Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wymiana smaru

Z reguły zespoły łożyska wałeczkowego SKF ConCentra dosmarowuje się, co ma na celu osiągnięcie maksymalnej trwałości eksploatacyjnej. Wszystkie zespoły łożyskowe mają otwór smarowy z gwintem 1/8-27 NPSF. Są dostarczane standardowo wraz ze smarowniczką AH 1/8-27 PTF; wyjątek stanowią wersje niewymagające dosmarowywania, w przypadku których otwór smarowy jest zaślepiony.
Okresy do wymiany smaru

Wymagane częstotliwości dosmarowywania (tf) zespołów łożyska wałeczkowego SKF ConCentra (niedotyczące wersji niewymagających dosmarowywania) można wyznaczać jako funkcję:

 • temperatury pracy,
 • prędkości obrotowej [obr/min],
 • średnicy średniej łożyska dm [mm] (zob. w tabeli 1),
 • współczynnika łożyskowego bf (zob. w tabeli 1 odpowiednio do wartości e):
  – bf = 2 dla Fa/Fr ≤ e,
  – bf = 6 dla Fa/Fr > e,
 •  współczynnika obciążenia:
  – P ≤ 0,05 C (zob. na wykresie 1),
  – P = 0,1 C (zob. na wykresie 2),
  – P = 0,15 C (zob. na wykresie 3).

Wartości znamionowej nośności dynamicznej C wyszczególniono w tabelach produktowych dla zespołów serii SYNTserii FYNT. Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska P można obliczać w następujący sposób:

P = Fr + Y1Fa przy Fa/Fr ≤ e
P = 0,67Fr + Y2F przy Fa/Fr > e

gdzie
P = równoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN]
Fr = składowa promieniowa obciążenia łożyska [kN]
Fa = składowa osiowa obciążenia łożyska [kN]
Y1, Y2 = współczynniki obciążenia osiowego dla łożyska (zob. w tabeli 1)
e = graniczna wartość Fa/Fr (zob. w tabeli 1)

Obliczeniowe okresy do wymiany smaru odzwierciedlają trwałość użytkową smaru L1 odpowiadającą czasowi, po którym wciąż niezawodnie nasmarowanych jest 99% zespołów łożyskowych. Okresy te stanowią wartości przybliżone, obowiązujące w odniesieniu do zespołów łożyskowych montowanych na wałach poziomych we względnie czystym otoczeniu. W przypadku innych warunków eksploatacji okres do wymiany smaru należy skorygować w następujący sposób:

 • w przypadku wału pionowego okres należy skrócić o połowę;
 • w przypadku wirowania pierścienia zewnętrznego lub występowania obciążenia wirującego okres należy skrócić o połowę;
 • w przypadku eksploatacji w obecności zanieczyszczeń należy zastosować następujące współczynniki redukcyjne:
  – 0,5 dla umiarkowanego zanieczyszczenia;
  – 0,3 dla silnego zanieczyszczenia;
  – 0,1 dla bardzo silnego zanieczyszczenia.


Procedura wymiany smaru
Przed przystąpieniem do wymiany smaru należy oczyścić smarowniczkę i otaczające ją powierzchnie. Należy unikać używania do tego celu myjek wysokociśnieniowych. Podczas dosmarowywania należy wprowadzać smar przez smarowniczkę (rys. 1) przy jednoczesnych powolnych obrotach wału. Należy unikać stosowania nadmiernego ciśnienia oraz smarowania w nadmiernym stopniu, ponieważ grozi to uszkodzeniem uszczelnień.
Ilość smaru wymagana przy dosmarowywaniu
Odpowiednie ilości smaru wymagane przy dosmarowywaniu zespołów łożyska wałeczkowego SKF ConCentra podano w tabeli 2.
Smary plastyczne do dosmarowywania
Do celów dosmarowywania zespołów łożyska wałeczkowego SKF ConCentra zaleca się stosowanie smaru SKF LGEP 2, który jest w pełni zgodny z oryginalnym smarem plastycznym zastosowanym fabrycznie. Można stosować również inne zgodne smary, w tym uniwersalne smary plastyczne SKF LGMT 2 i LGMT 3.
SKF logo