moment je tedy:
1 625/1,5 = 1 083 Nm

Zatížení

Maximální statický prokluzový moment a statická axiální prokluzová síla jsou uvedeny v tabulkové části. Pro dynamické zatížení je přenášený výkon/moment určen vydělením součinitelem stroje fd (tabulka).
SKF logo