Соопштение за промена на вкупниот број гласови во AB SKF

2014 октомври 31, 08:00 CET

Гетеборг, Шведска, 31 октомври 2014 година: Поради конверзии на акции од серија A во серија Б во согласност со статутот на компанијата, AB SKF го потврдува следново. Од 31 октомври, акционерскиот капитал на компанијата изнесува 1.138.377.670 шведски круни, а вкупниот број на акции изнесува 37.849.081 акции од серија A и 417.501.987 акции од серија Б. Бројот на гласови во компанијата изнесува 79.599.280. AB SKF не поседува сопствени акции.

Aktiebolaget SKF
(публ.)


За повеќе информации, контактирајте со:
Телефон за медиуми: +46 31 337 2400
Односи со новинари: Тео Кјелберг, +46 31-337 6576; +46 725-776576; theo.kjellberg@skf.com
Односи со инвеститори: Марита Бјорк, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


 

Согласно Законот за пазари на хартии од вредност и/или Законот за тргување со финансиски инструменти, AB SKF е должен да ги објави информациите наведени овде. Информациите беа поднесени за објавување околу 8:00 на 31 октомври 2014 година.

SKF е водечки глобален добавувач на лежишта, заптивки, мехатроника, системи за подмачкување и услуги, како што се техничка поддршка, одржување и обезбедување надежност, инженерско советување и обуки. SKF има свои претставништва во повеќе од 130 земји и околу 15.000 продажни места во светот. Годишниот промет во 2013 година изнесуваше 63.597 милиони шведски круни, а бројот на вработените изнесуваше 48.401. www.skf.com  

® SKF е регистриран заштитен знак на SKF Group.


SKF logo