Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hydraulické kapaliny

Kapaliny používané v hydraulických systémech plní různé funkce pro výkonnost systému:
  • přenos výkonu prouděním pod tlakem působícím na pohyblivé součásti
  • mazání povrchů, které se stýkají a vzájemně pohybují – dílů a těsnění hydraulických válců i dalších součástí systému, jako jsou čerpadla a ventily
  • zabránění korozi dílů
  • chlazení systému přenosem tepla z oblastí s vysokým zatížením, pohybem nebo turbulencemi a jeho rozdělením mezi celý objem systému včetně zásobníků a chladicího zařízení
  • čištění systému přenosem nečistot a částic vzniklých v důsledku opotřebení do těles filtrů nebo usazovacích oblastí
Kapaliny používané v hydraulických systémech mají pro splnění požadavků konkrétních aplikací různé chemické složení a viskozitní třídy.
Viskozita je míra hustoty kapaliny, tj. jejího odporu vůči proudění. Na výkonnost těsnění má vliv viskozita kapaliny a změny viskozity během použití. Pro nejběžnější hydraulické kapaliny je typický pokles viskozity s růstem teploty a růst viskozity s růstem tlaku.
Nejčastěji používanými médii v hydraulických systémech jsou kapaliny na bázi minerálních olejů s různými přísadami. Ve speciálních aplikacích se ale používá celá řada alternativních kapalin. Například pro snížení dopadu na životní prostředí v případě neúmyslného rozlití lze použít biologicky odbouratelné kapaliny, jako jsou syntetické (HEES) nebo přírodní estery (HETG) a polyalfaolefiny (PAO). V uzavřených prostorech nebo v hydraulických systémech provozovaných v blízkosti zdrojů vznícení lze z důvodu bezpečnosti používat kapaliny se zpomalovači hoření na bázi vody nebo syntetických esterů. Údaje, specifikace a doporučení v této části platí pro běžné kapaliny na bázi minerálních olejů. Pro pokyny ke specifikacím těsnících systémů pro alternativní kapaliny kontaktujte SKF.
Chemické složení hydraulických kapalin a jeho kompatibilita s materiály těsnění může mít vliv na životnost a výkonnost těsnění. Nasákavost a reakce materiálů těsnění s nekompatibilními kapalinami může mít například následující důsledky:
  • změny v objemu materiálu těsnění (jeho nabobtnání nebo smrštění) s příslušným dopadem na stykovou sílu a tření těsnění
  • tvrdnutí a křehnutí materiálu těsnění
  • měknutí, ztrátu pevnosti nebo rozpouštění materiálu těsnění
  • rozpad nebo nežádoucí spojování polymerových řetězců způsobující únavu nebo ztrátu pružnosti materiálu
  • odbarvení materiálu těsnění
Obecně platí, že tyto změny jsou vyššími teplotami urychlovány. Aby se zabránilo těmto změnám a následnému poškození funkce těsnění a zkrácení životnosti, je třeba pečlivě zajistit kompatibilitu mezi kapalinou a veškerými materiály těsnění, a také zvážit teplotní a mechanické zatížení materiálu těsnění. SKF se touto problematikou dlouhodobě zabývá a disponuje rozsáhlou databází výsledků testů kompatibility různých materiálů těsnění a kapalin, stejně jako bezkonkurenčními zkušenostmi z vývoje chemicky odolných materiálů těsnění podle požadavků zákazníků.
Tabulka 1 shrnuje hodnocení kompatibility nejdůležitějších kapalin a materiálů používaných v odvětví fluidních systémů. Ohledně materiálů zde neuvedených kontaktujte SKF. Tabulka 1 poskytuje směrné údaje pro nové a čisté kapaliny. Kapaliny se mohou lišit podle výrobce, přísad a množství nečistot. Materiály se mohou lišit podle konkrétní použité směsi. Směrné údaje nemohou nahradit testování kompatibility těsnění se skutečnou kapalinou a ve skutečných provozních podmínkách. Vyšší teploty, než jsou uvedeny v tabulce 1, mohou vést k rozkladu základní kapaliny nebo jejích přísad. To může způsobit poškození materiálu těsnění. Ohledně aplikací s vyššími požadovanými teplotami kontaktujte SKF.
Materiály těsnění mohou být kromě příslušné hydraulické kapaliny vystaveny vlivům dalších tekutin z jiných částí strojního zařízení (např. maziv, paliv nebo nátěrů), vlivům prostředí (např. vlhkosti nebo záření), rozkladu a reakcím s kapalinami, přísadami a nečistotami v systému produkujícím další chemické látky.
SKF logo