Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

Obavijest o glavnoj godišnjoj skupštini

2013 ožujak 25, 13:00 CET


Ovime obavještavamo da će se glavna godišnja škupština SKF dioničkog društva održati u petak, 26. travnja 2013., s početkom u 13:00 h na lokaciji SKF Kristinedal, Byfogdegatan 4, Göteborg, Švedska. Vrata su otvorena od 11:00 h.

Glavna godišnja skupština
Da bi imali pravo sudjelovanja na skupštini, dioničari se do petka, 19. travnja 2013. moraju upisati u registar dioničara koji vodi Euroclear Sweden dioničko društvo, a o svom dolasku moraju obavijestiti tvrtku najkasnije do ponedjeljka, 22. travnja 2013. i to pismenim putem na adresu AB SKF, c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd, Sweden ili putem web-mjesta tvrtke na www.skf.com odnosno putem telefona na broj +46 31 337 25 50 (između 9:00 i 16:00 h). Obavijest, po mogućnosti u pismenom obliku, treba sadržavati ime, adresu, broj telefona, registrirane dioničare i savjetnike, ako oni postoje. Ako predstavljanje obavlja zastupnik, izvorni primjerak obrasca za zastupanje šalje se tvrtki prije glavne godišnje skupštine. Dioničari čije su dionice registrirane u ime povjerenika moraju privremeno registrirati dionice na svoje ime da bi mogli sudjelovati na skupštini. Svaka takva ponovna registracija za potrebe prava glasa mora se obaviti tako da dioničar bude upisan u registar dioničara do petka, 19. travnja 2013. To znači da dioničar treba poslati obavijest povjereniku o svojoj želji da bude upisan u registar dioničara znatno prije tog datuma.

Dioničari koji su se registrirali sukladno opisanim uvjetima pozivaju se da posjete izložbu o poslovanju tvrtke koja će se održati do mjesta održavanja skupštine. Napominjemo da će se ove godine osvježenja posluživati prije početka glavne godišnje skupštine. Osvježenja će se posluživati između 11:00 i 12:30.

Dnevni red
1. otvaranje glavne godišnje skupštine.
2. izbor predsjednika skupštine.
3. sastavljanje i odobravanje glasačkog popisa.
4. usvajanje dnevnog reda.
5. izbor osoba za provjeru zapisnika.
6. provjera legitimnosti saziva skupštine.
7. predstavljanje godišnjeg i revizijskog izvješća te konsolidiranih računa i revizijskog izvješća Grupe.
8. Obraćanje predsjednika.<1/o9. usvajanje izvješća o prihodima i završnoj bilanci te izvješća o konsolidiranim prihodima i konsolidiranoj završnoj bilanci.
10. odluka o raspodjeli dobiti.
11. razrješenje dužnosti članova odbora i predsjednika.
12. određivanje broja članova odbora i zamjenika članova.
13. određivanje naknade za upravni odbor.
14. izbor članova odbora i zamjenika članova odbora, uključujući izbor predsjednika upravnog odbora.
15. određivanje broja revizora i zamjenika revizora.
16. određivanje naknade za revizore.
17. prijedlog upravnog odbora o izmjeni statuta.
18. izbor revizora i zamjenika revizora.
19. prijedlog odluke upravnog odbora o načelima dodjele naknada za upravu Grupe.
20. prijedlog odluke upravnog odbora o programu dodjele SKF-ovih dionica na temelju poslovanja u 2013.
21. prijedlog upravnog odbora o ovlašćivanju upravnog odbora da odlučuje o povratnoj kupnji vlastitih dionica tvrtke za razdoblje do sljedeće glavne godišnje skupštine.
22. odluka o odboru za imenovanje.

Prijedlog prema točki 10
Upravni odbor predlaže dividendu za financijsku godinu 2012. u iznosu od 5,50 SEK po dionici. Predloženo je da dioničari s udjelima upisanima u četvrtak, 2. svibnja 2013. imaju pravo primiti predloženu dividendu. Očekuje se da će tvrtka Euroclear, sukladno odlukama glavne godišnje skupštine i ovom prijedlogu obaviti raspodjelu dividende u utorak, 7. svibnja 2013.

Prijedlozi prema točkama 2, 12, 13, 14, 15, 16 i 18
Odbor za imenovanje osnovan sukladno odluci glavne godišnje skupštine održane 2012. sastoji se, uz predsjednika upravnog odbora, od predstavnika tvrtke za upravljanje imovinom zaklade, Alecta i Swedbank Robur fondova te tvrtke Skandia Liv, dioničara koji zajedno drže preko 40% dionica tvrtke. Odbor za imenovanje obavijestio je tvrtku o prijedlozima:

• da Leif Östling bude izabran za predsjednika glavne godišnje skupštine;

• da će se upravni odbor sastojati od devet članova, bez zamjenika;

• da upravni odbor u razdoblju do završetka sljedeće glavne godišnje skupštine prima naknadu sukladno sljedećem:

a) fiksna naknada od 4.087.500 SEK raspodijeljena tako da se 1.200.000 SEK dodjeli predsjedniku upravnog odbora, a 412.500 SEK svakom od ostalih članova odbora koje je izabrala glavna godišnja skupština i koji nisu zaposlenici tvrtke;

b) promjenjiva naknada koja odgovara vrijednosti, izračunatoj prema broju dionica tvrtke serije B čija bi vrijednost nakon glavne godišnje skupštine trebala biti 400.000 SEK i koju prima predsjednik te broja dionica tvrtke serije B čija bi vrijednost nakon glavne godišnje skupštine trebala biti 137.500 SEK i koju prima svaki od ostalih članova odbora; i

c) naknada za rad odbora od 765.000 SEK raspodijeljena tako da se 175.000 SEK dodjeli predsjedniku odbora za reviziju, 125.000 SEK svakom od ostalih članova odbora za reviziju, 100.000 SEK predsjedniku odbora za naknade i 80.000 SEK svakom od ostalih članova odbora za naknade.

Član odbora može dobiti naknadu pod uvjetom da ga je izabrala glavna godišnja skupština i da nije zaposlenik tvrtke.

Tijekom odlučivanja o promjenjivoj naknadi, (i) broj dionica određuje se dijeljenjem b) gore navedenih iznosa sa zadnjom prosječnom isplatom za dionice serije B sukladno stanju na burzi NASDAQ OMX Stockholm AB unutar pet dana trgovanja odmah nakon dana na koji je dionica puštena u prodaju, bez bilo kakvog prava na primanje dividende u 2013., a (ii) vrijednost dionica serije B određuje se po zadnjoj prosječnoj isplati sukladno stanju na burzi NASDAQ OMX Stockholm AB unutar pet dana trgovanja nakon objave priopćenja za javnost tvrtke za financijsku godinu 2013.;

• ponovni izbor članova odbora (Leif Östling, Ulla Litzén, Tom Johnstone, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe Loughrey, Jouko Karvinen i Baba Kalyani). Winnie Fok odbio je ponovni izbor. Leif Östling predložen je za predsjednika upravnog odbora;

• da se imenuje revizor bez zamjenika revizora;

• da revizor bude plaćen za posao obavljen prema odobrenoj fakturi; i

• da je PWC novo izabrani revizor do zatvaranja glavne godišnje skupštine 2017.


Prijedlog prema točki 17
Sukladno prijedlogu odbora za imenovanje mandata revizora i potrebe usklađivanja statuta s aktom o udruživanju švedskih tvrtki, upravni odbor predlaže da glavna godišnja skupština odluči da se članak 9. statuta izmijeni kako slijedi:

Postojeće formulacije
§ 9
Tvrtka će imati jednog ili dva revizora i najviše dva zamjenika revizora.

Predložene formulacije
§ 9
Tvrtka će imati jednog ili dva revizora i najviše dva zamjenika revizora.

Imenovanje revizora primjenjuje se do zatvaranja glavne godišnje skupštine koja se održava tijekom četvrte financijske godine nakon izbora revizora.

Prijedlog prema točki 19
Upravni je odbor odlučio podnijeti godišnjoj Generalnoj skupštini sljedeća načela dodjeljivanja naknada za upravu grupacije SKF.

Uprava grupacije definirana je tako da je čine predsjednik i ostali članovi upravnog tima.

Upravni odbor predlaže da se naknade za članove uprave grupacije temelje na tržišnim uvjetima te da istovremeno podupiru najbolje interese dioničara. Ukupni paket naknade za člana uprave grupacije primarno će se sastojati od fiksne plaće, promjenjive plaće, dionica prema učinkovitosti, uplata za mirovinu, uvjeta za prekid radnog odnosa i otpremnine te drugih pogodnosti kao što je službeno vozilo. Načelo dodjeljivanja naknada za cilj ima osigurati da grupacija SKF privuče i zadrži najbolje ljude, a radi osiguravanja provođenja misije i poslovne strategije grupacije SKF.

Fiksna plaća bit će u skladu s tržišnim uvjetima. Pri utvrđivanju fiksne plaće uzimaju se u obzir kompetencije, odgovornost i učinkovitost.

Promjenjiva plaća utvrđuje se prema programu koji se temelji na učinkovitosti, a najviša promjenjiva plaća ograničena je na određeni postotak fiksne godišnje plaće, u rasponu između 40 i 70%.

Upravni odbor predlaže da se odluka o programu za dodjelu dionica tvrtke SKF prema učinkovitosti u 2013. donese na godišnjoj Generalnoj skupštini. Predlaže se da program ne obuhvaća više od 310 viših upravitelja i ključnih zaposlenika grupacije SKF s mogućnošću besplatnog dobivanja dionica tvrtke SKF serije B. (pogledajte niže navedenu točku 20).

SKF nastoji uspostaviti mirovinske planove na temelju definiranih modela doprinosa.

Član uprave grupacije može raskinuti radni odnos uz otkazni rok od šest mjeseci. Na zahtjev tvrtke raskid je radnog odnosa trenutan. Međutim, u tom se slučaju isplaćuje otpremnina čija visina ovisi o godinama radnog staža, s tim da se uvijek uvećava za dvogodišnju fiksnu plaću.

Upravni odbor također predlaže da glavna godišnja skupština odluči ovlastiti upravni odbor da u pojedinim slučajevima može odstupiti od načela dodjele naknada dogovorenih na glavnoj godišnjoj skupštini.

Prijedlog prema točki 20
Pozadina
Na glavnoj godišnjoj skupštini 2008. SKF Grupa uvela je dugogodišnji program dodjele dionica za više upravitelje i ključne zaposlenike na temelju njihovih rezultata. Od 2008. glavna godišnja skupština svake godine donosi odluku o programu dodjele dionica prema rezultatima. U biti, svi se programi temelje na istim uvjetima i odredbama.

Program dodjele SKF-ovih dionica na temelju rezultata u 2013.
Odbor u cilju daljnjeg dugotrajnog povezivanja interesa sudionika i dioničara predlaže da se odluka o programu dodjele SKF-ovih dionica na temelju rezultata u 2013. donese na glavnoj godišnjoj skupštini. Uvjeti i odredbe predloženog programa u biti su jednaki uvjetima i odredbama prethodnih programa dodjelu SKF-ovih dionica na temelju rezultata.

Predlaže se da program ne obuhvaća više od 310 viših upravitelja i ključnih zaposlenika grupacije SKF s mogućnošću besplatnog dobivanja dionica serije B SKF-a, u skladu sa sljedećim načelnim uvjetima i smjernicama.

U okviru programa ne može se dodijeliti više od 1.000.000 SKF-ovih dionica serije B. Broj dionica koje se mogu pododijeliti mora biti sukladan ostvarenoj razini ukupne dodane vrijednosti, prema odredbi upravnog odbora, za financijsku godinu 2013. te usporedbu ukupnih dodanih vrijednosti za financijske godine 2013. i 2015. Ukupna je dodana vrijednost pojednostavljeni ekonomski model dodane vrijednosti koji potiče veću operativnu dobit, efikasnost kapitala i profitabilni rast. Ukupna je dodana vrijednost operativna dobit umanjena za predporez na kapital u zemlji poslovanja.
j
Na temelju ukupne dodane vrijednosti za financijsku godinu 2013. sudionicima programa može se preliminarno dodijeliti veći broj dionica po osobi, međutim ne smije se prekoračiti sljedeći broj dionica po osobi unutar različitih osnovnih skupina:

Glavni izvršni direktor i predsjednik – 10.000 dionica
Predsjednici poslovnih područja i izvršni dopredsjednik – 5.000 dionica
Ostali članovi uprave Grupe – 3.500 dionica
Voditelji velikih odjela viši voditelji – 1.250 - 1.800 dionica

Po isteku financijske godine 2015. obavit će se usporedba između ukupne dodane vrijednosti za financijskih godina 2013. i 2015. Kretanje ukupne dodane vrijednosti u tom razdoblju iskazat će se u postotcima. Konačna dodjela dionica utvrđuje se umnoškom broja preliminarno dodijeljenih dionica s postotkom kretanja ukupne dodane vrijednosti. Ako je kretanje pozitivno, sudionici će shodno tome dobiti veći broj dionica u konačnoj dodjeli u odnosu na preliminarno dodijeljeni broj, dok će u slučaju negativnog kretanja dobiti manji broj dionica u konačnoj dodjeli u odnosu na preliminarno dodijeljeni broj. Međutim, konačna dodjela ne smije prekoračiti 200% preliminarno dodijeljenog broja dionica po osobi. Sudionici u programu stoga u konačnoj dodjeli ne mogu dobiti više od sljedećeg broja dionica po osobi unutar različitih osnovnih skupina:

Glavni izvršni direktor i predsjednik – 20.000 dionica
Predsjednici poslovnih područja i izvršni dopredsjednik – 10.000 dionica
Ostali članovi uprave Grupe – 7.000 dionica
Upravitelji jedinica velikih poduzeća i ostali viši upravitelji – 2.500 - 3.600 dionica

Sudionici u okviru programa neće raspravljati o svojim pravima.

Sudionici će primiti gotovinsku kompenzaciju u vrijednosti jednakoj dividendi koja se isplaćuje tijekom trogodišnjeg obračunskog razdoblja.

Dodjela dionica obično zahtijeva da su osobe obuhvaćene ovim programom zaposlene u SKF Grupi tijekom cijelog obračunskog razdoblja. Ako su ispunjeni svi uvjeti programa za dodjelu SKF-ovih dionica sukladno rezultatima u 2013., dionice će se dodijeliti besplatno po isteku trogodišnjeg obračunskog razdoblja, npr. tijekom 2016.

Nadalje, upravni odbor ima pravo uvesti alternativo poticajno rješenje za zaposlenike u zemljama u kojima sudjelovanje u programu dodjele SKF-ovih dionica na temelju rezultata u 2013. nije izvedivo. Takva alternativna poticajna rješenja formulirat će se, ako je to praktično primjenjivo, na način da će imati uvjete identične onima iz programa dodjelu SKF-ovih dionica na temelju rezultata u 2013.

Tvrtka prema izračunu od 31. siječnja 2013. ima 455.351.068 dionica. Radi usklađivanja s obvezama programa dodjelu SKF-ovih dionica na temelju rezultata u 2013., potrebno je maksimalno 1.000.000 dionica serije B što odgovara vrijednosti od približno 0,2% ukupnog broja izdanih dionica.

Uz pretpostavku da se u okviru programa dodjelu SKF-ovih dionica na temelju rezultata u 2013. dodijeli maksimalan broj dionica i da cijena dionice iznosi 140 SEK, procijenjeni trošak, uključujući trošak za socijalno osiguranje, procijenjen je na 168 milijuna SEK. Uzmemo li kao osnovicu cijenu dionice od 180 SEK, procijenjeni trošak, uključujući trošak za socijalno osiguranje, procijenjen je na 216 milijuna SEK. Dodatno, administrativni troškovi procijenjeni su na 2 milijuna SEK.

Upravni odbor zasad ne predlaže poduzimanje bilo kakve akcije zaštite od rizika vezanih uz obveze SKF Grupe u okviru programa. Isporuka dionica u okviru ovog programa nije moguća prije 2016. godine.

Većinski zahtjevi
Obzirom na prijedlog upravnog odbora na glavnoj godišnjoj skupštini, valjana odluka podrazumijeva da je svojim glasovima podržava više od polovice dioničara ili, u slučaju neodlučenog rezultata glasovanja, predsjednik čiji je glas tada odlučujući.

Prijedlog prema točki 21
Upravni odbor predlaže da glavna godišnja skupština odluči ovlastiti upravni odbor donijeti odluku o povratnoj kupnji vlastitih dionica tvrtke za razdoblje do sljedeće glavne godišnje skupštine. Predlaže se da to ovlaštenje obuhvati dionice serija A i B.

Dionice se mogu povratiti kupnjom na burzi NASDAQ OMX Stockholm AB. Ukupan iznos dionica koje se mogu povratiti kupnjom uvjetovan je time da tvrtka nakon toga može posjedovati najviše 5% svih dionica koje je izdala.

Povratna kupnja na burzi NASDAQ OMX Stockholm AB može se ostvariti samo unutar opsega cijena koje se postižu na burzi. To se odnosi na opseg između najviše kupovne i najniže prodajne cijene. Povratna kupnja obavlja se sukladno odredbama o kupnji i prodaji vlastitih dionica tvrtke utvrđenima pravilnicima NASDAQ OMX Stockholm AB burze.

Dionice se isplaćuju u gotovini i povratna kupnja može se obaviti u jednom ili više navrata.

Svrha prijedloga je prilagodba kapitalne strukture tvrtke kapitalnim potrebama tvrtke zbog doprinosa vrijednosti dionica.

Ako će dionice biti vraćene kupnjom na temelju mogućeg ovlaštenja glavne godišnje skupštine, upravni odbor namjerava predložiti poništenje takvih vlastitih dionica kroz smanjenje dioničarskog kapitala.

Prijedlog prema točki 22
Odbor za imenovanje obavijestio je tvrtku kako će
Glavnoj godišnjoj skupštini predložiti sljedeće odluke:

1. da tvrtka treba imati odbor za imenovanje u kojem će biti po jedan predstavnik svakog od četiri glavna dioničara obzirom na broj glasova koje posjeduju te predsjednika upravnog odbora. Tijekom uspostavljanja odbora za imenovanje, dioničari će posljednjeg bankarskog dana kolovoza 2013. odrediti koji su najveći dioničari obzirom na broj glasova koje posjeduju. Imena predstavnika četiriju dioničara bit će objavljena čim budu izabrani, međutim najkasnije šest mjeseci prije glavne godišnje skupštine u 2014. Odbor za imenovanje ostaje na dužnosti sve do imenovanja novog;

2. u slučaju da dioničar kojega predstavlja član više nije jedan od četiriju najvećih dioničara obzirom na broj glasova koje posjeduje i ako to odbor za imenovanje smatra primjerenim, treba odstupiti, a predstavniku dioničara sljedećeg u po veličini obzirom na broj glasova koje posjeduje nudi se mogućnost izbora na njegovo/njeno mjesto;

i u slučaju da predstavnik dioničara više ne predstavlja dioničara od dioničara se traži da izabere novog predstavnika za člana odbora za imenovanje;

3. da odbor za imenovanje donosi prijedloge o sljedećim pitanjima koja će se predstaviti i rješavati na glavnoj godišnjoj skupštini 2014.:

a) prijedlog predsjednika glavne godišnje skupštine
b) prijedlog upravnog odbora
c) prijedlog predsjednika upravnog odbora
d) prijedlog naknada za upravni odbor
e) prijedlog naknada za revizora
f) prijedlog odbora za imenovanje prije glavne godišnje skupštine 2015.; i

4. da odbor za imenovanje obavljanja svoje dužnosti sukladno švedskom kodeksu o korporativnom upravljanju te između ostalog tvrtki dostavlja određene informacije zbog ispunjavanja svojih informativnih obveza sukladnih kodeksu.

_______________

Broj dionica i glasova te dokumentacija
U trenutku objave ove obavijesti, ukupan broj dionica tvrtke bio je 455.351.068, od čega 42.420.300 serije A i 412.930.768 serije B te ukupno 83.713.377 glasova. Tvrtka ne posjeduje vlastite dionice.

Svi prijedlozi upravnog odbora sukladno točkama 19, 20 i 21 dnevnog reda i izjava upravnog odbora sukladno poglavlju19, odjeljku 22 akta švedskih tvrtki dostupni su u tvrtki te na početnoj web-stranici tvrtke www.skf.com i mogu se poslati dioničarima na njihov zahtjev uz i adresu.

Informacije na glavnoj godišnjoj skupštini itd.
Upravni odbor i predsjednik će, na zahtjev bilo kojeg dioničara i ako upravni odbor vjeruje da to neće nanijeti značajnu štetu tvrtki, osigurati informacije vezane uz bilo koje okolnosti koje mogu utjecati na određivanje dnevnog reda ili procjenu financijskog položaja tvrtke ili podružnice i odnos tvrtke s drugim tvrtkama unutar Grupe. Svatko tko to želi, može unaprijed poslati pitanja na adresu AB SKF, Att. General Counsel, SE-415 50 Göteborg, Sweden ili putem e-pošte na adresu: chairman@skf.com.

SKF-ovo financijsko web-izvješće na engleskom objavljeno 12. ožujka 2013.

Obrasci za zastupnike bit će dostupni na početnoj web-stranici tvrtke www.skf.com, a mogu se zatražiti i pismeno na adresu AB SKF, c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd, Sweden ili putem telefona na broj +46 31 337 25 50.

Göteborg, u ožujku 2013.
SKF dioničko društvo
(javno)

Upravni odbor


________________

Posjet SKF-ovoj tvornicu u Gamlestadenu, Göteborg
Pozivaju se dioničari da u okviru glavne godišnje skupštine u petak 2. svibnja 2013. odmah po njenom završetku u 13:30 posjete SKF-ovu tvornicu u Gamlestadenu, Göteborg. Molimo obavijestite tvrtku želite li sudjelovati u posjetu. Imajte na umu da je broj sudionika ograničen.


For further information, please contact:

Dežurna linija za medije:+46 31 337 2400

Odnosi s tiskom:Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com

Odnosi s ulagačima:Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.comSKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2012. iznosio je oko 64.575 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je zaštićena robna marka grupacije SKF.
™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe.


SKF logo