Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Aktīvu Pārvaldības pakalpojumi no SKF

Cilvēkresursi, procesi un tehnoloģijas, lai uzlabotu aktīvu izmantošanas efektivitāti un lietderību.

Ar 100 gadu ražošanas pieredzi un zināšanām par rotējošo mašīnu drošumu; desmitgadēs mērāmu konsultāciju pieredzi dažādās pārstrādes nozarēs un ar iegūto vadošo pozīciju tehniskā stāvokļa uzraudzības jomā, SKF piedāvā pilnu stratēģisko un taktisko aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumu klāstu arī Latvijā. 

Lai labāk izprastu, kā SKF Aktīvu Pārvaldības Serviss var palīdzēt Jūsu uzņēmumam ilasiet skaidrojumus zemāk vai izlasiet AMS brošūru (labajā pusē "Publikācijas")

Aktīvu Efektivitātes Optimizācija

Lai panāktu Aktīvu Efektivitātes Optimizāciju (AEO), ir svarīgi, lai organizācijā būtu iedzīvināti procesi, kas efektīvi izmanto informāciju par aktīviem. Saglabāt un dokumentēt informāciju par to patreizējo un vēsturisko darbību ir galvenais nosacījums veiksmīgai aktīvu pārvaldības programmai. Šī informācija ļauj sabalansēt maksimālu sniegumu un minimālu savlaicīgu apkopi, lai sasniegtu izmaksu un ražošanas mērķus.

Būtisks priekšnosacījums, lai sasniegtu pasaules līmeņa efektivitāti ir pareizas informācijas integrēšana lēmumu pieņemšanas procesā.
Uzņēmumi, kas izmanto avārijas apkopes pieeju, patiesībā nekontrolē savus aktīvus. Tādēļ ir svarīgi, lai tehniskās apkopes procesi un filozofija attīstās ar mērķi palielināt aktīvu efektivitāti un kontrolēt to ietekmi uz ražošanas procesu.

AEO (Aktīvu Efektivitātes Optimizācijas) koncepcijas pielietošana ļauj pilnveidot aktīvu pārvaldības sistēmu. Lai sasniegtu uzņēmuma veiktspējas mērķus, Jums ir jāizstrādā sabalansētas prasības pret rūpnīcas iekārtām. Ir jāņem vērā augstākā līmeņa uzņēmējdarbības mērķi, sistēmas analīze un jāaptver pāreja no galvenokārt avārijas apkopēm uz sabalansētu plānoto, preventīvo, prognozēto un avārijas apkopju kopumu. Šādai attīstībai jābūt gan ilgtspējīgai, gan jānodrošina rezultāti un finansu atdeve relatīvi īsā laikā.
SKF pakalpojumi ir izstrādāti kā palīgs Jūsu apkopes programmas pilnveidošanai.

Pieredze, zināšanas un tehnoloģijas, lai optimizētu aktīvu efektivitāti

Pieredze, zināšanas un tehnoloģijas, lai optimizētu aktīvu efektivitāti
Jebkurā pasaules daļā, rūpniecības uzņēmumi vēršas pie ārējiem ekspertiem, lai iegūtu palīdzību procesu un ražošanas līdzekļu efektivitātes uzlabošanai, lai saglabātu vai pilnveidotu konkurētspēju pasaules ekonomikā. SKF Aktīvu Pārvaldes Serviss sniedz unikālu ekspertu, pakalpojumu un rīku kombināciju, ko Jūs varat izmantot savas organizācijas labā.


 


Izpildes pamatrādītāji (Key Performance Indicators)un Līdzsvarotās vadības kartes (Balanced Scorecard).

Izanalizējot Jūsu uzņēmuma stāvokli un unikālās prasības, mūsu konsultanti spēj identificēt potenciālos uzlabojumus optimālu rezultātu sasniegšanai. Mūsu novērtēšanas instrumenti sniedz priekšstatu par esošās apkopes sistēmas efektivitāti. Mēs palīdzēsim ne tikai salīdzināt Jūsu rezultātus ar labākiem savā nozarē, bet arī izstrādāsim ieteikumusnepārtrauktai pilnveidošanās sistēmai.

Panākumi nav atkarīgi tikai no viena departamenta vai nodaļas. Visām funkcijām ir jābūt pakārtotām vienotu biznesa mērķu sasniegšanai. Viens no veidiem, kā to panākt, ir ieviešot noteiktus Izpildes pamatrādītājus. SKF var palīdzēt novērtēt patreizējo sniegumu. Balstoties uz biznesa mērķiem, mēs nosakām kritiskos pamatrādītājus un iesakam darbības, kas veicina uzstādīto mērķu sasniegšanu. Izmantojot Līdzsvarotās vadības kartes, mūsu speciālisti var palīdzēt noteikt individuālos un grupu mērķus un norādīt, kā sasniegt un novērtēt vēlamos rezultātus.

SKF  Klientu vajadzību analīze (CNA) - Aktīvu pārvaldība
Pāreja uz integrētu, drošuma un risku analīzi balstītu aktīvu pārvaldes stratēģiju sākas ar objektīvu sākotnējā stāvokļa novērtējumu un ar to, kādā virzienā ir vēlme attīstīties. Veicot SKF Klientu vajadzību analīzi (CNA), tiek apvienotas SKF pieredze ar Jūsu zināšanām par ražotnes stāvokli. Mērķis - iegūt noderīgu un uzticamu informāciju, lai palīdzētu koncentrēties uz sasniedzamiem mērķiem Jūsu ražotnes veiktspējas uzlabošanā.

 

CNA ir saskaņota ar visiem četriem Aktīvu efektivitātes optimizācijas (AEO) aspektiem. Ieviešot šo pieeju, rūpnīcas var ražot to pašu produkcijas apjomu ar zemākām izmaksām vai ražot vairāk ar tām pašām izmaksām.

Datus, kas ir vajadzīgi CNA veikšanai var apkopot dažu stundu laikā. 40 jautājumi, kas aptver AEO procesa četrus galvenos aspektus sniedz priekšstatu par situāciju Jūsu uzņēmumā. Papildus standarta jautājumiem, mēs apsveram arī konkrētajai nozarei specifiskus apkopju un drošuma jautājumus, lai nodrošinātu analīzi, kas atbilst Jūsu vajadzībām.
Stratēģija

 


Apkopes stratēģijas izstrāde un pārskatīšana.

Atbilstošu tehnoloģisko risinājumu izvēle un ieviešana un pati procesu optimizācija prasa specifiskas zināšanas un pieredzi. SKF ir apmācīti speciālisti un izstrādāti procesi, kuri spēj palīdzēt izvēlēties piemērotāko ceļu.

Veicot ražošanas aktīvu analīzi, tiek novērtēti jūsu uzņēmums un tajā ieviestās sistēmas, noteikts iekārtu kritiskums un attiecīgi formulēta to uzturēšanas stratēģija, kas tiek  saskaņota ar Jūsu mērķiem un vajadzībām. Nākošais solis ir darba uzdevumu un darba uzdevumu grupu izveide, dzīves cikla izmaksu scenāriju analīze, lai definētu apkopju darbus un to veikšanas intervālus augstākas aktīvu pārvaldības efektivitātes sasniegšanai.


Kritiskuma analīze

Mūsu izstrādātā Kritisko-Punkta-Analīze (PBC) ir metode, lai noteiktu un sarindotu iekārtu kritiskumu sistēmas ietvaros, neizvērtējot atsevišķu mehānismu bojājumus. Kritisko punktu analīze ņem vērā bojājumu smagumu un biežumu gan vides, gan drošības, gan ietekmes uz ražošanu sfērās un piešķir attiecīgu kritiskumu rangu katrai iekārtai. SRCM Process

SRCM ir no RCM (Reliability Centered Maintenance) metodes atvasināts process, kas prasa mazāk laika un līdzekļus nekā tradicionālā RCM programma. SRCM koncentrējas uz dominējošajiem bojājumu scenārijiem un šo bojājumu nozīmīgākajām izpausmēm, un, balstoties uz to, iesaka pasākumus, lai novērstu to rašanos vai atkārtošanos. Tiek izvērtētas arī mazāk kritiskās ietekmes un izstrādāta izmaksu ziņā efektīvāko darbību stratēģija.

 

Priekšrocības SRCM veikšanai:

 • Optimizētas apkopju izmaksas
 • Paaugstināta produktivitāte un rentabilitāte
 • Apkopju dienests pārveidojas no izmaksu posteņa par peļņas centru
 • Apkopes tiek uztvertas kā stratēģijas process
 • Pozitīvās izmaiņas apkopes kultūrā
 • Dokumentēta apkopju programma, kas balstīta uz organizācijas biznesa mērķiem. 
Risku bāzes tehniskā apkope (RBM - Risk-based maintenance)

Kvantitatīva, uz finansiāliem apsvērumiem balstīta analīze, kas nosaka relatīvu dažādu tehniskās apkopju operāciju vērtību, un kalpo kā pastāvīgas uzlabošanās rīks. RBM definē noteiktas uzlabojumu iespējas, izvērtējot kuri no tiem ir mazvērtīgi un kuriem piemīt augsts finansiālā riska/atdeves potenciāls. Šis instruments novērtē pašreizējos komerciālos riskus un novērtē izmaksas un ieguvumus no soļiem, kas varētu mazināt dažādas nepilnības.  Atteices veidu un seku analīze (FMEA)


FMEA ir neatņemama uz drošumu centrētas apkopes (RCM) sastāvdaļa. Šī analīze identificē iekārtu iespējamās atteices un to sekas, pētot veidus, kā iekārtu sastāvdaļas iziet no ierindas; kādi cēloņi to izraisa; kādas sekas ir katrai atteicei. Šī rīka izmantošana ir īpaši noderīga izstrādes un projektēšanas fāzē kad tās rezultāti var tikt izmantoti kā konstrukciju izstrādē, tā arī drošības apsvērumu modelēšanā, apkopju inženierijai, loģistikas plānošanai, testēšanas iekārtu projektēšanai un plānošanai, un citiem nolūkiem. Rezerves daļu saimniecības optimizācija un vadība

Samazinot iepirkumu, piegāžu un uzglabāšanas tēriņus, tiek pozitīvi ietekmēta uzņēmuma rentabilitāte... tai pat laikā atbilstošo rezerves daļu krājums ir būtisks faktors ražotnes nepārtrauktas funkcionēšanas nodrošināšanai.

 

SKF piedāvā konsultācijas un dokumentētas sistēmas, kas sabalansē krājumu apjomus un riskus:

 • Samazināt uzkrājumu glabāšanas izmaksas
 • Samazināt rezervju nepieejamības varbūtību
 • Savienot rezerves daļu pieejamību ar iekārtu kritiskumu
 • Pamatot noliktavas nepieciešamību
 • Atbalstīt kopējo ekspluatācijas izmaksu (TCO) analīzi piegāžu jomā
 • Uzlabot rezerves daļu stāvokli. 
Uzturēšanas stratēģijas pārskatīšana (MSR)

TPM pieeja

Total Productive Maintenance (TPM), japāņu filozofija ko izmanto daudzās nozarēs ar mērķi integrēt iekārtu apkopes ražošanas procesā, lai novērstu zudumus, ražojot kvalitatīvus produktus. Mērķis ir ražotnes ražības paaugstināšana un izvairīšanās no dīkstāvēm un iekārtu kļūmēm, kas to izraisa. Kā indikators tiek izmantots Kopējais iekārtu efektivitātes rādītājs (OEE - Overall Equipment Effectiveness).

Sadarbojoties ar SKF un izmantojot MSR un TPM pieejas, Jūs varat samazināt iekārtu bojājumus un zaudējumus, palielināt to pieejamību un uzticamību, samazināt kopējās uzturēšanas izmaksas un optimizēt apkopju stratēģiju. Mēs to panākam, ar preventīvo un prognozēto apkopju kompleksu, novēršot zudumus un ieviešot pilnībā dokumentētu tehnisko apkopju programmu. Šis process tiek izstrādāts kā "mainīga programma" un iekļauj nepārtrauktās uzlabošanas un pārmaiņu vadības elementus. Identifikācija

Nosakot Aktīvu veiktspēju,

SKF aktīvu veiktspējas pārbaudes speciālisti izmanto laika gaitā pārbaudītas metodes un tehnoloģijas, lai noteiktu iekārtu stāvokli un prognozētu tehniskās apkopes nepieciešamību. Process sākas ar monitoringa datu ievākšanu, izmantojot stacionāros vai portatīvos monitoringa instrumentus. Ievāktie dati, piemēram, vibrāciju un termogrāfijas mērījumi, eļļas analīžu un elektrodzinēju strāvas-analīžu rezultāti, procesa parametri un citi rādītāji var tikt reģistrēti, uzglabāti, analizēti un trendēti, izmantojot SKF aktīvu pārvaldības programmatūru. Mūsu pieredze prognostisko analīžu un lēmumu automatizētai pieņemšanai atvieglos zināšanu saglabāšanu, palielinās analīžu uzticamību un konsekvenci pamatojot turpmāko rīcību.
Integrēta lēmumu pieņemšana

Integrētai un automatizētai lēmumu pieņemšanai tiek izmantota SKF @ptitudeDecision Support sistēma, kas ļauj uzlabot apkopju komandas darba efektivitāti. SKF @ptitude Decision Support ir programmatūra, kas sistematizē lēmumu pieņemšanas procesu, automātiski nosakot varbūtējos bojājumus iekārtās vai procesos, unrekomendējot attiecīgas darbības un nodrošinot saskaņotu metodoloģiju visiem Jūsu darbiniekiem gan uz vietas, gan filiālēs.  


Operatoru Iesaiste Apkopē (ODR)

SKF bija celmlauzis, uzsākot Operatoru iesaisti primārajā apkopē (Operator Driven Reliability (ODR)). Tā stimulē operatorus kļūt par aktīvu uzņēmuma iekārtu apkopju un uzturēšanas procesu sastāvdaļu. Izmantojot dažādus e-risinājumus, Operatori veic tādus uzdevumus, kā procesu parametru pārbaudes, nelielas regulēšanas un vispārīgus iekārtu stāvokļa novērojumus. SKF ODR programma ļauj precīzi un konsekventi fiksēt, analizēt tendences un pārsūtīt citiem procesu un iekārtu pārbaudes datus, lai ierosinātu uzlabojumus iekārtu pieejamības izmaiņām.

Operatoru Iesaiste Apkopē (ODR)

Efektīvā ražotnē rezultāts tiek sasniegts ar saskaņotu komandas darbu, kas kopīgi izmanto dažādās prasmes un pieredzi.

Operator Driven Reliability (ODR) Operatoru Iesaiste Apkopē attiecas uz praksi, kur atbildība par tehnisko apkopju veikšanu vai iniciēšanu tiek deleģēta operatoriem. Termins ietver tehnisko apkopju darbības, ko tie pilda, un to sadarbību ar tehnisko departamentu un citām organizācijas struktūrvienībām, kas ietekmē ražotnes tehniskās uzticamības rādītājus. Šādai praksei bieži vien ir izteikti preventīvs raksturs, kas ļauj optimizēt iekārtu dzīves cikla izmaksas agrīnā sadijā, identificējot nepieciešamās drošumu pilnveidojošās darbības.

Ražošanas Operatori parasti izmanto vienkāršas procedūras saziņai ar iekārtu uzturēšanas tehnisko personālu, vismaz tik daudz, lai ierosinātu iekārtu papildus tehnisko pārbaudi, balstoties uz savu (parasti subjektīvo) novērtējumu. Otrs izplatīts veids, kā Operatori tiek iesaistīti apkopju procesos, ir piedaloties tādās iekārtu drošuma izvērtējuma analīzēs kā, piemēram, defektu cēloņu analīzēs (RCFA) vai apkopju stratēģijas pārskatīšanas procesos.

Galvenais mērķis operatora piesaistē ir iekārtu uzturēšanas stratēģijas uzlabošana. Viņu iesaistīšana nodrošina savas lomas izpratni, nodrošinot uzņēmuma iekārtu uzticamību.

SKF ir pionieris ODR uzticamības jomā jau vairāk nekā desmit gadus un mums ir produkti un pakalpojumi, kas ļauj ieviest šo iniciatīvu arī jūsu uzņēmumā. 

Proaktīvā apkope

Proaktīvā apkope (PRM-Proactive Reliability Maintenance) ir definēts procesu kopums, kas aptver diagnostikas pasākumus un defektu cēloņu sistemātisku analīzi. Mērķis - identificēt pasākumus, kas ļauj novērst defektu atkārtošanos. Šīs metodikas svarīga sastāvdaļa ir izpildes rādītāju(KPIs) definēšana un sekošana to izmaiņām. Tas ļauj apzināt savu stāvokli attiecībā pret savas nozares etaloniem un sekot izmaiņām.

Proaktīvā apkope  ļauj uzņēmumiem pārskatīt, kas ir rutīnas darbi, kas ir nenovēršami darbi, kāpēc notiek iekārtu avārijas un kādi procesi spēj novērst šo avāriju atkārtotu rašanos. Būtībā tā ir metode, kas pēta iekārtu produktivitātes iekārtu dzīves cikla rādītājus.

Kamēr tradicionālā Prognozētās apkopes pieeja tikai identificē iekārtu defektus, Proaktīvā apkope identificē šo problēmu cēloņus un paredz pasākumus, kas ļauj novērst to atkārtošanos.

Sazinieties ar SKF Latvija lai iegūtu papildus informāciju. 

Prognozētā Apkope (PdM)

Prognozētā apkope (PdM) ir process, kura mērķis ir novērtēt mašīnas vai iekārtas patreizējo stāvokli un defektu attīstības pakāpi, lai eventuāli novērtētu atlikušo laiku līdz darbmūža beigām. Lielākā daļa tirgū pieejamo PdM programmu sākas un beidzas ar problēmu atklāšanu un atlikušā darbmūža prognozēšanu. SKF izmanto šo informāciju kā bāzi tālākām analīzēm un novērtē, kādas darbības nepieciešams veikt, lai pagarinātu iekārtu starpapkopju darbmūžu. Planošana

Ātrāka problēmas atklāšana ļauj labāk saplānot darbus un laicīgi sagādāt rezerves daļas remontam. Mašīnas pieejamība palielinās, kamēr virsstundas, nepaveikto darbu saraksts, un kopējās izmaksas samazinās. Plānošana un laika grafiku sastādīšana

Plānoto apkopju rutīnas darbi (PMR)

SKF var palīdzēt saskaņot apkopes darbības ar ražošanas grafikiem un mašīnas pieejamību, lai uzlabotu ražošanas efektivitāti un sekmētu starp-departamentu komunikāciju. Saskaņojot apkopju darbības ar uzņēmuma biznesa mērķiem, aktīvu kritiskumu, drošības prasībām, ietekmes uz vidi prasībām un finansiālo ietekmi, Jūs iegūsiet uzlabojumus ar viegli izmērāmiem rezultātiem. Daži ieguvumi: paaugstināta apkopju efektivitāte, lielāka ražošanas jaudu pieejamība un ražīgums, kā arī augstāka personāla apmierinātība, izpildot ražošanas un uzņēmuma mērķus.

Resursu izlīdzināšanas  un  darbugrupēšana

Lai vienkāršotu plānošanas procesu, neizmantojot dārgu plānošanas programmatūru, SKF ir izstrādājis Resursu izlīdzināšanas/Darbu Grupēšanas metodiku - vienkāršotu, ekonomiski efektīvu pieeju Plānoto apkopju darbu grafika sastādīšanai, saskaņojot ilgtermiņa apkopju grafiku ar mēneša vidējo pieejamo cilvēkresursu darba stundām katram PMR darbu veidam. Šī pieeja ir īpaši efektīva gadījumos kad, tehniskās apkopes sastāv no daudziem salīdzinoši īsā laika periodā veicamiem darbiem, un radīs vienmērīgu un piepildītu veicamo apkalpju darbu grafiku. Plānoto remontu / Rekonstrukciju menedžments

Neplānotas dīkstāves var būt postošas, taču rūpīgi plānoti apkopju darbi sniedz unikālu iespēju atklāt un atrisināt problēmas, kas apdraud iekārtu drošību un efektivitāti. SKF var palīdzēt jums noteikt prioritārās vajadzības un noteikt, ko var paveikt atvēlētā laika un budžeta ietvaros. Mūsu projektu vadītāji spēj noteikt darbu prioritāti un secību; plānot papildus veicamos darbus, dokumentēt sagatavošanās un izpildes darbu norisi un noteikt nepieciešamo nākošajām operācijām. 
Izpilde

Kvalitatīva darbu izpilde ir priekšnoteikums darba efektivitātes pieaugumam, vēlreiz pārstrādāto apkopju operāciju skaita samazināšanai, un kopējo uzturēšanas izmaksu samazināšanai. 
Pēcapkopju (Post maintenace) Pārbaudes

Mūsu zināšanas aptver gultņu uzstādīšanu, tehniskās konsultācijas, eļļošanas saimniecības vadību, iekārtu modernizāciju, pārbūves un gultņu un agregātu restaurāciju. Mūsu speciālisti var veikt pēcapkopju pārbaudes kvalitātes kontroles veidā un verificēt veikto tehnisko apkopju kvalitāti. Precīzijas apkopju darbi

Balstoties uz savu pieredzi gultņu nozarē, SKF piedāvā izmantot dažādus rotējošo mašīnu apkopju risinājumus, piemēram, precīzijas lāzercentrēšana, balansēšana. Mūsu speciālisti veic gultņu defektu pirmcēloņu analīzi, lai noskaidrotu, kāpēc kļūme ir notikusi un kādas koriģējošas darbības novērsīs to atkārtošanos. Tehniskā Pielietojuma inženierzināšanas

SKF piedāvā unikālu inženierzinātņu kompetenču kombināciju dažādās jomās, tostarp rotējošo mašīnu datormodelēšana, dinamiskās datorsimulācijas, eļļošanas un virsmu(triboloģiskās) analīzes, materiālu analīze un novērtēšana. SKF konsultanti var palīdzēt idejas stadijā, produktu realizācijas stadijā un sadarboties ar Jums pēcpārdošanas tirgū, veicot testus reālos ekspluatācijas apstākļos, novērtējot eļļošanas vadības sistēmas vai meklējot rotējošo mašīnu defektu pirmcēloņus. Pilnveidošanas


Uzticamība, Pieejamība un Uzturamība

SKF izmanto pārbaudītus risinājumus Uzticamības, Pieejamības un Apkopju (UPA) optimizēšanai, veicot sistēmu vēlamās veiktspējas analīzi, izvērtējot to uzbūvi, darbību un uzturēšanas aspektus.

UPA modeļi tiek izmantoti, lai novērtētu konkrētā aprīkojuma un/vai apakšsistēmas uzticamību, pievēršot uzmanību dažādu faktoru ietekmei uz izmaksām, izmantojot potenciālo izmaiņu izmaksu/ieguvumu analīzi. 


Pamatcēloņu analīze (Root Cause Analysis - RCA)

Pamatcēloņu analīzes (RCA) mērķis ir noteikt notikumu secību, kuru rezultātā notiek kļūmes, un radīt rīcības plānu, lai nākotnē novērstu šādu kļūmju rašanos. Šis SKF pakalpojums balstās uz teoriju, ka katru kļūmi vai defektu izraisa noteikta sekojošu trīs pamat iemeslu kombinācija: mehāniskie cēloņi, cilvēciskie cēloņi (piemēram, kļūdas darbā vai nolaidība) un latentie vai organizatoriskie cēloņi, kas izriet no organizācijas sistēmām, darbības procedūrām un lēmumu pieņemšanas procesiem.

Analizējot katru kategoriju, SKF sniedz gan cēloņu, gan seku apkopojumu un koriģējošās rīcības plānu, lai novērstu to atkārtošanos. Statistiskās uzticamības analīzes

Statistiskās uzticamības analīzes apkopo un analizē datus, lai prognozētu iekārtu nākotnes uzticamību vai lai noteiktu pagātnē notikušu defektu cēloņus un novērstu to atkārtošanos. Izmantojot pārbaudītas metodes, SKF var identificēt un apkopot kritiskākos elementus, lai palīdzētu uzlabot svarīgāko aktīvu uzticamību.

Tās aptver efektīvas apkopju un ieviešanas stratēģijas; kvalitatīvu datu apkopošanu un saglabāšanu; spēju atzīmēt kritiskākās rūpnīcas/iekārtu kļūmes; strukturētu un viegli atkārtojamu procesu defektu un kļūmju analīzi un datu ievākšanu, analīzes un ieteikumu īstenošanas metodes.

Šī metodika arī nodrošina noslēgta cikla organizatoriskās mācīšanās sistēmu - visa informācija, kas tiek iegūta un apstrādāta modeļa izmantošanas brīdī, tiek saglabāta un izmantota, uzsākot jaunas analīzes, pārskatot apkopju stratēģiju.

SKF konsultanti izmanto standarta statistiskās analīzes metodes, piemēram, uzticamības uzlabošana (reliability growth), varbūtību sadalījums (probability distribution) un ar uzticamību saistīto izmaksu analīze. Datorizētas tehniskās apkopes vadības sistēmas (CMMS) un Uzņēmuma Aktīvu Pārvaldīšanas sistēmas

Veidot un īstenot tehniskās apkopes vadības sistēmu

SKF AMS pakalpojumu kopums palīdz veidot, ieviest un atbalstīt uzņēmuma aktīvu pārvaldīšanu (EAM - Enterprise Asset Management vai ERP - Enterprise Resource Planning) sistēmas, integrējot konfigurācijas vadību; darbu veikšanu, plānošanu un grafiku sastādīšanu; preventīvās apkopes; rezerves daļu pārvaldības, uzskaites un iegādes procesus. Mūsu pieredzējušie konsultanti veido pielāgotu risinājumu, sākot ar sistēmas prasību definēšanu, sistēmas opciju izvēli, saskarnes izveidi, datu pārveidošanu, atskaišu sagatavošanu un datu masīvu pārvaldīšanu. Ir pieejams pastāvīgs atbalsts, lai optimizētu uzņēmuma loģistiku, nodrošinātu apmācības un veiktu lietojumprogrammu atbalstu datorizētām tehniskās apkopes vadības sistēmām (CMMS) un citām šāda mēroga informācijas pārvaldības sistēmām. Dzīves cikla izmaksas (LCC)

Iekārtu dzīves cikla izmaksas ietver aktīvu iegādes un izmantošanas kopējās izmaksas, ieskaitot ekspluatācijas un tehnisko apkopju un uzturēšanas izmaksas. SKF LCC analīzes spēj modelēt nākotnes izmaksas, pieņemot dažādus tehniskās apkopes lēmumus, kas vērsti uz apkopju vadības sistēmas pilnveidošanu.

LCC ir saistīta ar aktīvu(iekārtu) izmantošanas kopējām izmaksām, jo brīdī, kad tiek izstrādāta apkopju sistēma, aktīvu(iekārtu) konstruktīvais risinājums jau ir izvēlēts un zināms, un tie atrodas izgatavošanas vai piegādes stadijā ar 60-70% no to uzturēšanas izmaksām jau iekodētām Jūsu sākotnējā aktīvu izvēlē. Tomēr, ievērojamu daļu izmaksu joprojām var ietaupīt, optimizējot uzturēšanas procedūras un tās pielāgojot biznesa mērķiem, uzticamības mērķiem un ražošanas mērķiem.

SKF LCC analīze salīdzina vairākus scenārijus, nosakot, kurš nodrošinās augstāko finansiālo atdevi. Informācija par pakalpojumiem

Ņemiet vērā, ka tālāk norādītajās saitēs ietvertā informācija ir pieejama tikai angļu valodā.
SKF logo