Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Temperatura pracy i prędkość robocza

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Zależność między temperaturą a stratami mocy elementów w układzie jest złożona. Co więcej, czynniki te są z kolei współzależne z wieloma innymi, takimi jak rozmiary łożysk, obciążenia i warunki smarowania.
Wpływają one na wiele parametrów pracy układu i jego części, i to na różny sposób, zależnie od stanu eksploatacyjnego, którym może być rozruch bądź normalna praca po osiągnięciu stanu ustalonego.
Oszacowanie temperatury pracy i zweryfikowanie ograniczeń prędkości stanowi krytyczny aspekt analizy aplikacji.
W niniejszym rozdziale wyszczególniono te zasadnicze zależności oraz zawarto wskazówki dotyczące istotnych kwestii.

Temperatura pracy łożyska i przepływ ciepła

Temperatura ma znaczący wpływ na wiele parametrów pracy układu. Przepływ ciepła do, z i w obrębie układu decyduje o temperaturze jego części.
Przez temperaturę pracy (roboczą) łożyska rozumie się temperaturę w stanie ustalonym, którą to łożysko osiąga, kiedy pracuje i znajduje się w stanie równowagi cieplnej względem sąsiadujących elementów. Na temperaturę pracy wpływają (wykres 1):
  • ciepło wytwarzane przez łożysko na skutek strat mocy powodowanych tarciem łożyska i uszczelnienia
  • ciepło pochodzące z układu, przekazywane łożysku przez wał, oprawę, fundament (podstawę) i inne elementy otoczenia
  • ciepło rozpraszane z łożyska przez wał, oprawę, fundament (postawę), ewentualny układ chłodzenia środka smarnego oraz inne urządzenia chłodzące
Temperatura pracy łożyska zależy w równej mierze od budowy układu i od tarcia łożyska. W związku z tym, analizie cieplnej poddać należy zarówno łożysko, jak i części do niego przylegające oraz cały układ.

Rozmiar łożyska, temperatura pracy i warunki smarowania

Dla łożyska danego rodzaju, rozmiar łożyska, jego temperatura pracy i warunki smarowania są wzajemnie zależne w następujący sposób (wykres 2):
  • Rozmiar łożyska dobiera się odpowiednio do jego obciążenia, prędkości i warunków smarowania.
  • Temperatura pracy jest funkcją obciążenia, rozmiaru, prędkości i warunków smarowania łożyska.
  • Warunki smarowania zależą od temperatury pracy, lepkości środka smarnego i prędkości.
Te współzależności uwzględnia się poprzez przyjęcie w analizie metodyki iteracyjnej, co ma na celu uzyskanie optymalnej budowy łożyskowania i dobranie do niego najwłaściwszych elementów.
SKF logo