Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Odpowiedzialne zaopatrzenie

Jako przedsiębiorstwo globalne, prowadzące produkcję i sprzedaż na całym świecie, w kwestii terminowego wywiązywania się z dostaw do klientów polegamy na wielu dostawcach. Dostawcy stanowią tym samym „rozszerzenie” naszych własnych zakładów produkcyjnych i naszej infrastruktury. Dlatego też oczekujemy od nich równie silnego zaangażowania – przede wszystkim w zakresie przestrzegania kodeksu postępowania i ochrony środowiska naturalnego.

W celu skutecznego komunikowania wymogów i oczekiwań wobec dostawców opublikowaliśmy w 2008 roku „Kodeks postępowania dostawców i podwykonawców SKF”, na który wyraźnie powołują się ogólne warunki zakupów SKF.

Od słów do czynów

Z myślą o wspieraniu dostawców we wdrażaniu postanowień kodeksu oraz kontrolowaniu przestrzegania tychże wprowadziliśmy opisane poniżej procedury, narzędzia i zasady.
  • Każdy nowy dostawca podpisuje i tym samym formalnie przyjmuje „Kodeks postępowania dostawców i podwykonawców SKF”, „Politykę SKF w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy” oraz dokument dotyczący koncepcji „Zero Defects” (eliminowania wszelkich wad) jako standardu zgodności i postępowania.
  • Każdy nowy dostawca materiałów bezpośrednich musi zostać dopuszczony na podstawie przeprowadzanego w jego zakładzie audytu, w którego ramach bada się zgodność z wymogami BHP oraz „Kodeksu postępowania dostawców i podwykonawców SKF”.
  • Od każdego z głównych dostawców wymaga się opublikowania własnego kodeksu postępowania zgodnego z kodeksem SKF oraz uzyskania świadectwa zgodności stosowanego systemu zarządzania z wymaganiami normy ISO 14001. 
  • Od każdego z głównych dostawców prowadzącego działalność wysoce energochłonną wymaga się przedstawiania sprawozdań dotyczących emisji dwutlenku węgla wynikającej ze zużycia energii.
  • Każdy z głównych dostawców regularnie (nie rzadziej niż raz na trzy lata) poddaje się audytowi, w którego ramach w któregobada się zgodność z wymogami BHP oraz kodeksu postępowania.
  • Za pomocą oprogramowania do analizy zagrożeń rozpoznaje się obciążonych dużym ryzykiem dostawców niebędących dostawcami głównymi – na podstawie między innymi położenia geograficznego, liczby pracowników, ryzyka związanego z ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, a także przypadków pogwałcenia praw człowieka i prawa pracy. Rozpoznawani dostawcy obciążeni dużym ryzykiem są poddawani dodatkowym audytom ze strony SKF.

W roku 2009 powołano komitet ds. odpowiedzialnego zaopatrzenia, którego zadaniem jest wyznaczanie strategii oraz określanie działań, jakie powinny być podejmowane w razie stwierdzenia u dostawcy krytycznych odstępstw od przyjętych zasad. W roku 2009 wprowadzono także – a w 2010 rozszerzono – system odpowiedzialnego zaopatrzenia, którego zadaniem jest przyspieszanie procesu wprowadzania w życie postanowień kodeksu postępowania.

Korzystając na całym świecie z usług ponad 10 000 dostawców, postrzegamy odpowiedzialne zaopatrzenie w większej mierze jako drogę – sposób postępowania – niż jako konkretny cel. Tylko podejmując odpowiednie działania krok po kroku i stale ulepszając wykorzystywane procesy możemy niezmiennie odnotowywać postępy w dzieleniu z dostawcami zobowiązań do zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju firmy. 


Kodeks postępowania dostawców i podwykonawców SKF stanowi podstawę realizowanego przez SKF programu odpowiedzialnego zaopatrzenia. Więcej informacji na ten temat zawiera Portal dostawcy SKF.

SKF logo