Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Współczynnik modyfikacji trwałości, aSKF

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Współczynnik modyfikacji trwałości aSKF rozszerza zakres zastosowań modelu trwałości nominalnej podstawowej, L10, zależnej wyłącznie od obciążenia i wielkości, jako że uwzględnia następujące istotne czynniki eksploatacyjne:
 • graniczne obciążenie zmęczeniowe w odniesieniu do działającego równoważnego obciążenia łożyska (Pu/P)
 • wpływ stopnia zanieczyszczenia łożyska (ηc)
 • warunki smarowania (stosunek lepkości κ)
Czyni to wyznaczaną trwałość nominalną według SKF L10m bardziej miarodajną od L10 w kontekście weryfikowania doboru rozmiaru łożyska:

SKF rating life
Wykres 1 przedstawia krzywą służącą do szacowania wartości aSKF. Oś pozioma reprezentuje łączny wpływ obciążenia i zanieczyszczenia na zmęczenie. Stosunek lepkości κ odzwierciedla warunki smarowania oraz ich wpływ na zmęczenie.

Wykres 1 pozwala stwierdzić, jak warunki pracy wpłyną na trwałość nominalną podstawową:

 • Obszar A jest zdominowany przez bardzo wysokie obciążenia i/lub poważne wgniecenia.
  W tym zakresie warunki smarowania mogą tylko marginalnie podwyższyć spodziewaną trwałość zmęczeniową, w związku z czym potencjalny wzrost trwałości zależy od tego, który z czynników dominuje w relacji między stopniem czystości a poziomem obciążenia, Pu/P. Uzyskanie większej trwałości nominalnej według SKF wymaga albo zredukowania obciążenia, albo polepszenia czystości – albo obydwu tych zmian.

 • Obszar B oferuje wysokie współczynniki modyfikacji trwałości, co jest korzystne pod tym względem, że wysoki współczynnik modyfikacji trwałości przekształca niewielką trwałość nominalną podstawową w stopniu wystarczającym do uzyskania dużej trwałości nominalnej według SKF.
  W tej części wykresu małe odchylenia od oszacowanego poziomu obciążenia, wskaźnika czystości i warunków smarowania znacząco wpływają na współczynnik korekcji trwałości. Niewielka zmiana w warunkach smarowania, nieznaczny wzrost obciążenia oraz nasilenie problemu wgnieceń (na przykład wskutek uszkodzeń powstałych w trakcie montażu lub transportu) może pociągnąć za sobą zmianę wartości aSKF z 50 na 5 – przełożyłoby się to na utratę 90% trwałości nominalnej według SKF. W przypadkach, w których na trwałość nominalną według SKF składają się wysoki współczynnik korekcji trwałości aSKF i ograniczona trwałość nominalna podstawowa L10, wpływ zmian w warunkach pracy należy oceniać w drodze analizy wrażliwości.

 • Obszar C charakteryzuje mniejsza podatność współczynnika modyfikacji trwałości na zmiany.
  Odchylenia od oszacowanego poziomu obciążenia, wskaźnika czystości i warunków smarowania (wynikające, przykładowo, z niepewności co do temperatury) w tym przypadku nie wpływają znacząco na wartość aSKF, w związku z czym uzyskiwana trwałość nominalna według SKF jest bardziej miarodajna.
  W dziedzinie poziomu obciążenia obszar C ma następujące przedziały:
  • Pu ≤ P ≤ 0,5 C dla łożysk kulkowych
  • Pu ≤ P ≤ 0,33 C dla łożysk wałeczkowych

Użyj schematycznego wykresu aSKF do oszacowania stopnia, w jakim zmiany w warunkach eksploatacji mogą wpłynąć na współczynnik modyfikacji trwałości. Może Ci to ułatwić stwierdzenie, czy potencjalne korzyści są warte wysiłku. Możesz na przykład zobaczyć jak:

 • poprawa czystości (ulepszenie uszczelnienia, filtrowanie czy polepszenie warunków montażu) podwyższa wskaźnik czystości ηc
 • chłodzenie lub zastosowanie środka smarnego o większej lepkości podnosi stosunek lepkości κ
 • wybór większego rozmiaru łożyska zwiększa stosunek Pu/P (i nośność nominalną podstawową L10)
 • zastosowanie łożysk SKF Explorer daje korzystniejszą skalę osi poziomej dla łącznego wpływu wartości ηc razy Pu/P

Poniższe wykresy przedstawiają krzywe współczynnika modyfikacji trwałości aSKF dla czterech rodzajów łożysk, jako funkcji ηc(Pu/P), dla łożysk klasy SKF Explorer i łożysk SKF o konstrukcji podstawowej i dla różnych wartości stosunku lepkości κ:

UWAGA

Wykresy te zostały sporządzone dla wartości i współczynników bezpieczeństwa normalnie powiązanych z granicznymi obciążeniami zmęczeniowymi dla innych elementów mechanicznych. Ze względu na przyjęte uproszczenia, przy obliczaniu trwałości nominalnej według SKF nie ma sensu stosowanie współczynnika aSKF o wartości powyżej 50, nawet jeżeli warunki pracy są precyzyjnie określone.
SKF logo