Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Dopuszczalne prędkości

Wartości wytyczne dopuszczalnych prędkości obrotowych i obwodowych obowiązujących w odniesieniu do poszczególnych konstrukcji uszczelnień zamieszczono w Tabeli doboru uszczelnień. Jeżeli w przypadku danego położenia uszczelnienia prędkości obwodowe podane w tabeli są niewystarczające, można skorzystać z wykresu 1. Na wykresie przedstawiono prędkości obwodowe i obrotowe w zależności od materiału wargi uszczelniającej. Podane wartości obowiązują w odniesieniu do sprężynowych warg uszczelniających nasmarowanych olejem mineralnym w odpowiednim stopniu, zapobiegającym nagrzewaniu, pracujących w warunkach jednakowego ciśnienia po obu stronach uszczelnienia (różnica ciśnień = 0).
Wykres 2 ilustruje zależność, zgodnie z którą wały o dużej średnicy mogą pracować z większymi prędkościami obwodowymi niż wały o niewielkiej średnicy. Wynika to z faktu, że wraz ze wzrostem średnicy wału jego przekrój poprzeczny rośnie nie liniowo, ale proporcjonalnie do kwadratu przyrostu średnicy. Dlatego w przypadku wałów o dużej średnicy rozpraszanie ciepła jest dużo lepsze niż w przypadku niewielkich wałów.
Ze względu na właściwości hydrodynamiczne wargi uszczelnienia SKF WAVE mogą pracować przy prędkościach obrotowych większych niż wskazane na wykresie 3.
Wartości odczytane z wykresu 4 należy zredukować, jeżeli:
  • stosuje się uszczelnienia promieniowe wału ze stykową wargą pomocniczą;
  • smarowanie jest niewystarczające lub stosuje się smarowanie smarem plastycznym, w związku z czym temperatury poniżej warg rosną wskutek słabego rozpraszania ciepła;
  • powierzchnia współpracująca z uszczelnieniem nie spełnia wymagań dotyczących wykończenia powierzchni lub dokładności obrotu;
  • w obrębie uszczelnienia występuje różnica ciśnień.
SKF logo