Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Skladování

Při skladování může vlivem chemických reakcí nebo fyzikálních procesů dojít k poškození vlastností elastomerových výrobků. Příčinou chemických reakcí může být teplo, světlo, kyslík, ozon nebo znečištění chemickými látkami. Fyzikální procesy (fyzické stárnutí) mohou být způsobeny vnějším namáháním vedoucím ke vzniku prasklin a trvalých deformací nebo migrací změkčovadel, která způsobuje křehnutí materiálu a může vést k deformaci dílů.
Elastomerové výrobky si proto i při správném skladování uchovávají své vlastnosti bez větších změn pouze po dobu několika let. Stárnutí elastomerových výrobků a jejich reakce na skladovací podmínky výrazně závisí na jejich chemickém složení. Nenasycené elastomery (např. nitrilkaučuk) stárnou při nevhodných skladovacích podmínkách rychleji než nasycené elastomery (např. fluorkaučuková pryž).

Podmínky skladování

Elastomerové výrobky je třeba skladovat v souladu s následujícími doporučeními, které odpovídají doporučením obsaženým v normě ISO 2230:2002 nebo DIN 7716:1982.
  • Pryžové a plastové výrobky je třeba skladovat v suché a chladné místnosti. Relativní vlhkost by měla být nižší než 65 %. Skladovací teplota by měla být přibližně 15 °C (60 °F) a neměla by překročit 25 °C (75 °F). Při skladovací teplotě nižší než 15 °C (60 °F) je třeba při manipulaci se skladovanými výrobky dbát opatrnosti, protože mohou být ztuhlé. V takovém případě je třeba nechat je pozvolna ohřát při teplotě okolí.
  • Skladovací místnost nesmí obsahovat žádná zařízení vytvářející ozon, jako jsou elektrické motory nebo vysokonapěťové přístroje.
  • Pryžové a plastové výrobky nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření ani umělému světlu s vysokým podílem UV záření (žárovky jsou vhodnější než zářivky).
  • Pryžové výrobky by neměly být vystaveny proudění vzduchu. Měly by být uloženy v hermeticky uzavřených obalech. Obalový materiál nesmí obsahovat změkčovadla. Nejvhodnějším obalovým materiálem je polyetylén.
  • Je třeba zamezit styku mezi pryžovými výrobky různého složení.
  • Pryžové a plastové výrobky by neměly přicházet do styku s chemickými látkami a nebezpečnými kovy (jako je měď nebo mangan).
  • Pryžové a plastové výrobky by měly být skladovány pokud možno bez namáhání, tj. neměly by být vystaveny tahu, tlaku nebo ohybu. Pryžové výrobky (zejména těsnění) nesmí být zavěšeny na hřebíky ani silou ohýbány či navíjeny z důvodu úspory místa.

Doba skladovatelnosti

Elastomerové výrobky si při skladování za výše uvedených podmínek uchovávají své typické vlastnosti po dobu několika let (tabulka 1).
Doba skladování může být po uplynutí typické skladovatelnosti prodloužena na základě skutečného stavu výrobku. Školení a zkušení odborníci mohou po vizuální kontrole reprezentativních vzorků schválit prodloužení doby skladování. Vzorky nesmí vykazovat žádné trvalé deformace, mechanická poškození nebo povrchové praskliny. Materiál musí být bez známek tvrdnutí, měknutí a jakékoliv lepivosti.
SKF logo