Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Przechowywanie

Miejsce przechowywania uszczelnień powinno być suche, chłodne, umiarkowanie wentylowane i możliwie najmniej zapylone. Należy unikać przechowywania uszczelnień na wolnym powietrzu, bez zabezpieczeń.
Optymalna temperatura przechowywania różni się w zależności od elastomeru. Uszczelnienia wykonane z kauczuku syntetycznego zaleca się przechowywać w temperaturze z zakresu od 15 do 25°C (od 60 do 80°F).
Produkty elastomerowe poddawane działaniu niskich temperatur podczas transportu lub przechowywania mogą stać się sztywne. W związku z tym przed rozpakowaniem i użyciem należy je ogrzewać i przechowywać w temperaturze nie niższej niż 20°C (70°F). Ma to na celu ochronę przed kondensacją.
W przypadku przechowywania w ogrzewanych pomieszczeniach magazynowych produkty należy oddzielić od źródła ciepła. Odległość między opakowaniami i źródłem ciepła powinna wynosić co najmniej 1 m (3 stopy). Jeżeli do ogrzewania pomieszczenia stosuje się grzejnik z wentylatorem, odległość ta powinna być większa. Ze względu na ryzyko kondensacji należy unikać przechowywania uszczelnień w pomieszczeniach, w których panuje wilgoć. Idealna jest wilgotność względna poniżej 65%.
Uszczelnienia należy chronić przed działaniem światła, zwłaszcza przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego lub światła sztucznego o wysokiej zawartości promieniowania ultrafioletowego. W tym celu należy zasłonić wszystkie okna w pomieszczeniu magazynowym czerwonym lub pomarańczowym materiałem (nigdy niebieskim). Zaleca się oświetlać pomieszczenia magazynowe zwykłymi żarówkami.
Uszczelnienia powinny być zawinięte lub zapakowane w hermetyczne pojemniki chroniące je przed zmianami warunków atmosferycznych, zwłaszcza przed ciągami powietrza.
Ozon ma szczególnie szkodliwy wpływ na uszczelnienia. W związku z tym należy podjąć kroki mające na celu zapewnienie, że w pomieszczeniu magazynowanym nie powstaje ozon. Może do tego dochodzić na przykład w wyniku pracy silników elektrycznych lub innych urządzeń, które mogą wytwarzać iskry lub powodować inne wyładowania elektryczne Należy odprowadzać wszelkie gazy i opary spalinowe, które mogą powodować powstawanie ozonu w procesach fotochemicznych. Z tego względu w jednym pomieszczeniu z uszczelnieniami nie należy przechowywać rozpuszczalników, paliw, środków smarnych, substancji chemicznych, kwasów, środków odkażających itp.
Przechowywanych produktów elastomerowych nie należy poddawać naprężeniom, ściskaniu lub innym obciążeniom, gdyż mogłoby to doprowadzić do ich trwałego odkształcenia lub pęknięcia. Dlatego też uszczelnień nie należy wieszać na hakach. Niektóre metale, zwłaszcza miedź i mangan, powodują uszkodzenia produktów elastomerowych. W związku z tym należy zapobiegać kontaktowi z tymi metalami, przykrywając uszczelnienia warstwą papieru lub polietylenu.
Jeżeli konieczne jest przepakowanie uszczelnień, do ich opakowania i przykrycia należy użyć materiałów niezawierających substancji, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia uszczelnień, takich jak miedź i stopy miedzi, ropa naftowa, olej itp. Materiały stosowane do pakowania nie powinny zawierać zmiękczaczy.
Do proszkowania produktów nadają się takie proszki jak talk, kreda, drobno zmielona mika i skrobia ryżowa.
Uszczelnienia wykonane z różnych materiałów nie powinny stykać się ze sobą. Jest to szczególnie ważne w przypadku uszczelnień o różnych kolorach, gdyż w przeciwnym razie mogłoby dojść do ich odbarwienia.
Okres przechowywania uszczelnień powinien być możliwie najkrótszy. Jeżeli przewiduje się przechowywanie przez dłuższy okres, należy zapewnić, że nowe produkty magazynuje się oddzielnie od tych już przechowywanych. Umożliwi to magazynowanie i stosowanie uszczelnień na zasadzie „pierwszy na wejściu - pierwszy na wyjściu”.
SKF logo