Ракување со материјали

Пренесување повеќе за помалку

Транспортни ленти
Кранови на пристаниште
Луѓе се симнуваат по подвижни скали
Суштината на дејноста за ракување со материјали е во ефективното и профитабилно пренесување на големи количества стоки. Оваа дејност подразбира и пренесување луѓе низ урбаните средини. За да се постигнат овие цели на производителите и корисниците, SKF нуди широк асортиман од производи и услуги за:
  • Транспортни ленти со тешко и средно оптоварување
  • Крански апликации
  • Лифтови и подвижни скали
Користејќи го искуството и опширното применето знаење во овие индустрии, SKF може да помогне вашата опрема за ракување со материјали да работи што е можно поефективно и поефикасно. SKF нуди решенија за лежишта, заптивки и системи за подмачкување, како и услуги за управување со средства – развиени да ви помогнат да ја зголемите стабилноста и продуктивноста.

Секоја апликација има свои барања

За да најдете информации околу решенијата за вашите конкретни апликации, кликнете овде. Имајте предвид дека овие информации во моментов се достапни само на англиски јазик.
SKF logo