Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Monitorowanie wydajności i raporty

Dla organizacji, która z aktywnych działań czyni podstawę swoich wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, monitorowanie wydajności i osiągów w tym zakresie oraz przedstawianie raportów na ten temat jest sprawą bardzo istotną. Stanowi to wskaźnik osiąganych celów i prezentuje dowody na to, że nasza strategia jest skuteczna. Zdefiniowane przez nas cele – wiele spośród nich dotyczy działań w skali globalnej – obejmują zużycie wody i metali oraz użytkowanie przez nas lotnych substancji organicznych.

Gromadzenie danych:

Dowiedz się więcej
Poszczególne lokalne jednostki operacyjne prowadzą pełną sprawozdawczość w zakresie skuteczności ochrony środowiska; pochodzące od nich dane są w dalszej kolejności agregowane na poziomie zakładu, kraju, jednostki organizacyjnej (obszaru działalności) i wreszcie Grupy. Dane dotyczące zużycia energii oraz emisji CO2 zbiera się co kwartał; pozostałe – obejmujące wykorzystanie materiałów, zużycie wody, ilości wytworzonych produktów ubocznych oraz wskaźniki odzysku – kompiluje się raz do roku.

Sprawozdania na temat emisji gazów cieplarnianych sporządza się w sposób zgodny z protokołem dotyczącym emisji gazów cieplarnianych (GHG Protocol) opublikowanym wspólnie przez Światową Radę Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council on Sustainable Development) i Światowy Instytut Zasobów (World Resource Institute).

Sprawozdawczość obejmuje wszystkie zakłady produkcyjne, ośrodki technologiczne i inżynieryjne oraz centra logistyczne SKF. Uwzględnia się przy tym te jednostki handlowe, które znajdują się przy obiektach produkcyjnych lub logistycznych. Odrębne biura sprzedaży pomija się ze względu na ich niewielki wpływ na środowisko naturalne. Zakłady typu joint venture uwzględnia się, o ile kontrolę nad zarządzaniem nimi sprawuje SKF.

Przedłożenie sprawozdania do recenzji audytorom zewnętrznym zostaje na każdym poziomie poprzedzone zweryfikowaniem danych w ramach weryfikacji sprawozdania rocznego SKF. O osiągnięciach i postępach wszystkich jednostek na polu ochrony środowiska regularnie informowany jest także zarząd Grupy SKF.

Dane dotyczące ochrony środowiska:

Czy wiecie, że...?

SKF logo