Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Troska o środowisko naturalne

Zrozumienie i ograniczanie własnego wpływu na środowisko

Wszystko, co robbimy ma wpływ na środowisko naturalne: od wyboru surowców po sposoby, w jakie nasi dostawcy i nasze zakłady produkcyjne je stosują i przetwarzają; od rodzaju i ilości energii wykorzystywanej do wytwarzania naszych produktów po metody dostarczania tychże do klientów; od energii zużywanej przez nasze wyroby już w zastosowaniach klientów po procedury utylizowania ich po zakończeniu okresu eksploatacji.

Tym samym okazje do zredukowania szkodliwego wpływu działalności na środowisko stwarza każdy etap łańcucha wartości. Wykorzystując je, nie tylko spełniamy swoją powinność wobec społeczeństwa i przyszłych pokoleń, lecz także zwiększamy własne zdolności do uzyskiwania lepszych wyników niższym kosztem, a zarazem do budowania zrównoważonej przewagi konkurencyjnej.
Właśnie dlatego podejście SKF do zagadnień ochrony środowiska opiera się na wdrażaniu procesów zarządzania środowiskowym okresem eksploatacji oraz scalania ich z podstawowymi operacjami przedsiębiorstwa.
Nasza droga
Troska o środowisko pojawiła się w pierwszej kolejności na naszym własnym podwórku, w obrębie własnej działalności: w 1989 roku opublikowaliśmy „Politykę w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy”. Później – w roku 1998 – jako pierwszy międzynarodowy producent łożysk uzyskaliśmy ogólnoświatowe świadectwo zgodności wykorzystywanego systemu zarządzania środowiskowego z wymaganiami normy ISO 14001.

Odtąd stale bazujemy na tym solidnym fundamencie, podejmując kolejne działania w zakresie ograniczania wpływu, jaki na środowisko naturalne wywierają poszczególne fazy cyklu eksploatacyjnego naszych produktów i każde z ogniw naszego łańcucha wartości. Działania zarówno planowane, jak i już zrealizowane podbudowuje przy tym rzetelne zrozumienie kwestii zarządzania środowiskowym cyklem eksploatacji. To coś, w co inwestowaliśmy i co rozwijaliśmy na przestrzeni całej minionej dekady – w ramach licznych ocen cyklu eksploatacji, przeprowadzonych w tym zakresie badań stosowanych i wykonanych prac rozwojowych.

Troska o ochronę środowiska naturalnego podczas cyklu eksploatacji naszych produktów:

System zarządzania ochroną środowiska naturalnego – ISO 14001

W roku 1998 firma SKF została pierwszym międzynarodowym producentem łożysk uhonorowanym ogólnoświatowym świadectwem zgodności z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 14001 dotyczącymi zarządzania kwestiami ochrony środowiska. Celem certyfikacji na szczeblu ogólnoświatowym było dopilnowanie, żeby wszystkie nasze zakłady produkcyjne, ośrodki technologiczne i inżynieryjne oraz centra logistyczne były zobowiązane do utrzymywania w tym zakresie najwyższych standardów bez względu na położenie geograficzne czy panujące w danym państwie warunki społeczne i ekonomiczne.

Przyznane całej Grupie SKF świadectwo obejmowało pod koniec 2015 roku 118 obiektów w 35 krajach.

Audytem objęte są wszystkie zakłady produkcyjne, ośrodki technologiczne i centra logistyczne SKF – z wyjątkiem przejętych w ostatnim czasie spółek, które to pracują obecnie nad spełnieniem wymogów i standardów Grupy SKF. 


W roku 2015 w zakres certyfikacji włączono jeden zakład, mianowicie obiekt SKF w Hamburgu.

Na rok 2015 przewidziano ponadto objęcie systemami zarządzania SKF ISO 14001 i OHSAS 18001 niżej wymienione zakłady.

Według regionu:
  • Azja i Pacyfik
    centrum dystrybucji w Szanghaju (Chiny)


Zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania ochroną środowiska ISO 14001, SKF stale wykazuje poprawę osiągów na polu ochrony środowiska.

Każdego roku wyznacza się cele i rewiduje osiągnięcia związane z napotykanymi wyzwaniami – na przykład w zakresie emisji gazów cieplarnianych, zużycia zasobów naturalnych oraz gospodarowania odpadami. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Monitorowanie i sprawozdawczość na polu osiągów.
SKF logo