Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Polityka prywatności

Jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi

SKF traktuje kwestie uczciwości i osobistej prywatności z największą powagą. Przedstawiciele klientów SKF, dostawcy oraz inne zainteresowane strony, takie jak partnerzy czy kursanci utrzymujący kontakt z SKF (nazywani dalej zbiorczo „Partnerami”) mogą mieć pewność, że SKF szanuje ich prywatność i przestrzega obowiązujących przepisów prawa w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji mogących posłużyć do ustalenia tożsamości (nazywanych dalej „danymi osobowymi”). Informacje zawarte w niniejszym dokumencie znajdują zastosowanie, o ile firma SKF nie udzieliła informacji z nimi sprzecznych przy pozyskiwaniu danych osobowych.

Jakie informacje osobowe gromadzimy

SKF może pozyskać dane osobowe bezpośrednio od Partnera spotykającego się z personelem SKF, odwiedzającego strony internetowe SKF, otwierającego biuletyny, pobierającego materiały SKF bądź korzystającego z produktów lub usług SKF.
SKF gromadzi i przetwarza dane osobowe Partnerów w następujących celach:

  1. wywiązywanie się przez SKF ze swoich zobowiązań bądź nawiązanie umownego stosunku między SKF a Partnerem; 
  2. umożliwienie sprawnej komunikacji i stosunku między SKF a Partnerem (zarządzanie relacjami z klientem); 
  3. zarządzanie zapytaniami bądź innymi zgłoszeniami dotyczącymi produktów i usług SKF; 
  4. pilnowanie wywiązywania się z zobowiązań prawnych i egzekwowanie umownych uzgodnień; 
  5. zarządzanie bezpieczeństwem produktów i usług, prawami własności intelektualnej oraz innymi elementami oferty; 
  6. analiza danych sprzedaży oraz sposobu, w jaki Partner obcuje z produktami i usługami SKF, mająca na celu udoskonalanie doświadczenia użytkownika oraz zawartości owych produktów i usług; 
  7. marketing, badania ankietowe i komunikacja; 
  8. umożliwianie użytkownikom posiadającym hasło, z wykorzystaniem plików cookies, wielokrotnego odwiedzania pewnych stron internetowych bez konieczności powtórnego wprowadzania raz już wprowadzonych informacji; 
  9. opracowywanie statystyk dotyczących schematów i trendów przeglądania stron internetowych SKF bądź korzystania z innych aplikacji lub innego oprogramowania.
Ujawnianie informacji osobowych stronom trzecim

SKF nie ujawnia danych osobowych Partnera stronom trzecim, o ile nie jest to wymagane do osiągnięcia któregoś z celów wymienionych powyżej. Wszelkie przekazywanie danych osobowych stronom trzecim w obrębie Unii Europejskiej bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego ma miejsce jedynie o ile odbiorca przestrzega wewnętrznych reguł SKF rządzących ochroną danych osobowych. Wszelkie przekazywanie danych osobowych stronom trzecim poza Unię Europejską bądź Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się według wzorcowych klauzul UE albo podobnych konstruktów, takich jak wiążące reguły korporacyjne lub Tarcza Prywatności UE-USA.

Przysługujące Tobie prawa

W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą, Partner może w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę, pod warunkiem że wycofanie owej zgody nie wpłynie na prawowitość przetwarzania, które miało już miejsce do tego momentu, bądź gdy istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania.
Partnerowi może, z mocy właściwego prawa ochrony danych, przysługiwać prawo do: (i) informacji o tym, które z danych osobowych dotyczących Partnera są przez SKF przetwarzane; (ii) wglądu w owe dane i, w razie potrzeby, zmodyfikowania ich celem dopilnowania ich poprawności; (iii) zażądania usunięcia danych osobowych dotyczących Partnera; (iv) ograniczenia dozwolonego zakresu bądź sposobów przetwarzania danych Partnera przez SKF; (v) uzyskania od SKF kopii danych osobowych udzielonych przez Partnera, w ustrukturowanym, powszechnie wykorzystywanym i odczytywalnym komputerowo formacie.

Jak chronimy Twoje dane

SKF przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ochrony
oraz bezpieczeństwa danych i zgodnie z normą ISO 27001 dotyczącą bezpieczeństwa informacji.

Okres zatrzymania

SKF zatrzymuje dane osobowe Partnera tylko przez czas wymagany do osiągnięcia celów, w jakich dane zostały pobrane. Prosimy pamiętać, że firma SKF może być zobowiązana prawnie bądź umownie do zatrzymania danych osobowych przez dłuższy czas.

Dane kontaktowe

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki, prosimy o kontakt z nami – dane poniżej. Przysługuje Ci również prawo do kontaktu z miejscowymi organami ochrony danych i wniesienia powództwa.

Inspektor ochrony danych SKF
Siedziba główna Grupy SKF
SE-415 15 Göteborg
Szwecja
tel. +46 31 337 10 00
faks: +46 31 337 17 22

SKF logo