Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Duralife (V)

Fluorkaučuková pryž (FKM) - SKF Duralife1), kterou vyvinula skupina SKF, se vyznačuje velmi dobrou odolností proti opotřebení, teplotám a chemickým látkám. Dále je odolná vůči klimatickým vlivům a stárnutí způsobenému UV zářením a ozónem, a její propustnost plynů je velmi nízká.
SKF Duralife má velmi dobré vlastnosti i v náročných provozních podmínkách a je vhodná pro provozní teploty až do 200 °C (390 °F). Materiál je také odolný proti olejům a hydraulickým kapalinám, palivům a mazivům, minerálním kyselinám a alifatickým i aromatickým uhlovodíkům, které způsobují poškození mnoho jiných materiálů těsnění. Břit těsnění z materiálu SKF Duralife může také krátkodobě běžet nasucho. Těsnění by však neměla přijít do styku s estery, étery, ketony, některými aminy a horkými bezvodými hydrofluoridy. Vzhledem k výhodným vlastnostem této směsi vyrábí SKF těsnění s břity z SKF Duralife pro hřídele všech běžných průměrů.

Upozornění

Při teplotách vyšších než 300 °C (570 °F) se ze všech fluorelastomerů a materiálů PTFE uvolňují nebezpečné výpary. Může k tomu dojít například tehdy, pokud se při demontáži ložiska používá svařovací hořák. Ačkoli výpary vznikají pouze při ohřevu vysokými teplotami, je nebezpečné manipulovat s těsněními i po vychladnutí. Při manipulaci s těsněními z PTFE nebo z fluorelastomerů, která byla vystavena výše uvedeným vysokým teplotám, je třeba dodržovat následující bezpečnostní zásady:
  • Vždy je nutno používat ochranné brýle a rukavice.
  • Zbytky těsnění by měly být uloženy do vzduchotěsné plastové nádoby označené nápisem „Žíravý materiál“.
  • Dodržujte předpisy uvedené v bezpečnostním listu materiálu, který může být poskytnut na vyžádání.

Pokud dojde ke styku s pokožkou, je třeba zasažené místo omýt mýdlem a velkým množstvím vody. Při zasažení očí je vypláchněte velkým množstvím vody. Vždy vyhledejte lékaře. Při vdechnutí výparů vyhledejte lékaře.
  1. 1)Dřívější název LongLife
SKF logo