Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Montaż łożysk z otworem walcowym

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Łożyska nierozłączne

W przypadku łożysk nierozłącznych zwykle montuje się najpierw ten pierścień, który wymaga ciaśniejszego pasowania.

Łożyska rozłączne

W przypadku łożysk rozłącznych pierścień wewnętrzny może być montowany niezależnie od pierścienia zewnętrznego, co znacznie ułatwia montaż – zwłaszcza jeśli obydwa pierścienie są pasowane ciasno. Przy zakładaniu wału z osadzonym na nim pierścieniem wewnętrznym do oprawy z osadzonym pierścieniem zewnętrznym należy dopilnować współosiowego ustawienia tych podzespołów, aby nie doprowadzić do zarysowania bieżni i elementów tocznych. Przy montażu łożysk walcowych lub igiełkowych z pierścieniem wewnętrznym bez obrzeży lub z obrzeżem tylko z jednej strony zalecane jest stosowanie tulei prowadzącej (ilustr. 1). Średnica zewnętrzna tulei powinna być równa średnicy bieżni pierścienia wewnętrznego oraz obrobiona w klasie dokładności d10Ⓔ dla łożysk walcowych lub w tolerancji 0/–0,025 mm dla łożysk igiełkowych.

Montaż na zimno

Jeśli pasowanie łożyska nie jest zbyt ciasne, małe łożyska mogą być nasuwane na wał lub wciskane w oprawę za pomocą lekkich uderzeń młotka przykładanych do powierzchni czołowej pierścienia poprzez narzędzie do montażu łożysk (ilustr. 2). Narzędzie to pozwala na centralne przykładanie siły montażowej.
Jeśli łożysko ma zostać wciśnięte jednocześnie na wał i w otwór oprawy, siła montażowa musi zostać przyłożona równomiernie do obu pierścieni, a powierzchnie oporowe narzędzia montażowego muszą leżeć w tej samej płaszczyźnie. Kiedy tylko to możliwe, montażu należy dokonywać przy pomocy zestawu narzędzi SKF do montażu łożysk (ilustr. 2).
Zastosowanie pośredniego pierścienia montażowego przy zakładaniu łożysk wahliwych zabezpiecza pierścień zewnętrzny przed przechylaniem się i obracaniem, gdy łożysko wraz z wałkiem jest wprowadzane do otworu oprawy (ilustr. 4). W przypadku większych łożysk kulkowych wahliwych serii 12 i 13 kulki wystają po bokach łożyska, w związku z czym pierścień montażowy musi mieć odpowiednie wgłębienie.

Montaż na gorąco

Zwykle dużych łożysk nie można zamontować bez ich podgrzania lub podgrzania oprawy, ponieważ ze wzrostem wielkości łożyska znacznie wzrasta siła potrzebna do montażu na zimno.
Wymagana różnica temperatury między pierścieniem łożyska a wałem lub oprawą zależy od stopnia wcisku oraz średnicy miejsca osadzenia łożyska. Łożyska otwarte na ogół nie mogą być nagrzewane powyżej +120°C (+250°F). SKF nie zaleca nagrzewania łożysk z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi powyżej +80°C (+175°F). Jednak w przypadku konieczności podgrzania łożysk uszczelnionych do wyższych temperatur należy się upewnić, że temperatura nie przekracza dopuszczalnej temperatury dla uszczelnienia lub smaru (należy odnosić się do niższej z tych dwóch temperatur).
Przy nagrzewaniu łożysk należy unikać miejscowego przegrzewania. Do nagrzewania łożysk w sposób równomierny i niezawodny, SKF zaleca stosowanie elektrycznych nagrzewnic indukcyjnych SKF (ilustr. 5). Gdy stosuje się płyty grzewcze, konieczne jest kilkakrotne odwrócenie łożyska na drugą stronę. W przypadku łożysk uszczelnionych nie wolno dopuścić do bezpośredniego styku uszczelnienia z płytą grzewczą. Między płytą grzewczą a łożyskiem należy umieścić pierścień. Przeczytaj poniższe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i stosuj się do nich.
Więcej informacji na temat tych metod montażu, patrz SKF Poradnik obsługi technicznej łożysk.

OSTRZEŻENIE

Środki bezpieczeństwa dla kauczuku fluorowego i politetrafluoroetylenu


Kauczuk fluorowy (FKM) i politetrafluoroetylen (PTFE) są bardzo trwałymi i nieszkodliwymi materiałami w normalnych warunkach pracy – w temperaturze do +200°C (+390°F). Jednakże narażone na działanie wysokiej temperatury, przekraczającej +300°C (+570°F), np. w wyniku działania ognia lub płomienia palnika, FKM i PTFE wydzielają niebezpieczne opary. Wdychanie tych oparów oraz ich kontakt z oczami mogą być szkodliwe. Co więcej, uszczelnienia z tych materiałów raz podgrzane do tak wysokiej temperatury pozostają niebezpieczne nawet po ostygnięciu. Dlatego nie należy dopuścić do ich kontaktu ze skórą.

W razie konieczności obsługi łożysk z uszczelnieniami, które zostały narażone na działanie wysokich temperatur, np. w związku z demontażem łożyska, należy stosować następujące środki ostrożności:
  • Zawsze noś okulary ochronne, rękawice i odpowiedni aparat oddechowy.
  • Pozostałości uszczelnienia umieść w szczelnym pojemniku z tworzywa sztucznego oznaczonym symbolem „substancja żrąca”.
  • Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa zamieszczonymi w odpowiedniej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS).

Gdyby doszło do kontaktu z uszczelnieniami, należy umyć ręce dużą ilością wody z mydłem; w razie kontaktu z oczami, przepłukać oczy dużą ilością wody i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Gdyby doszło do wdychania oparów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe użytkowanie wyrobu w toku jego eksploatacji oraz za jego późniejsze usunięcie w prawidłowy sposób. Firma SKF nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe obchodzenie się z uszczelnieniami wykonanymi z FKM lub PTFE ani za żadne obrażenia wynikające z ich stosowania.
SKF logo