Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

Obavijest o SKF-ovoj glavnoj godišnjoj skupštini

2014 veljača 24, 13:00 CET

Göteborg, 24. veljače 2014.: Ovime obavještavamo da će se glavna godišnja skupština SKF dioničkog društva održati u petak, 28. ožujka 2014., s početkom u 13:00 h na lokaciji SKF Kristinedal, Byfogdegatan 4, Göteborg, Švedska. Vrata su otvorena od 11:00 h. Napominjemo da će se osvježenja posluživati prije početka glavne godišnje skupštine, između 11:00 i 12:15.

Glavna godišnja skupština
Da bi imali pravo sudjelovanja na skupštini, dioničari se do petka, 21. ožujka 2014. moraju upisati u registar dioničara koji vodi Euroclear Sweden dioničko društvo, a o svom dolasku moraju obavijestiti tvrtku najkasnije do ponedjeljka, 24. ožujka 2014. i to pismenim putem na adresu AB SKF, c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd, Švedska ili putem web-mjesta tvrtke na www.skf.com odnosno putem telefona na broj +46 31 337 25 50 (između 9:00 i 16:00 h). Obavijest, po mogućnosti u pismenom obliku, treba sadržavati ime, adresu, broj telefona, registrirane dioničare i savjetnike, ako oni postoje. Ako predstavljanje obavlja zastupnik, izvorni primjerak obrasca za zastupanje šalje se tvrtki prije glavne godišnje skupštine. Dioničari čije su dionice registrirane u ime povjerenika moraju privremeno registrirati dionice na svoje ime da bi mogli sudjelovati na skupštini. Svaka takva ponovna registracija za potrebe prava glasa mora se obaviti tako da dioničar bude upisan u registar dioničara do petka, 21. ožujka 2014. To znači da dioničar treba poslati obavijest povjereniku o svojoj želji da bude upisan u registar dioničara znatno prije tog datuma.

Dnevni red
1. otvaranje glavne godišnje skupštine.
2. izbor predsjednika skupštine.
3. sastavljanje i odobravanje glasačkog popisa.
4. usvajanje dnevnog reda.
5. izbor osoba za provjeru zapisnika.
6. provjera legitimnosti saziva skupštine.
7. predstavljanje godišnjeg i revizijskog izvješća te konsolidiranih financijskih i revizijskih izvješća Grupe.
8. obraćanje predsjednika.
9. usvajanje izvješća o prihodima i završnoj bilanci te izvješća o konsolidiranim prihodima i konsolidiranoj završnoj bilanci.
10. odluka o raspodjeli dobiti.
11. razrješenje dužnosti članova odbora i predsjednika.
12. prijedlog Upravnog odbora o izmjeni statuta.
13. određivanje broja članova odbora i zamjenika članova.
14. određivanje naknade za Upravni odbor.
15. izbor članova odbora i zamjenika članova odbora, uključujući izbor predsjednika upravnog odbora.
16. određivanje naknade za revizore.
17. prijedlog odluke Upravnog odbora o načelima dodjele naknada za upravu Grupe.
18. prijedlog odluke upravnog odbora o programu dodjele SKF-ovih dionica na temelju poslovanja u 2014.
19. odluka o odboru za imenovanje.

Prijedlog prema točki 10
Upravni odbor predlaže dividendu za financijsku godinu 2013. u iznosu od 5,50 SEK po dionici. Predloženo je da dioničari s udjelima upisanima u srijedu, 2. travnja 2014. imaju pravo primiti predloženu dividendu. Očekuje se da će tvrtka Euroclear, sukladno odlukama glavne godišnje skupštine i ovom prijedlogu obaviti raspodjelu dividende u ponedjeljak, 7. travnja 2014.

Prijedlozi prema točkama 2, 13, 14, 15 i 16
Odbor za imenovanje osnovan sukladno odluci glavne godišnje skupštine održane 2013. koji predstavlja dioničare tvrtke sastoji se, uz predsjednika upravnog odbora, od predstavnika tvrtke za upravljanje imovinom zaklade, Alecta, tvrtke Skandia Liv i AFA Insurance, dioničara koji zajedno predstavljaju preko 40% ukupnog broja dionica tvrtke. Odbor za imenovanje obavijestio je tvrtku o sljedećem prijedlogu (osim toga, Odbor za imenovanje obavijestio je tvrtku da Odbor za imenovanje prije Glavne godišnje skupštine namjerava predložiti dodatnog člana odbora ženskog spola s iskustvom u industriji i međunarodnim iskustvom). 

• da Leif Östling bude izabran za predsjednika glavne godišnje skupštine;

• da će se Upravni odbor sastojati od deset članova, bez zamjenika. Budući da Odbor za imenovanje namjerava predložiti dodatnog člana odbora, predloženi broj članova mogao bi se povećati na jedanaest;

• da Upravni odbor u razdoblju do završetka sljedeće glavne godišnje skupštine prima naknadu sukladno sljedećem:

a) fiksna naknada od 1.440.000 SEK predsjedniku Upravnog odbora i 495.000 SEK svakom od ostalih članova odbora koje je izabrala glavna godišnja skupština i koji nisu zaposlenici tvrtke;

b) promjenjiva naknada koja odgovara vrijednosti, izračunatoj prema broju dionica tvrtke serije B čija bi vrijednost nakon glavne godišnje skupštine trebala biti 400.000 SEK i koju prima predsjednik te broja dionica tvrtke serije B čija bi vrijednost nakon glavne godišnje skupštine trebala biti 137.500 SEK i koju prima svaki od ostalih članova odbora; i
c) naknada za rad odbora od 918.000 SEK raspodijeljena tako da se 210.000 SEK dodjeli predsjedniku odbora za reviziju, 150.000 SEK svakom od ostalih članova odbora za reviziju, 120.000 SEK predsjedniku odbora za naknade i 96.000 SEK svakom od ostalih članova odbora za naknade.

Član odbora može dobiti naknadu pod uvjetom da ga je izabrala glavna godišnja skupština i da nije zaposlenik tvrtke.

Tijekom odlučivanja o promjenjivoj naknadi, (i) broj dionica određuje se dijeljenjem iznosa od 400.000 SEK odnosno 137.500 SEK sa zadnjom prosječnom isplatom za dionice serije B sukladno stanju na burzi NASDAQ OMX Stockholm AB unutar pet dana trgovanja odmah nakon dana na koji je dionica puštena u prodaju, bez bilo kakvog prava na primanje dividende u 2014., a (ii) vrijednost dionica serije B određuje se po zadnjoj prosječnoj isplati sukladno stanju na burzi NASDAQ OMX Stockholm AB unutar pet dana trgovanja nakon objave priopćenja za javnost tvrtke za financijsku godinu 2014.;

• ponovni izbor članova odbora (Leif Östling, Ulla Litzén, Tom Johnstone, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe Loughrey, Jouko Karvinen i Baba Kalyani). Predlažemo da novoizabrani član bude Hock Goh. Leif Östling predložen je za predsjednika Upravnog odbora. Hock Goh bio je operativni partner investicijskog fonda Baird Capital Partners Asia od 2005–2012. i obnašao je više izvršnih dužnosti u tvrtki Schlumberger Limited, od 1995–2005. Hock Goh predsjednik je odbora tvrtki Advent Energy Limited te MEC Resources i član je odbora tvrtki Stora Enso Oyj, Santos Australia te BPH Energy. Hock Goh diplomirao je (s počastima) strojarstvo na sveučilištu Monash u Australiji, a osim toga pohađao je i uspješno završio napredni menadžment u poslovnoj školi INSEAD (predstavljanje predloženog odbora možete pronaći na web-mjestu tvrtke, www.skf.com); i

• da revizor bude plaćen za posao obavljen prema odobrenoj fakturi.

Prijedlog prema točki 12
Sukladno namjeri Odbora za imenovanje da prije glavne godišnje skupštine predloži dodatnog člana odbora, Upravni odbor predlaže da glavna godišnja skupština odluči da se članak 8. statuta izmijeni kako slijedi:

Postojeće formulacije
§ 8
Osim posebno imenovanih članova i njihovih zamjenika, Upravni odbor tvrtke sastojat će se od najmanje pet, a najviše deset članova i najviše pet zamjenika.
Predložene formulacije
§ 8
Osim posebno imenovanih članova i njihovih zamjenika, Upravni odbor tvrtke sastojat će se od najmanje pet, a najviše dvanaest članova i najviše pet zamjenika.

Prijedlog prema točki 17
Upravni je odbor odlučio podnijeti godišnjoj Generalnoj skupštini sljedeća načela dodjeljivanja naknada za upravu SKF Grupe.

Uprava grupe definirana je tako da je čine predsjednik i ostali članovi upravnog tima.

Upravni odbor predlaže da se naknade za članove uprave grupacije temelje na tržišnim uvjetima te da istovremeno podupiru najbolje interese dioničara. Ukupni paket naknade za člana uprave grupe primarno će se sastojati od fiksne plaće, promjenjive plaće, dionica prema učinkovitosti, uplata za mirovinu, uvjeta za prekid radnog odnosa i otpremnine te drugih pogodnosti kao što je službeno vozilo. Načelo dodjele naknada za cilj ima osigurati da SKF grupa privuče i zadrži najbolje ljude, a radi osiguranja provedbe misije i poslovne strategije SKF Grupe.

Fiksna plaća bit će u skladu s tržišnim uvjetima. Pri utvrđivanju fiksne plaće uzimaju se u obzir sposobnost, odgovornost i učinkovitost.

Promjenjiva plaća utvrđuje se prema programu koji se temelji na učinkovitosti, a najviša promjenjiva plaća ograničena je na određeni postotak fiksne godišnje plaće, u opsegu imeđu 40 i 70%.

Upravni odbor predlaže da se odluka o programu za dodjelu SKF-ovih dionica prema učinkovitosti u 2014. donese na godišnjoj Generalnoj skupštini. Predlaže se da program ne obuhvaća više od 310 viših upravitelja i ključnih zaposlenika SKF Grupe s mogućnsti besplatne dodjele SKF-ovih dionica serije B. (Pogledajte niže navedenu točku 18.)

SKF nastoji uspostaviti mirovinske planove na temelju definiranih modela doprinosa.

Član uprave grupe može raskinuti radni odnos uz otkazni rok od šest mjeseci. Na zahtjev tvrtke raskid radnog odnosa trenutan je. Međutim, u tom se slučaju isplaćuje otpremnina čija visina ovisi o godinama radnog staža s tim da se uvijek uvećava za dvogodišnju fiksnu plaću.

Upravni odbor također predlaže da glavna godišnja skupština odluči ovlastiti Upravni odbor da u pojedinim slučajevima može odstupiti od načela dodjele naknada dogovorenih na glavnoj godišnjoj skupštini.

Prijedlog prema točki 18
Pozadina
Na glavnoj godišnjoj skupštini 2008. SKF Grupa uvela je dugogodišnji program dodjele dionica za više upravitelje i ključne zaposlenike na temelju njihovih rezultata (Program dodjele SKF-ovih dionica na temelju rezultata u 2008.). Od 2008. glavna godišnja skupština svake godine donosi odluku o programu dodjele dionica prema rezultatima. U biti, svi se programi temelje na istim uvjetima i odredbama.

Program dodjele SKF-ovih dionica na temelju rezultata u 2014.
Odbor u cilju daljnjeg dugotrajnog povezivanja dugoročnih interesa sudionika i dioničara predlaže da se odluka o programu dodjele SKF-ovih dionica na temelju rezultata u 2014. donese na glavnoj godišnjoj skupštini. Uvjeti i odredbe predloženog programa u 2014. u biti su jednaki uvjetima i odredbama prethodnih programa dodjelu SKF-ovih dionica na temelju rezultata.

Predlaže se da program ne obuhvaća više od 310 viših upravitelja i ključnih zaposlenika SKF Grupe s mogućnosti besplatne dodjele SKF-ovih dionica serije B, sukladno sljedećim načelnim uvjetima i smjernicama.

U okviru programa ne može se dodijeliti više od 1.000.000 SKF-ovih dionica serije B. Broj dionica koje se mogu podijeliti mora biti sukladan ostvarenoj razini ciljane ukupne dodane vrijednosti, prema odredbi Upravnog odbora, za financijsku godinu 2014. te usporedbu ukupnih dodanih vrijednosti za financijske godine 2014. i 2016. Ukupna je dodana vrijednost pojednostavljeni ekonomski model dodane vrijednosti koji potiče veću operativnu dobit, efikasnost kapitala i profitabilni rast. Ukupna je dodana vrijednost operativna dobit umanjena za predporez na kapital u zemlji poslovanja.

Na temelju ukupne dodane vrijednosti za financijsku godinu 2014. sudionicima programa može se preliminarno dodijeliti veći broj dionica po osobi, međutim ne smije se prekoračiti sljedeći broj dionica po osobi unutar različitih osnovnih skupina:

Glavni izvršni direktor i predsjednik – 10.000 dionica
Predsjednici poslovnih područja i izvršni dopredsjednik – 5.000 dionica
Ostali članovi uprave Grupe – 3.500 dionica
Upravitelji jedinica velikih poduzeća i ostali viši upravitelji – 1.250 - 1.800 dionica

Po isteku financijske godine 2016. obavit će se usporedba između ukupne dodane vrijednosti financijskih godina 2014. i 2016. Kretanje ukupne dodane vrijednosti u tom razdoblju iskazat će se u postotcima. Konačna dodjela dionica utvrđuje se umnoškom broja preliminarno dodijeljenih dionica s postotkom kretanja ukupne dodane vrijednosti. Ako je kretanje pozitivno, sudionici će shodno tome dobiti veći broj dionica u konačnoj dodjeli u odnosu na preliminarno dodijeljeni broj, dok će u slučaju negativnog kretanja dobiti manji broj dionica u konačnoj dodjeli u odnosu na preliminarno dodijeljeni broj. Međutim, konačna dodjela ne smije prekoračiti 200% preliminarno dodijeljenog broja dionica po osobi. Sudionici u programu stoga u konačnoj dodjeli ne mogu dobiti više od sljedećeg broja dionica po osobi unutar različitih osnovnih skupina:
Glavni izvršni direktor i predsjednik – 20.000 dionica
Predsjednici poslovnih područja i izvršni dopredsjednik – 10.000 dionica
Ostali članovi uprave Grupe – 7.000 dionica
Upravitelji jedinica velikih poduzeća i ostali viši upravitelji – 2.500 - 3.600 dionica

Sudionici u okviru programa neće raspravljati o svojim pravima.

Sudionici će primiti gotovinsku kompenzaciju u vrijednosti jednakoj dividendi koja se isplaćuje tijekom trogodišnjeg obračunskog razdoblja.

Dodjela dionica obično zahtijeva da su osobe obuhvaćene ovim programom zaposlene u SKF Grupi tijekom cijelog obračunskog razdoblja. Ako su ispunjeni svi uvjeti programa za dodjelu SKF-ovih dionica sukladno rezultatima u 2014., dionice će se dodijeliti besplatno po isteku trogodišnjeg obračunskog razdoblja, npr. tijekom 2017.

Upravni odbor ima pravo uvesti alternativo poticajno rješenje za zaposlenike u zemljama u kojima sudjelovanje u programu dodjele SKF-ovih dionica na temelju rezultata u 2014. nije izvedivo. Takva alternativna poticajna rješenja formulirat će se, ako je to praktično moguće, na način da će imati uvjete identične onima iz programa dodjele SKF-ovih dionica na temelju rezultata u 2014.

Tvrtka prema izračunu od 31. siječnja 2014. ima 455.351.068 dionica. Radi usklađivanja s obvezama programa dodjelu SKF-ovih dionica na temelju rezultata u 2014., potrebno je maksimalno 1.000.000 dionica serije B što odgovara vrijednosti od približno 0,2% ukupnog broja izdanih dionica.

Uz pretpostavku da se u okviru programa dodjele SKF-ovih dionica na temelju rezultata u 2014. dodijeli maksimalan broj dionica i da cijena dionice bude 150 SEK, procijenjeni troškovi, uključujući socijalno osiguranje, iznose 180 milijuna SEK. Uzmemo li kao osnovicu cijenu dionice od 200 SEK, procijenjeni troškovi, uključujući socijalno osiguranje, iznose 240 milijuna SEK. Dodatno, administrativni troškovi procijenjeni su na 2 milijuna SEK.

Upravni odbor zasad ne predlaže poduzimanje bilo kakve akcije zaštite od rizika vezanih uz obveze SKF Grupe u okviru programa. Dodjela dionica u okviru ovog programa nije moguća prije 2017. godine.

Većinski zahtjevi
Obzirom na prijedlog upravnog odbora na glavnoj godišnjoj skupštini, valjana odluka podrazumijeva da je svojim glasovima podržava više od polovice dioničara ili, u slučaju neodlučenog rezultata glasovanja, predsjednik čiji je glas tada odlučujući.

Prijedlog prema točki 19
Odbor za imenovanje obavijestio je tvrtku da na glavnoj godišnjoj skupštini namjerava predložiti sljedeće odluke:

1. tvrtka treba imati odbor za imenovanje u kojem će biti po jedan predstavnik svakog od četiri glavna dioničara obzirom na broj glasova koje posjeduju te predsjednika upravnog odbora. Tijekom osnivanja odbora za imenovanje, dioničari će posljednjeg bankarskog dana kolovoza 2014. odrediti koji su najveći dioničari obzirom na broj glasova koje posjeduju. Imena predstavnika četiriju dioničara bit će objavljena čim budu izabrani, međutim najkasnije šest mjeseci prije glavne godišnje skupštine u 2015. Odbor za imenovanje ostaje na dužnosti sve do imenovanja novog;

2. u slučaju da dioničar kojega predstavlja član više nije jedan od četiriju najvećih dioničara obzirom na broj glasova koje posjeduje i ako to odbor za imenovanje smatra primjerenim, treba odstupiti, a predstavniku dioničara sljedećeg u po veličini obzirom na broj glasova koje posjeduje nudi se mogućnost izbora na njegovo/njeno mjesto;

i u slučaju da predstavnik dioničara više ne predstavlja dioničara od dioničara se traži da izabere novog predstavnika za člana odbora za imenovanje;

3. odbor za imenovanje donosi prijedloge o sljedećim pitanjima koja će se predstaviti i rješavati na glavnoj godišnjoj skupštini 2015.:

a) prijedlog predsjednika glavne godišnje skupštine
b) prijedlog Upravnog odbora
c) prijedlog predsjednika Upravnog odbora
d) prijedlog naknada za Upravni odbor
e) prijedlog naknada za revizora
f) prijedlog odbora za imenovanje prije glavne godišnje skupštine 2015.; i

4. odbor za imenovanje tijekom obavljanja svoje dužnosti sukladno švedskom kodeksu o korporativnom upravljanju između ostalog tvrtki dostavlja određene informacije zbog ispunjavanja svojih informativnih obveza sukladnih kodeksu.
_______________

Broj dionica i glasova te dokumentacija
U trenutku objave ove obavijesti, ukupan broj dionica tvrtke bio je 455.351.068, od čega 42.420.300 serije A i 412.930.768 serije B te ukupno 80.237.546 glasova. Tvrtka ne posjeduje vlastite dionice.

Svi prijedlozi upravnog odbora sukladno točkama 17 i 18 dnevnog reda i izjava upravnog odbora o razlozima dostupni su na web-stranici tvrtke www.skf.com i mogu se poslati dioničarima na njihov zahtjev uz priloženu adresu.

Informacije na glavnoj godišnjoj skupštini itd.
Upravni odbor i predsjednik će, na zahtjev bilo kojeg dioničara i ako Upravni odbor vjeruje da to neće nanijeti značajnu štetu tvrtki, osigurati informacije vezane uz bilo koje okolnosti koje mogu utjecati na određivanje dnevnog reda ili procjenu financijskog položaja tvrtke ili podružnice i odnos tvrtke s drugim tvrtkama unutar Grupe. Svatko tko to želi, može unaprijed poslati pitanja na adresu AB SKF, Att. General Counsel, SE-415 50 Göteborg, Sweden ili putem e-pošte na adresu: chairman@skf.com.

SKF-ovo financijsko web-izvješće na engleskom bit će objavljeno 5. ožujka 2014.

Obrasci za zastupnike bit će dostupni na početnoj web-stranici tvrtke www.skf.com, a mogu se zatražiti i pismeno na adresu AB SKF, c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd, Sweden ili putem telefona na broj +46 31 337 25 50.

SKF dioničko društvo
(javno)

Upravni odbor


Posjet SKF-ovoj tvornici u Gamlestadenu, Göteborg
Pozivaju se dioničari da u okviru glavne godišnje skupštine odmah po njenom završetku posjete SKF-ovu tvornicu u Gamlestadenu, Göteborg ili da to učine 3. travnja 2014. u 9:00 sati. Molimo obavijestite tvrtku ako želite sudjelovati u posjetu zajedno s obavijesti da želite sudjelovati na glavnoj godišnjoj skupštini. Imajte na umu da je broj sudionika ograničen.


Dodatne informacije:
Dežurna linija za tisak: +46 31 337 2400
Odnosi s tiskom: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Veze sa SKF-ovim ulagačima Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.comSKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.
Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (157 KB)

SKF logo