Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Oszacowanie temperatury pracy łożyska

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Jeżeli jesteś w stanie oszacować rozpraszanie ciepła z łożyska, Ws, to możesz wykorzystać wzór podany w punkcie Model SKF tarcia w łożysku do obliczenia strat mocy na skutek tarcia w łożysku, Ploss , w celu oszacowania temperatury pracy, Tbear, dla łożyska znajdującego się w stanie równowagi cieplnej, w stanie ustalonym, z następującego wzoru:

Tbear = (Ploss / Ws) + Tamb

gdzie
Tbearszacunkowa średnia temperatura pracy łożyska [°C]
Plossstraty mocy na skutek tarcia w łożysku [W]
Wsłączne rozpraszanie ciepła na stopień powyżej temperatury otoczenia [W/°C]
Tambtemperatura otoczenia [°C]

W razie gdyby wartość oszacowanej temperatury pracy łożyska okazała się zbyt wysoka w świetle wymogów zastosowania – np. przekładała się na zbyt małą wartość κ albo na zbyt krótki okres pracy smaru do wymiany – skutecznym rozwiązaniem może być obniżenie temperatury pracy przy pomocy systemu obiegowego smarowania olejem.

Oszacowanie rozpraszania ciepła z opraw stojących SKF

W odniesieniu do opraw stojących SKF, do oszacowania rozpraszania ciepła możesz używać modelu bazującego na rozmiarze łożyska.
Przy pomocy wykresu 1 możesz oszacować rozpraszanie ciepła na stopień powyżej temperatury otoczenia Ws dla łożyska o średnicy średniej dm w oprawie stojącej na wale mającym kontakt z otaczającym powietrzem.
Oszacowanie to znajduje zastosowanie do opraw stojących SKF, gdy stosowane jest smarowanie smarem plastycznym lub za pomocą kąpieli olejowej oraz pod warunkiem braku znaczącego dopływu ciepła ze źródeł zewnętrznych, takich jak ogrzewanie wałów parą czy wyraźne promieniowanie cieplne rozgrzanych powierzchni.

Chłodzenie cyrkulującym olejem

Obieg oleju pozwala na jego chłodzenie, a tym samym na odprowadzanie ciepła z łożyskowania.
Na wykresie 2 linia zakrzywiona ilustruje straty mocy na skutek tarcia w łożysku (Ploss), zaś linia nachylona – rozpraszanie ciepła (Ws).
Przy uwzględnieniu rozpraszania ciepła za pośrednictwem obiegu olejowego, równowaga cieplna łożyska (wykres 2) w stanie ustalonym przedstawia się następująco:

Ploss = Ws (Tbear – Tamb) + Poil 

gdzie
Plossstraty mocy na skutek tarcia w łożysku [W]
Wsłączne rozpraszanie ciepła na stopień powyżej temperatury otoczenia [W/°C]
Tbearszacunkowa wymagana temperatura pracy łożyska [°C]
Tambtemperatura otoczenia [°C]
Poilszacunkowa moc rozpraszana w chłodnicy oleju [W]

Uwzględniając rozpraszanie ciepła za pośrednictwem obiegu olejowego, temperaturę pracy łożyska możesz oszacować według następującego wzoru:

Tbear = ((Ploss – Poil) / Ws) + Tamb
Moc, jaka musi być rozpraszana w drodze chłodzenia oleju, możesz oszacować dla danej temperatury łożyska przy pomocy następującego wzoru:

Poil = Ploss – Ws × (Tbear – Tamb)
Wymagany przepływ oleju, odpowiadający ilości mocy, jaka musi być rozpraszana w drodze chłodzenia oleju (Poil), możesz oszacować przy pomocy następującego wzoru:

Q = Poil / (27 × (Tout – Tin))

gdzie
wymagany przepływ oleju [l/min]
Poilmoc rozpraszana w chłodnicy oleju [W]
Touttemperatura oleju na wylocie oleju z oprawy [°C]
Tin temperatura oleju na wlocie oleju do oprawy [°C]

Jeżeli nie dysponujesz wartościami Tout lub Tin, możesz założyć różnicę temperatur z zakresu od 5 do 10°C (od 40 do 50°F).
Granice możliwości chłodzenia za pośrednictwem obiegu olejowego wyznacza stopień wymiany ciepła, jaki można uzyskać w przypadku danego łożyska. Zgodnie z ogólną regułą, maksymalny przepływ oleju, powyżej którego nie następuje już znaczący spadek temperatury, możesz wyznaczać według następującego wzoru:

Qmax = (D × B) / 12 500

gdzie
Qmaxmaksymalny przepływ oleju [l/min]
Dśrednica zewnętrzna łożyska [mm]
Bszerokość łożyska [mm]

Dalsze kontrole związane z temperaturą

Po oszacowaniu temperatury pracy, sprawdź:

  • czy poprawne było założenie dotyczące temperatury przyjęte celem wyliczenia trwałości łożyska (lepkość robocza)
  • wybór środka smarnego i temperatury graniczne
  • okres pracy smaru lub oleju do wymiany
  • poziomy graniczne dla materiałów koszyka i uszczelnień
SKF logo