Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění z PTFE

Těsnění z PTFE menších průměrů jsou většinou dodávána na trubce, která udržuje jejich jmenovitý vnitřní průměr (menší, než je průměr hřídele). Z této přepravní trubky by proto měly být sejmuty až těsně před montáží. SKF doporučuje ponechat těsnění na přepravní trubce i při případných kontrolách kvality. Vnitřní průměr těsnění nelze po výrobě přesně změřit, protože uspořádání břitu z PTFE se v průběhu času změní jak se uvolňuje.
Směsi PTFE používané pro radiální břity těsnění jsou obecně agresivnější a abrazivnější vůči hřídeli než standardní elastomerové materiály. Těsnicí břity z PTFE proto vyžadují tvrdost povrchu těsnicí plochy od 58 do 62 HRC. Místo hřídele s kaleným povrchem lze použít pouzdra pro opravu poškozeného povrchu hřídele SKF, která jsou vyrobena ve stejně vysoké kvalitě jako vnitřní kroužky jehlových ložisek SKF a nabízejí tak vynikající kvalitu těsnicího povrchu.
V aplikacích, kde těsnění z PTFE mají zadržovat mazivo nebo mají být zcela zaplavena kapalinou, by měla být těsnění namontována suchá. V aplikacích s chodem nasucho nebo nedostatečným mazáním je třeba těsnicí břit předem namazat plastickým mazivem vhodným pro provozní teploty aplikace.

Upozornění

Při teplotách vyšších než 300 °C (570 °F) se ze všech fluorelastomerů a materiálů PTFE uvolňují nebezpečné výpary. Může k tomu dojít, například pokud se při demontáži ložiska používá svařovací hořák. Ačkoli výpary vznikají pouze při ohřevu vysokými teplotami, je nebezpečné manipulovat s těsněními i po vychladnutí. Při manipulaci s těsněními z PTFE nebo z fluorelastomerů, která byla vystavena výše uvedeným vysokým teplotám, je třeba dodržovat následující bezpečnostní zásady:
  • Vždy je nutno používat ochranné brýle a rukavice.
  • Zbytky těsnění by měly být uloženy do vzduchotěsné plastové nádoby označené „Žíravý materiál“.
  • Dodržujte předpisy uvedené v bezpečnostním listu materiálu, který může být poskytnut na vyžádání.

Pokud dojde ke styku s pokožkou, je třeba zasažené místo omýt mýdlem a velkým množstvím vody. Při zasažení očí je vypláchněte velkým množstvím vody. Vždy vyhledejte lékaře. Také při vdechnutí výparů vyhledejte lékaře.

Postup montáže

Břity z PTFE nemají stejné pružné vlastnosti jako pryžové břity, a proto jsou náchylnější k poškození. Z toho důvodu je třeba postupovat při montáži a manipulaci se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození a tak byl zajištěn správný chod a funkce. Úpravy hřídele, jako např. drážky pro pero a drážkování, stejně jako vyvrtané otvory, průchodky a osazení na hřídeli s ostrými hranami mohou břity z PTFE poškodit. Je-li to možné, měly by tyto překážky být zakryty tenkostěnnými montážními přípravky z plastu nebo kovu.
Orientace břitu z PTFE určuje způsob montáže. Pokud je hřídel montován proti břitu z PTFE, je montáž obtížnější (obr. 1 a obr. 2). Tento typ montáže je ještě náročnější, pokud jsou díly obtížně přístupné nebo výhled je zakrytý a nemusí být možný když nejde použít montážní přípravek. SKF při každé montáži hřídele proti břitu z PTFE doporučuje používat montážní kužel nebo "trn". SKF může nabídnout a vyrobit montážní kužele, jestliže bude mít k dispozici podrobné výkresy hřídele a prostoru pro těsnění. Nejsou-li k dispozici montážní kužele, je nutné vyrobit delší náběžné hrany na hřídeli než normální. Části hřídele, které by mohly těsnění poškodit (drážky pro pero atd.), je třeba v každém případě zakrýt, například páskou.
Je-li hřídel montován ve směru břitu z PTFE, stačí zajistit hladké zaoblení nebo sražení hrany konce hřídele bez otřepů, za předpokladu, že se na hřídeli nenacházejí žádné z výše uvedených nebezpečných prvků (obr. 3 a obr. 4).
Některá těsnění mají dva břity z PTFE orientované v opačných směrech. V takovém případě instalace vždy probíhá proti jednomu z břitů a doporučuje se použít montážní kužel.
SKF logo