Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vytlačování do mezery

Proces, při kterém je materiál těsnění vytlačován do prostoru mezi součástmi, se označuje jako vytlačování do mezery. Příslušný prostor se označuje jako vytlačovací mezera neboli „e-gap“ (obr. 1).
Odolnost příslušné součásti těsnění vůči vytlačování do mezery závisí zejména na složení a kvalitě materiálu. Tvrdší a tužší materiály maji typicky také zvýšenou odolnost proti vytlačování. K zabránění vytlačování do mezery lze proto použít kroužky proti vytlačování s plnými čely nebo opěrné kroužky z materiálu, který je tvrdší než materiál těsnění (obr. 2).
Hlavní příčinou vytlačování je tlak, ale velkou roli také hraje velikost vytlačovací mezery a teplota aplikace. Diagram 1 ukazuje závislost odolnosti různých materiálů vůči tlaku na teplotě. Hodnoty byly naměřeny na zkušebním testovacího zařízení SKF. Testy byly prováděny s obdélníkovým vzorkem o rozměrech 38,7 × 49 × 5 mm při statickém tlaku a vytlačovací mezeře 0,3 mm. Hodnoty tlaku odpovídají délce vytlačení 0,5 mm (obr. 1). Tyto hodnoty vzorků ukazují rozdíly mezi odolností proti vytlačování pro standardní verze typických materiálů těsnění. Kromě toho však existuje mnoho variant jednotlivých základních složení materiálů, které mají vliv na odolnost těsnění proti vytlačování. Na vytlačování má dále vliv provedení profilu těsnění a velikost jeho tření. Maximální povolený tlak, teplota a vytlačovací mezera jsou pro každý profil těsnění uvedeny v příslušných částech v datech jednotlivých profilů.
Největší vytlačovací mezera v hydraulickém válci vzniká při největší radiální nesouososti/vychýlení jeho součástí. Toto vychýlení může mít následující příčiny:
 • vnější síly působící na sestavu válce (např. síly v důsledku zrychlení nebo třecí momenty způsobené otáčením koncových uložení/upevnění válce)
 • hmotnost součástí válce (zejména při vodorovné poloze)
 • deformace součástí válce (ohnutí pístnice, radiální deformace vodicího kroužku od působící síly)
 • součet tolerancí více součástí válce
Z toho důvodu je nutné vypočítat vytlačovací mezeru při maximálním vychýlení a při minimálních podmínkách materiálu válce a vodicích prvků.
U těsnění pístnic je třeba maximální vytlačovací mezeru vypočítat za následujících podmínek (obr. 3):
 • drážka pro vodicí kroužek s maximálním průměrem D
 • pístnice s minimálním průměrem d
 • průřez vodicího kroužku s minimální tloušťkou t (s uvážením tolerancí a možné radiální deformace vodicího kroužku při zatížení)
 • hrdlo uložení těsnění pístnice s maximálním průměrem h
U pístních těsnění je třeba maximální vytlačovací mezeru vypočítat za následujících podmínek (obr. 4):
 • vrtání s maximálním průměrem D
 • drážka pro vodicí kroužek s minimálním průměrem d
 • průřez vodicího kroužku s minimální tloušťkou t (s uvážením tolerancí a možné radiální deformace vodicího kroužku při zatížení)
 • drážka pro pístní těsnění s minimálním vnějším průměrem OD
Maximální povolené vytlačovací mezery jsou pro každý profil těsnění pístnic a pístního těsnění uvedeny v příslušných částech v datech jednotlivých profilů. Vytlačovací mezeru lze udržovat v rámci těchto mezí stanovením a kontrolou tolerancí rozměrů, které jsou popsány výše a zobrazeny na obr. 3 a obr. 4.
SKF logo