Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozmiar łożyska

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Rozmiar łożyska musi być wystarczająco duży, żeby wytrzymałość łożyska pozwoliła mu osiągnąć trwałość eksploatacyjną wymaganą lub spodziewaną w określonych warunkach pracy.

Łożysko można postrzegać jako układ elementów: bieżni, elementów tocznych, koszyka, uszczelnień (o ile dotyczy) i środka smarnego (ilustr. 1). Parametry każdego z elementów przyczyniają się do uzyskania lub decydują o uzyskaniu określonych osiągów i trwałości łożyska (wykres 1). Należy mieć na uwadze następujące kwestie:

  • zmęczenie powierzchni styku tocznego (RCF, rolling contact fatigue) elementów tocznych i bieżni – jest to główny aspekt, decydujący o trwałości łożyska w większości zastosowań

  • trwałe odkształcenie elementów tocznych i bieżni pod wpływem wysokich obciążeń działających na łożysko w stanie spoczynku lub w okresach wykonywania powolnych ruchów oscylacyjnych albo pod wpływem wysokich obciążeń szczytowych działających na łożysko w trakcie jego ruchu obrotowego

  • rodzaj koszyka lub materiał koszyka – czynniki te mogą ograniczać prędkość roboczą albo dopuszczalne przyspieszenie lub dopuszczalną temperaturę1)

  • prędkość graniczna warg uszczelnień stykowych – czynnik ten może determinować maksymalną dopuszczalną prędkość pracy łożyska, wpływającą na temperaturę pracy, która to z kolei wpływa na trwałość

  • trwałość środka smarnego – gdy środek smarny ulega degradacji, wynikające z tego słabe warunki smarowania prędko redukują trwałość łożyska
Warunki pracy w danym zastosowaniu decydują o tym, które z tych czynników wpływają na osiągi i trwałość łożyska w największym stopniu.
W tym rozdziale zawarto porady w zakresie określania wymaganego rozmiaru łożyska.
Wpływ RCF lub trwałych odkształceń na elementy toczne i bieżnie jest bezpośrednio powiązany z rozmiarem łożyska. Wpływ rodzaju i materiału koszyka nie jest powiązany z wielkością łożyska. W łożyskach uszczelnionych wpływ środka smarnego i zintegrowanego uszczelnienia jest powiązany z rozmiarem łożyska tylko pośrednio.

W związku z tym, odpowiedni rozmiar łożyska można wyznaczać z zastosowaniem jednego z dwóch głównych kryteriów:

  • Dobór rozmiaru na podstawie trwałości nominalnej: W tym przypadku za punkt wyjścia bierze się wymaganą trwałość łożyska, z uwzględnieniem możliwego zmęczenia powierzchni styku tocznego i wymagane jest obliczenie trwałości nominalnej podstawowej L10lub trwałości nominalnej według SKF L10m dla łożyska.

  • Dobór rozmiaru na podstawie obciążenia statycznego: W tym przypadku za punkt wyjścia bierze się obciążenie statyczne (spoczynkowe), jakie łożysko może przenieść, z uwzględnieniem możliwego trwałego odkształcenia i wymaga obliczenia statycznego współczynnika bezpieczeństwa s0 dla łożyska.
Wykres 2 przedstawia kryteria doboru oraz powiązane parametry znamionowe łożysk i wartości statycznego współczynnika bezpieczeństwa, które to wielkości opisano szczegółowo w poświęconych im podrozdziałach.

O tym, jakie kryteria doboru powinny zostać zastosowane, decydują warunki pracy łożyska:

  • W odniesieniu do zastosowań, gdzie łożyska pracują w typowych warunkach – tj. przy normalnych prędkościach, z dobrym smarowaniem, bez wysokich lub szczytowych obciążeń – kieruj się wytycznymi Dobór rozmiaru na podstawie trwałości nominalnej.

  • W odniesieniu do zastosowań, gdzie łożyska pracują z bardzo niskimi prędkościami albo są nieruchome pod obciążeniem, w bardzo złych warunkach smarowania lub przy sporadycznych obciążeniach szczytowych, kieruj się wytycznymi Dobór rozmiaru na podstawie obciążenia statycznego.
Miej na uwadze fakt, iż w odniesieniu do niektórych zastosowań konieczne jest zastosowanie obu kryteriów – na przykład w przypadku cyklu pracy obejmującego sporadyczne obciążenia szczytowe. Ponadto, w odniesieniu do aplikacji, gdzie na łożysko działają niskie obciążenia, konieczne jest uwzględnienie także wymaganego obciążenia minimalnego.
Po ustaleniu rozmiaru łożyska, a przed przystąpieniem do kolejnego etapu, sprawdź pozycje składające się na Listę kontrolną czynności po ustaleniu rozmiaru łożyska.
Inne cechy elementów łożyskowych, takie jak wytrzymałość i przydatność do określonego zastosowania, omówiono w odniesieniu do innych etapów Procesu doboru łożysk, w tym w częściach SmarowanieOdmiany wykonania łożyska, a także w rozdziałach poświęconych poszczególnym produktom. Cechy te muszą zostać uwzględnione, razem z rozmiarem łożyska, żeby zagwarantować uzyskanie możliwie jak najlepszych parametrów pracy łożyska.
  1. 1)Dla rodzajów łożysk, które powszechnie wykorzystuje się w zastosowaniach, gdzie panują wymagające warunki, w wielu przypadkach dostępne są specjalne odmiany wykonania koszyka.
SKF logo