Соопштение за промена на вкупниот број гласови во AB SKF

2013 декември 30, 10:00 CET

Гетеборг, 30-ти декември 2013 година: Поради конверзии на акции од серија A кон серија Б во согласност со Статутот на компанијата, AB SKF го потврдува следново. Од 30-ти декември, акционерскиот капитал на компанијата изнесува 1 138 377 670 шведски круни, а вкупниот број на акции изнесува 38 558 266 акции од серија A и 416 792 802 акции од серија B. Бројот на гласови во компанијата изнесува 80 237 546. AB SKF не поседува сопствени акции.

Aktiebolaget SKF
(публикација)


Согласно Законот за пазари на хартии од вредност и/или Законот за тргување со финансиски инструменти, AB SKF е должна да ги објави информациите наведени овде. Информацијата беше испратена за објавување во 10:00 на 30-ти декември 2013.


За повеќе информации, контактирајте со:
Телефон за медиуми: +46 31 337 2400
Односи со новинари: Ребека Џензон, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Односи со инвеститори: Марита Бјорк, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF е водечки глобален добавувач на лежишта, заптивки, мехатроника, системи за подмачкување и услуги во кои спаѓаат техничка поддршка, услуги за одржување и надежност, инженерско советување и обуки. SKF има свои претставништва во повеќе од 130 земји и околу 15.000 продажни места во светот. Годишните приходи од продажбата во 2012 година изнесуваа 64.575 милиони шведски круни, а бројот на вработени изнесуваше 46.775. www.skf.com 

® SKF е регистриран заштитен знак на SKF Group.


SKF logo